Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-19

RK-31-2013-19.doc  RK-31-2013-19pr01.xls  RK-31-2013-19pr02.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-31-2013-19
NázevNávrh na úpravu investičního plánu na rok 2013 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 26. 04. 2013 usnesením číslo 0810/15/2013/RK schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2013 za odvětví sociální péče, dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1. Jejich součástí byla též tvorba a použití prostředků investičního fondu, včetně přehledu jednotlivých akcí. V průběhu roku jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití investičního fondu některých organizací.
Příspěvkové organizace v důsledku nových skutečností přehodnocují své původní investiční záměry, čímž dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu nebo se mění jeho celkový objem použití.
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvková organizace, požádal o změnu čerpání investičního fondu z důvodu nákupu nové sušičky ve výši 154 tis. Kč. Dle informace odborného technika by oprava sušičky byla již nerentabilní. Organizace bude tento nákup realizovat místo plánovaného nákupu jedné myčky mís. Celkové čerpání investičního fondu tak nebude navýšeno.
Upravené čerpání investičního fondu musí být schválené radou kraje. Schválené a upravené čerpání investičního fondu je uvedeno v příloze 1 materiálu RK-31-2013-19. Žádost příspěvkové organizace o schválení změny čerpání investičního fondu je součástí přílohy 2 materiálu RK-31-2013-19.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, na rok 2013 dle přílohy 1 materiálu RK-31-2013-19. Udělením souhlasu má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-31-2013-19, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz