Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-30

RK-31-2013-30.doc  RK-31-2013-30pr01.pdf  RK-31-2013-30pr02.doc  RK-31-2013-30pr03.doc  RK-31-2013-30pr04.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-31-2013-30
NázevSmlouva o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) předložila ke schválení Smlouvu o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých (dále také smlouva ) pro Fakultní nemocnici Brno v objektu na p.č. 1987 v k.ú. a obci Třebíč pro účely provozu transfúzní stanice. Nemocnice požádala v materiálu RK-31-2013-30, př. 1, o udělení souhlasu se smlouvou. Smlouva je obsažena v materiálu RK-31-2013-30, př. 2, přílohy smlouvy jsou v materiálech RK-31-2013-30, př. 3 (vymezení nebytových prostor)
a RK-31-2013-30, př. 4 (výpočet nájemného a úhrady služeb).
Smlouva je navržena na dobu neurčitou. Společně s nebytovými prostory se navrhuje přenechat k užívání některé movité věci (skříň šatní, nástěnné hodiny), které nejsou pevně spojeny s budovou a mají povahu samostatných věcí.
Nemocnice má budovu s předmětnými nebytovými prostory v nájmu na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené s Krajem Vysočina. Smlouva o nájmu umožňuje za určitých podmínek přenechat předmět nájmu k užívání třetích osob (ekonomické nájemné, možnost jednostranného zvýšení nájemného o roční míru inflace, výpovědní lhůta 3 měsíce), a to nejdéle na dobu 3 let. Předkládaná smlouva je navržena jako smlouva na dobu neurčitou.
Z předložené smlouvy dále vyplývá, že předmětem užívání budou některé movité věci, přičemž uzavřít nájemní smlouvu na majetek ve vlastnictví organizace ne dobu delší než jeden rok (nebude-li narušen chod organizace a znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu) lze pouze se souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Předložená smlouva navazuje na dosavadní spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a dosavadní užívání totožných prostor k provozování transfúzní stanice. Užívání prostor a movitých věcí uvedených ve smlouvě činnost nemocnice neohrozí ani neomezí. Smlouva obsahuje náležitosti vyžadované Smlouvou o nájmu nemovitostí. Odbor zdravotnictví proto navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy dle materiálu RK-31-2013-30, př. 2,
RK-31-2013-30, př. 3 a RK-31-2013-30, př. 4.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení. Návrh je v souladu s podmínkami nájemní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-31-2013-30, př. 2, RK-31-2013-30, př. 3 a RK-31-2013-30, př. 4.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz