Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-21

RK-31-2013-21.doc  RK-31-2013-21pr01.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-31-2013-21
NázevSvěření rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí hejtmanovi kraje
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV rámci projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí uvedených v tabulce dle materiálu RK-31-2013-21, př. 1 (dále jen projekty ) jsou v průběhu realizace předkládány průběžné monitorovací zprávy. Kraj poskytuje řídícímu orgánu OPŽP v průběžných monitorovacích zprávách údaje k průběžnému sledování implementace projektu a naplňování předem stanovených projektových cílů.
Kraj, jako příjemce dotace, třikrát ročně průběžné monitorovací zprávy vyplňuje a současně je zasílá v elektronickém prostředí informačního systému (IS) BENE-FILL. Příjemce podpory je o úkolu vyplnit monitorovací zprávu za uplynulé období vyrozuměn prostřednictvím IS BENE-FILL přičemž termín přidělení tohoto úkolu není předem přesně znám. Příjemce podpory má následně pouze 10 pracovních dnů na vyplnění a elektronické zaslání monitorovací zprávy, při nedodržení této lhůty hrozí pozastavení administrace projektu a možnost ztráty dotace.
Vzhledem k nastavení Operačního programu Životní prostředí předkládané průběžné monitorovací zprávy obsahují pouze shrnutí průběhu projektu, nemohou obsahovat změny projektu ani žádosti o takové změny.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina svěřit hejtmanovi rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to pouze za účelem realizace výše uvedených projektů z důvodu zajištění operativnosti při realizaci projektů a plnění lhůt pro zpracování a odevzdávání monitorovacích zpráv.
Předpokládáme, že následně pan hejtman pověří příslušné úředníky odboru životního prostředí, aby v IS BENE-FILL požadované údaje doplňovali úředníci. Z důvodu průběžného informování rady bude pak odbor životního prostředí předkládat na vědomí radě souhrnně monitorovací zprávy za každé uplynulé čtvrtletí.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
Ustanovení § 59 odst. 4 zákona o krajích umožňuje radě kraje svěřit rozhodování podle § 59 odst. 3 zákona o krajích hejtmanovi.
StanoviskaOAPŘ doporučuje schválit navrhované usnesení.
OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
svěřuje
hejtmanovi rozhodování o předkládání monitorovacích zpráv, kterými nedochází ke změnám projektů, a to pouze za účelem realizace projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí uvedených v materiálu RK-31-2013-21, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí krajského úřadu předkládat radě na vědomí průběžné monitorovací zprávy za uplynulé čtvrtletí.
Odpovědnost OŽP
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz