Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: zemědělství
Kde lze podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích?
Podání žádosti a bližší informace lze získat u pracovníků odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v Jihlavě, Žižkova 57, oddělení zemědělství tel: 564 602 209, 564 602 263 a 564 602 268, 564 602 365. Veřejnost může také využít detašovaná pracoviště odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v Havlíčkově Brodě, Štáflova 2003 , tel.: 564 602 577, v Pelhřimově, Pražská 127, tel.: 564 602 595, v Třebíči, B. Václavka 59/11, tel.: 564 602 366 a ve Žďáru nad Sázavou, Komenského 1786, tel.: 564 602 593. Doporučujeme žadatelům o finanční příspěvek na hospodaření v lesích, aby žádosti podávali co nejdříve po ukončení prací na některé z výše uvedených podacích míst a tím přispěli ke včasnému vyřízení žádosti.
Jaké finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu?
Kraj Vysočina poskytuje finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ č. 06/06 (dále jen „Zásady“). Podle Zásad je možné žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina, podávat na tyto dotační tituly: A - obnovu lesů poškozených imisemi; B - obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů; D - ekologické a k přírodě šetrné technologie; Zásady č. 06/06 včetně Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jsou zveřejněny (včetně formulářů žádostí) na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz (Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství > Oddělení zemědělství > Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/06).
Které finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány v roce 2013 ze státního rozpočtu?
Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci přenesené působnosti je podacím místem, podle zákona č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, přílohy č. 9 Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití (dále jen „Příloha č. 9“). Finanční příspěvky dle Přílohy č. 9 se poskytují na: D – předmět příspěvku vyklizování, nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, G - Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, H - vyhotovení lesních hospodářských plánů, I - ostatní hospodaření v lesích, K - chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. Formuláře žádostí na uvedené dotační tituly jsou v Příloze č. 9.