Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Fond Vysočiny
Kdy mohu zahájit realizaci projektu ?
U většiny grantových programů platí, že je možné zahájit realizaci projektu až po oboustranném podpisu smlouvy. K podpisům smluv dochází cca po měsíci od uzávěrky podávání žádostí. Znamená to, že doklady týkající se projektu (faktury, výpis z účtu o úhradě, apod.) nesmí být staršího data, než je podpis smlouvy. Přesný harmonogram realizace projektu je stanoven v bodě 12) Výzvy k předkládání projektů.
Co se stane, pokud řidící výbor rozhodne o pokrácení požadované částky podpory ?
Garant (příslušný odbor krajského úřadu) v případě krácení požadované částky podpory konzultuje se žadatelem před předložením smlouvy, zda je i se zkrácenými prostředky schopen projekt uskutečnit v plném rozsahu. Při nesouhlasném stanovisku žadatele je možné snížit celkovou výši projektu o pokrácenou částku - finanční podíl žadatele zůstane zachován v absolutní výši uvedené v Žádosti (!!), jeho procentuální podíl se zvýší.
Kdy obdrží žadatel přiznanou podporu ?
V většiny grantových programů platí, že podpora bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu příspěvku na účet příjemce po ukončení realizace projektu. Podmínkou převodu finančních prostředků na účet příjemce je předložení dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů). Přesné platební podmínky jsou u každého grantového programu stanoveny v bodě 13) Výzvy k předkládání projektů.
Kde najdu grafické podklady propagace (sponzorsky vzkaz)?
Dle Smlouvy o poskytnutí podpory má žadatel povinnost zveřejnit na výstupech projektu sponzorský vzkaz informující o spoluúčasti kraje Vysočina na řešeném projektu. Grafické podklady najdete na stránkách kraje Vysočina fondvysociny.kr-vysocina.cz > Informace > Grafické podklady Fondu Vysočiny, kde je ke stažení PDF soubor se sponzorským vzkazem. Na stejné adrese je zveřejněno i logo Fondu Vysočiny pro propagaci na internetových stránkách.
Je možné získat grafické podklady v křivkách?
Grafické podklady zveřejněné na stránkách kraje jsou ve formátu PDF. Tento formát umožňuje zachovat přesný vzhled i u složitěji formátovaného dokumentu včetně písem a grafických prvků. Sponzorský vzkaz je již v křivkách a je tedy možné jej otevřít např. v programu Corel nebo Illustrator, a to buď načtením přes příkaz „Otevřít“ (výběrem nalézt soubor na jeho aktuálním umístění) nebo příkazem „Importovat“.
Co je to Fond Vysočiny a k čemu slouží?
Fond Vysočiny je samostatný účelový rozvojový fond. Soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů. Prostředky jsou poskytovány formou dotací na základě stanovených pravidel (výzev grantových programů) a v souladu se schválenými prioritami kraje, a to nezávisle na rozpočtovém roce. Fond Vysočiny je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina.
Co je to grantový program Fondu Vysočiny?
Grantovým programem se pro účely Fondu Vysočiny rozumí zastupitelstvem kraje stanovená forma, podmínky a zaměření podpory. Grantový program vyhlašuje zastupitelstvo kraje ve formě „Výzvy k předkládání projektů“. Aktivní a již vyhodnocené grantové programy jsou zveřejněny na webové adrese: http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny
Jak lze získat dotace na pořízení strojů či výstavbu provozovny pro podnikatele?
Pokud nejste podnikatel v cestovním ruchu, je vyhlašován pro podnikatele program Rozvoj malých podnikatelů z Fondu Vysočiny. Z tohoto programu lze získat dotaci na nákup strojů a výstavbu či rekonstrukci provozovny. Program bývá vyhlašován každoročně Zastupitelstvem kraje Vysočina a dotace tvoří max. 40% z celkových uznatelných nákladů projektu a může dosáhnout max. 150 000,- Kč (max. výše podpory se každý rok odvíjí od celkové alokace programu). Po vyhlášení programu jsou podmínky získání dotace vyvěšeny na www.vysocina-finance.cz. Dotace z EU na podporu podnikání plynou hlavně z Operačního programu Podnikání Inovace, jeho řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednotlivé programy jsou implementovány přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (www.cmzrb.cz) a přes CzechInvest (www.czechinvest.org) .