Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Vodní hospodářství
Jak postupovat v případě, že řešení technické infrastruktury obce (veřejného vodovodu, kanalizace nebo čistírny odpadních vod) je v rozporu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina?
Pro případ, který vyžaduje změnu schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) v souladu s ustanovením § 4 a násl. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanoveními § 2 až 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí tento zákon, byly vydány a schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „Zásady“). V těchto schválených Zásadách jsou uvedeny náležitosti žádosti o schválení změny PRVKUK včetně uvedení, co je a co není jeho změnou. Zásady jsou ke stažení jsou na adrese http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady%5F16%2D2007.doc
Obec chce vybudovat nebo rekonstruovat kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod. Ze kterých dotačních titulů může žádat o finanční podporu?
Z fondů EU lze využít Operační program Životní prostředí (OPŽP) nebo Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV). Z OPŽP může žádat obec, pokud má více než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) nebo má do 2000 EO a zároveň náleží do povodí vodního díla Nové Mlýny, chráněné krajinné oblasti, národního parku včetně jeho ochranných pásem, do lokality soustavy NATURA 2000 nebo do ochranných pásem vodního zdroje (více informací na www.opzp.cz). Ostatní obce můžou žádat z PRV (více informací na www.szif.cz). V rámci státního rozpočtu lze využít program Ministerstva zemědělství na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (více informací na www.mze.cz). V rámci rozpočtu Kraje Vysočina je k dispozici ve Fondu Vysočiny grantový program Čistá voda určený na podporu studií a projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění vod odpadních a ochrany před povodněmi, dále dotační titul na drobné vodohospodářské ekologické akce určený na realizace kanalizací a ČOV v obcích velikosti do 10 000 EO (podrobnosti uvedeny na www.kr-vysocina.cz).
Musí se platit poplatky za odebranou podzemní vodu?
Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, neplatí poplatek za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6.000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.
Jaké doklady je nutné doložit k žádosti o povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb – jinak též povolení ke krmení a hnojení na rybnících?
Výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) pro použití závadných látek ke krmení ryb podle § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb podle § 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona (dále jen „výjimka“) může povolit příslušný vodoprávní úřad (krajský úřad) na návrh žadatele, po provedeném vodoprávním řízení, rozhodnutím. Pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst.1 vodního zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství Metodický pokyn pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst.1 vodního zákona (výjimka při použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb) ze dne 28. 11. 2002. K žádosti je nutno doložit následující: - platné povolení k nakládání s vodami k využívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání, - podklady žadatele o uvažovaném rozsahu aplikace závadných látek, údaje o rybí obsádce a období aplikace závadných látek a jejich dopadu na jakost vody v rybníku, návrh kontrolního místa pro odběr vzorku povrchových vod, - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci (příslušné opatření orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ze kterého dále vyplyne, zda je nutné doložit i příslušné opatření dalšího orgánu ochrany přírody a krajiny, případně orgánu ochrany veřejného zdraví, jedná-li se o takovou vodní plochu, kde jsou dotčeny zájmy ochrany veřejného zdraví). Výjimka se povoluje na dobu určitou, v podmínkách rozhodnutí je stanoven způsob kontroly jakosti vody na odtoku z rybníka, včetně sledovaných ukazatelů znečištění, případně další podmínky, které vyplynou z vodoprávního řízení.
Jak postupovat při zpracování a podání žádosti o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve veřejném zájmu?
Je třeba vyplnit žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, která je ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odborů: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=493603&p1=5405 Povinnými přílohami žádosti jsou: a) úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění k provozování živnosti v oboru "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" podle zvláštního zákona. Pokud vodovod nebo kanalizace nejsou provozovány za účelem dosažení zisku ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, bude tato skutečnost doložena např. prohlášením žadatele (v takovém případě není nutné živnostenské oprávnění) b) kopie smlouvy, popřípadě kopie smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na provozování jeho vodovodu nebo kanalizace c) identifikační čísla uvedená ve vybraných údajích z majetkové evidence podle § 5 zákona o vodovodech a kanalizacích pro vodovody nebo kanalizace, kterých se povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace týká d) doklady (úředně ověřené) o kvalifikaci (vzdělání) odpovědného zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech kanalizacích a doklady umožňující posouzení příbuznosti oborů podle § 12a vyhlášky e) písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce provozovatele, včetně ověřeného podpisu této osoby, nejedná-li se o fyzickou osobu podávající žádost.
Jak postupovat v případě, že vlastníme a provozujeme veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci nebo čistírnu odpadních vod, tedy provozujeme vodovod nebo kanalizaci ve veřejném zájmu?
Vlastníkům a provozovatelům jsou zákonem o vodovodech a kanalizacích dány povinnosti: - Zajistit na své náklady průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací a na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných jako voda dodávaná vodovody, výkresovou dokumentaci vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a provozní řády. - Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence, stanovené prováděcím právním předpisem, je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen bezplatně předávat vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok. - Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace. Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace na základě žádosti, která obsahuje doklady předepsané zákonem. - Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. - Zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 let, který musí být zpracován nejpozději do 31. prosince 2008. - Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen každoročně nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce. Vyúčtování musí vlastník vodovodu nebo kanalizace ve stejném termínu zaslat Ministerstvu zemědělství