Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Odbor sekretariátu hejtmana
Jak často se koná zasedání zastupitelstva kraje?
Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva písemně svolává a řídí zpravidla hejtman.
Kde mohu koupit propagační předměty kraje Vysočina?
Propagační předměty jsou neprodejné. Jsou určeny výhradně pro propagační účely kraje Vysočina a Krajského úřadu kraje Vysočina.
Jsou jednotliví členové rady kraje zodpovědní za svěřené resorty podobně jako ministři vlády, nebo jsou zodpovědní všichni společně za veškeré kompetence rady?
Dělba práce mezi jednotlivé členy rady kraje je možná a tento princip je uplatňován i v našem kraji. Je sjednána dohodou volebních stran, které mají své zastoupení v radě kraje, tedy jejich koalicí. Týká se však výhradně pracovního zaměření každého radního, nikoliv podstaty rozhodovacího procesu. Tato dohoda o dělbě práce neovlivňuje zákonné kompetence a odpovědnost člena rady kraje. Každý radní má právo jednoho hlasu, který má při hlasování stejnou váhu, jako hlasy ostatních. A z rovného práva vyplývá i rovná zodpovědnost. V praxi to znamená, že člen rady, jemuž byl svěřen např. resort školství, hlasuje o návrzích týkajících se např. resortu zdravotnictví a naopak, každý může také podávat v rámci zákonných kompetencí rady návrhy týkající se kteréhokoliv z oborů.
Poskytuje kraj Vysočina dotace obcím kraje na požární ochranu?
Ano, poskytuje. Kraj přispívá obcím kraje na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Každoročně jsou v rozpočtu kraje vyčleněny prostředky v řádech několika milionů, které jsou rozdělovány na základě zásad zastupitelstva kraje. Tyto zásady jsou každoročně obnovovány ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina. Dotační podpora je směřována zejména těm obcím, jejichž jednotky požární ochrany jsou zařazeny do plánu plošného pokrytí kraje Vysočina.
Poskytuje kraj Vysočina dotace na požární ochranu i jiným organizacím?
Ano, kraj Vysočina poskytuje také dotace „dobrovolným hasičům“ - Krajskému sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina. Děje se tak na základě zásad zastupitelstva kraje, které jsou ročně obnovovány ve spolupráci s Krajským sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Je možné po zavedení jednotného evropského tísňového čísla 112 nadále využívat národní tísňová čísla na hasiče (150), zdravotní záchrannou službu (155) a policii (158)?
Rada Evropských společenství svým rozhodnutím č. 91/396/EHS ze dne 29. července 1991 rozhodla o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112, a to především z důvodu usnadnění komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie, protože došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy. Každý stát používá svá vlastní tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná a při zavolání má většinou jazykové problémy. Na čísle 112 je zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata a bude zabezpečena příslušná reakce. V současnosti číslo tísňového volání 112 funguje nejen ve všech státech EU, ale i v ostatních státech Evropy. Mimo jiné je podmínkou pro provozování technologií mobilních telefonů. Příjem tísňového volání na lince 112 a jeho primární zpracování je zajištěno Hasičským záchranným sborem České republiky, a to včetně on-line distribuce datové věty formulované z profesionálně vedeného rozhovoru na příslušné základní složky integrovaného záchranného systému.

Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v žádném případě neznamená náhradu stávajících národních čísel tísňového volání, národní čísla zůstávají nadále plně funkční a umožňují přímý kontakt a tísňovou komunikaci s příslušnou složkou integrovaného záchranného systému.
Jakým způsobem mohu kontaktovat tiskového mluvčího kraje Vysočina?
Tiskovou mluvčí kraje Vysočina je Jitka Svatošová, kontaktovat ji můžete hned několika způsoby: prostřednictvím e-mailu svatosova.j@kr-vysocina.cz , telefonicky (mobil: 724 650 123 , pevná linka: 564 602 328) nebo osobně v sídle krajského úřadu kraje Vysočina (Žižkova 57, Jihlava, místnost A 2.23). Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku lze využít i diskuzní fórum na webových stránkách kraje Vysočina na adrese www.kr-vysocina.cz.

V případě potřeby můžete kontaktovat i Evu Neuwirthovou z odboru sekretariátu hejtmana, tel.: 564 602 308, mob. 724 650 161, e-mail: neuwirthova.e@kr-vysocina.cz.
Kde lze najít informace o aktuálním programu vedení kraje Vysočina?
Informace tohoto charakteru, stejně jako kompletní databázi tiskových zpráv, podkladových materiálů i usnesení rady a zastupitelstva, najdou uživatelé webových stránek www.kr-vysocina.cz v sekci pro novináře.
Jaké existují nástroje podpory na pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí?
Jako základní způsob podpory v kraji Vysočina funguje, v rámci dotační politiky, Fond Vysočiny, jehož prostřednictvím jsou podporovány různé aktivity v mnoha oblastech. Veškeré informace o grantových programech Fondu Vysočiny naleznete na www.fondvysociny.cz.

V ojedinělých případech, kdy není možná podpora z Fondu Vysočiny (např. z důvodu, že nebyl vyhlášen vhodný grantových program pro konkrétní akci), může zájemce o podporu požádat přímo Radu kraje Vysočina, která rozhodne o případné podpoře. Formulář žádosti o podporu akce Vám na vyžádání zašle Zbyněk Čech z oddělení vnějších vztahů, tel.: 564 602 146, e-mail: cech.z@kr-vysocina.cz.
Vydává kraj Vysočina nějaké krajské periodikum?
Kraj Vysočina vydává nákladem 215 tis. kusů měsíčník s názvem Kraj Vysočina. Ten je zdarma roznášen do poštovních schránek občanům v našem regionu. Jeho elektronickou podobu můžete najít také na www.kr-vysocina.cz v sekci Tiskoviny kraje pod záložkou Noviny Kraj Vysočina.
Co znamená integrovaný záchranný systém, jaké složky integrovaného záchranného systému jsou k dispozici v kraji Vysočina a kdo je řídí?
Integrovaný záchranný systém (IZS) není instituce, ale představuje koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. K dispozici jsou základní složky IZS: hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a (republiková) policie. Dále je možné využít ostatní složky IZS, kterými jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Stálým orgánem pro koordinaci složek IZS na úrovni kraje je operační a informační středisko IZS, kterým je operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. Na ústřední úrovni usměrňuje IZS ministerstvo vnitra, na úrovni kraje organizuje IZS hejtman kraje. Hejtman může také přímo koordinovat záchranné a likvidační práce (již v rámci strategického řízení při řešení mimořádných událostí s větším územním rozsahem nebo závažných mimořádných událostech přecházejících v krizovou situaci).
Jaké jsou možnosti občanů při ochraně svého zdraví a majetku?
V souvislosti s ochranou zdraví občanů je odborníky doporučováno například vyhýbat se hloučkům podezřelých osob, vyhýbat se nebezpečným a neosvětleným místům, nevycházet samostatně v pozdních večerních a nočních hodinách, naučit se správně používat osobní ochranné prostředky (spray, paralyzer ), absolvovat kursy sebeobrany. Mezi nejčastější používaná opatření k ochraně svého majetku patří zejména důsledné uzamykání vchodu do domu, znemožnění vstupu cizím osobám do svého obydlí, pojištění proti majetkové škodě, instalace bezpečnostních prvků do dveří a oken (alarmy, speciální zámky, mříže), hlídací pes, autoalarm apod.
Co kraj Vysočina dělá pro to, aby se občané cítili bezpečněji?
Kraj Vysočina pečuje o bezpečí svých občanů v rámci prevence kriminality, kterou lze definovat jako boj s trestnou činností. Cíle, priority, organizace, způsob financování a konkrétní opatření v této oblasti jsou stanoveny Koncepcí prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011. Opatření obsažená v koncepci realizují kraj Vysočina, obce, Policie ČR, Probační a mediační služba ČR, neziskové organizace, komerční subjekty a občané. Ročně vynakládají zúčastněné subjekty v kraji Vysočina na aktivity v oblasti prevence kriminality cca 12 mil. Kč.
Jaké aktivity v oblasti prevence kriminality podporuje kraj Vysočina?
Kraj Vysočina podporuje aktivity obcí, které jsou v zájmu zvyšování pocitu bezpečí občanů směrovány zejména ke snížení nebo omezení násilné trestné činnosti (loupežná přepadení) a majetkové trestné činnmosti (krádeže aut a věcí z nich, kapesní krádeže ad.). Dále podporuje snahu obcí o ochranu svého nemovitého majetku a aktivity neziskových organizací a škol, které realizují opatření v oblasti sociální prevence (zvyšování právního vědomí, pomoc obětem trestných činů, sportovní a zájmové aktivity, podpora činnosti nízkoprahových zařízení ad.).
Jaké jsou partnerské regiony se kterými má kraj Vysočina uzavřenu smlouvu o spolupráci?
Jaké jsou možnosti použití symbolů kraje Vysočina (logo, znak)?
Kraj Vysočina používá v rámci jednotného vizuálního stylu a komunikace s veřejností především logo kraje, které je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví, a znak kraje Vysočina. Bližší informace o symbolech kraje a možnosti jejich získání a použití naleznete na www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4000097&p1=1222. Obecně platí, že logo kraje je určeno především pro propagaci kraje samotného, nikoliv k propagaci jiných subjektů a jejich aktivit. Není jej možné užívat bez souhlasu nositele práv (bez udělení licence). Použití znaku kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a to ustanovením § 5.
Je zasedání zastupitelstva kraje veřejné?
Zasedání zastupitelstva je veřejné. Krajský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrhovaném programu zastupitelstva vždy nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu, kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjádřit své stanovisko k projednávaným otázkám.Svůj nárok na vyjádření se k projednávaným otázkám prokazuje platným průkazem totožnosti. Maximální doba vystoupení je stanovena jednacím řádem na 3 minuty.

Ze zasedání zastupitelstva kraje je pořizován audio i video záznam. Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva lze poslouchat na webových stránkách kraje:
http://www.kr-vysocina.cz/pro-samospravu.asp, přímý přenos ze zasedání zastupitelstva je možné sledovat na internetu: http://tv.kr-vysocina.cz/

Na internetové adrese http://www.kr-vysocina.cz/pro-samospravu.asp lze najít také termíny zasedání, zápisy a usnesení k projednávaným bodům.