Kraj Vysočina

Často kladené otázky

 

Zobrazuji 1 - 10 z 226 nalezených

otazník Kdy mohu zahájit realizaci projektu ?
U většiny grantových programů platí, že je možné zahájit realizaci projektu až po oboustranném podpisu smlouvy. K podpisům smluv dochází cca po měsíci od uzávěrky podávání žádostí. Znamená to, že doklady týkající se projektu (faktury, výpis z účtu o úhradě, apod.) nesmí být staršího data, než je podpis smlouvy. Přesný harmonogram realizace projektu je stanoven v bodě 12) Výzvy k předkládání projektů.
Fond Vysočiny  

otazník Co se stane, pokud řidící výbor rozhodne o pokrácení požadované částky podpory ?
Garant (příslušný odbor krajského úřadu) v případě krácení požadované částky podpory konzultuje se žadatelem před předložením smlouvy, zda je i se zkrácenými prostředky schopen projekt uskutečnit v plném rozsahu. Při nesouhlasném stanovisku žadatele je možné snížit celkovou výši projektu o pokrácenou částku - finanční podíl žadatele zůstane zachován v absolutní výši uvedené v Žádosti (!!), jeho procentuální podíl se zvýší.
Fond Vysočiny  

otazník Kdy obdrží žadatel přiznanou podporu ?
V většiny grantových programů platí, že podpora bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu příspěvku na účet příjemce po ukončení realizace projektu. Podmínkou převodu finančních prostředků na účet příjemce je předložení dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (podle výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů). Přesné platební podmínky jsou u každého grantového programu stanoveny v bodě 13) Výzvy k předkládání projektů.
Fond Vysočiny  

otazník Kde najdu grafické podklady propagace (sponzorsky vzkaz)?
Dle Smlouvy o poskytnutí podpory má žadatel povinnost zveřejnit na výstupech projektu sponzorský vzkaz informující o spoluúčasti kraje Vysočina na řešeném projektu. Grafické podklady najdete na stránkách kraje Vysočina fondvysociny.kr-vysocina.cz > Informace > Grafické podklady Fondu Vysočiny, kde je ke stažení PDF soubor se sponzorským vzkazem. Na stejné adrese je zveřejněno i logo Fondu Vysočiny pro propagaci na internetových stránkách.
Fond Vysočiny  

otazník Je možné získat grafické podklady v křivkách?
Grafické podklady zveřejněné na stránkách kraje jsou ve formátu PDF. Tento formát umožňuje zachovat přesný vzhled i u složitěji formátovaného dokumentu včetně písem a grafických prvků. Sponzorský vzkaz je již v křivkách a je tedy možné jej otevřít např. v programu Corel nebo Illustrator, a to buď načtením přes příkaz „Otevřít“ (výběrem nalézt soubor na jeho aktuálním umístění) nebo příkazem „Importovat“.
Fond Vysočiny  

otazník Čím se má žadatel řídit v rámci veřejné podpory při vyplňování žádosti v Benefitu?
Příloha žádosti Vys 3.3 v2 Rozpočet projektu podle zdrojů spolufinancování v Benefitu obsahuje záložku Návod k vyplnění tabulky nákladů. Je tedy nutné se při vyplňování přílohy řídit tímto Návodem a rozdělit rozpočet dle jednotlivých druhů financování. Metodická pomoc (příručka) k veřejné podpoře (zde zveřejněná) řeší obecné znaky veřejné podpory a možnosti, které lze využít v rámci tohoto grantového schématu. Návod k vyplnění tabulky nákladů řeší konkrétní rozdělení nákladů jednotlivých žadatelů.
OP RLZ 3.3  

otazník Co to je Krajský úřad kraje Vysočina?
Krajský úřad kraje Vysočina je orgánem kraje, který napomáhá činnosti dalších orgánů kraje, kterými jsou rada kraje a zastupitelstvo kraje. Ty krajskému úřadu zadávají úkoly v řadě tzv. samosprávných oblastí jako např.: - péče o rozvoj kraje (Program rozvoje kraje, Fond Vysočiny apod.) - péče o majetek kraje a organizací jím zřizovaných - vykonávání zřizovatelských funkcí k organizacím zřizovaným krajem (nemocnice, některá zařízení zdravotní a sociální péče, některé galerie, muzea, školská zařízení na úrovni středních škol a učňovských středisek, Vyšší odbornou školu v Jihlavě, správy a údržby silnic) - schvalování rozpočtu kraje atd. Dále je krajský úřad orgánem kraje, který vykonává převážnou část působnosti, kterou na stát pomocí zvláštních zákonů přenáší stát (tzv. přenesená působnost). Je tedy možné říci, že přenesenou působnost vykonává krajský úřad za stát. Přenesenou působnost ale krajský úřad nemůže vykonávat všude, kde se mu zlíbí, ale jen v oblastech, kde mu to stát zvláštním zákonem přímo svěří.
Veřejná správa  

otazník Co to je obec III. stupně nebo tzv. malý okres?
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti.
Veřejná správa  

otazník Co to je obec II. stupně?
Obec II. stupně je obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu v jakém ji přenáší na obec III. stupně. Je to tedy obec menší než obec III. stupně, a vždy spadá do správního obvodu nějaké obce III. stupně.
Veřejná správa  

otazník Jak to, že jiné úřady mají jiné správní obvody?
Je to způsobeno tím, že dříve existovaly uměle vytvořené kraje, které byly nadřízeným orgánem okresů a sloužily jen k zajištění výkonu státní správy (neexistovala žádná samospráva - možnost občanů spravovat záležitosti týkající se obce nebo kraje sami). Tyto kraje nebyly samostatným územně samosprávným celkem, jakým jsou současné kraje a obce. Vzhledem k tomu, že některé instituce (soudy, policie…) zachovaly členění podle bývalých krajů, dochází k tomu, že např. území okresu Pelhřimov spadá pod Krajský soud v Českých Budějovicích, území okresu Havlíčkův Brod pod Krajský soud v Hradci Králové a území ostatních třech okresů pod Krajský soud v Brně. Správní obvody různých jiných úřadů můžete najít v našem krajském geografickém informačním systému.
Veřejná správa  

Stránka:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   

 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2002–2006 webmaster@kr-vysocina.cz