Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: lesní hospodářství
Do kdy je vlastník lesa povinen předložit návrh lesního hospodářského plánu ke schválení?
Podle § 27 odst. 1 zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle lesního hospodářského plánu, povinen předložit návrh plánu ke schválení orgánu státní správy lesů krajského úřadu do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu. V praxi je to tedy do konce února příslušného roku.
Do kdy mohou podávat žadatelé žádosti o příspěvky do myslivosti?
Termín pro podání žádosti o příspěvek na „vybrané myslivecké činnosti“ je každoročně do konce srpna.
Kdo je příslušný k vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu a do kdy se vydává?
Potvrzení o původu reprodukčního materiálu vydává ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
Kde mohu zjistit, kdo je můj odborný lesní hospodář?
Na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (státní správa lesů). Jedná se o: Jihlava - 565593350, Telč – 567112491, Pelhřimov – 565351399, Humpolec – 565518184, Pacov – 565455136, Třebíč – 568805268, Moravské Budějovice – 568408384, Náměšť nad Oslavou – 568619180, Žďár n/S – 566688340, Nové Město na Moravě – 566598407, Bystřice nad Pernštejnem – 566590304, Havlíčkův Brod – 569497206, Chotěboř – 569641153, Světlá nad Sázavou - 569496643
Které finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány ze státního rozpočtu?
Ze státního rozpočtu se poskytují finanční příspěvky (FP) podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Podacím místem pro příjem žádostí jsou krajské úřady. FP se poskytují na ekologické a k přírodě šetrné technologie, obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, vyhotovení Lesních hospodářských plánů a ochranu lesa.
Jaké finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu?
Kraj Vysočina poskytuje finanční příspěvky na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích. Výzva k předkládání projektů do programu se vyhlašuje v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny. K naplňování účelu programu jsou podporovány umělá obnova sadbou poloodrostky a odrostky sazenic, opakovaná výchova, zřizování oplocenek, individuální ochrana poloodrostků a odrostků a individuální ochrana kostry porostu.
Kde lze podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích?
Podání žádosti a bližší informace lze získat u pracovníků odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, Žižkova 57 na tel. číslech: 564602366, 564602268 a 564602263.