Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: lesní hospodářství
Je rozdíl ve formulářích žádostí o dotace do lesů a do myslivosti? Pokud je, který mám použít?
Dotace do lesů se poskytují z rozpočtu Kraje Vysočina a řídí se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“. Formuláře jsou volně ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) a v průběhu období 2007-2013 by se neměly měnit. Dotace do myslivosti (vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, chov a výcvik loveckých psů a loveckých dravců) se poskytují ze státního rozpočtu a řídí se Přílohou k Zákonu o státním rozpočtu pro Českou republiku. Tento zákon se schvaluje vždy na každý kalendářní rok, z čehož vyplývá, že se i formuláře každoročně mění. I tyto formuláře jsou volně ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina.
Kde je podací místo pro podání žádostí o dotace do lesů z prostředků EU?
Podacím a zároveň poradním místem pro dotace do lesů z prostředků EU je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel. 541 614 112. Lze žádat o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, osy I a II. Dotace mohou být čerpány např. na lesnickou techniku, lesnickou infrastrukturu, zlepšování druhové skladby lesních porostů, první zalesnění zemědělské půdy, atd..
Kde mohu zjistit, kdo je můj odborný lesní hospodář?
Na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (státní správa lesů). Jedná se o: Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, tel. 567 167 111 Městský úřad Pelhřimov, OŽP-SSL, tel. 565 351 111 Městský úřad Třebíč, OŽP-SSL, tel. 568 805 111 Městský úřad Žďár nad Sázavou, OŽP-SSL, tel. 566 688 111 Městský úřad Havlíčkův Brod, OŽP-SSL, tel. 569 497 111
Kdo je příslušný k vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu a do kdy se vydává?
Potvrzení o původu reprodukčního materiálu vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
Do kdy mohou podávat žadatelé žádosti o příspěvky do myslivosti?
Termín pro podání žádosti o příspěvek na „vybrané činnosti mysliveckého hospodaření“ je každoročně do konce května. Termín pro podání žádosti o příspěvek na „chov a výcvik loveckých psů a loveckých dravců“ je každoročně do konce října.
Do kdy je vlastník lesa povinen předložit návrh lesního hospodářského plánu ke schválení?
Podle § 27 odst. 1 zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle lesního hospodářského plánu, povinen předložit návrh plánu ke schválení orgánu státní správy lesů krajského úřadu do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu. V praxi je to tedy do konce února příslušného roku.