Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Odbor: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Jsem vlastníkem kulturní památky, mám možnost získat nějaký finanční příspěvek na její obnovu?
Získat peníze na obnovu kulturní památky je každoročně možné z několika dotačních titulů. Jsou to dotační programy Ministerstva kultury ČR, více informací na webových stránkách ministerstva www.mkcr.cz nebo dotační tituly kraje Vysočina. V tomto případě se jedná zejména o Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu KP (uzávěrka žádostí je každoročně 15. 2.) a o grantové programy Fondu Vysočiny. Více informací najdete na webových stránkách http://www.kr-vysocina.cz/kultura-a-pamatky.asp
Mám zájem prohlásit svůj dům za kulturní památku, co pro to můžu udělat? Můžu pak na opravu získat nějaké dotace?
Movité a nemovité věci prohlašuje za kulturní památky ministerstvo kultury z vlastního nebo jiného podnětu. Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za kulturní památku vyžádá vyjádření krajského úřadu, odboru kultury a památkové péče, obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v územním obvodu, kterého se objekt nachází) a odborné organizace - Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště Telč.
Jako konstruktivní se jeví, ještě před podáním žádosti na MK ČR, domluvit místní šetření za přítomnosti všech dotčených orgánů (pracovníka KrÚ Vysočina odboru kultury a památkové péče, pracovníka památkové péče MěÚ obce s rozšířenou působností a pracovníka NPÚ Telč), společně zhodnotit, zda objekt skutečně splňuje kriteria pro zapsání do Ústředního seznamu kulturních památek a domluvit se na dalším postupu.
Pokud bude věc prohlášena za kulturní památku, je možné čerpat na její obnovu finanční příspěvek z dotačních titulů určených na opravu objektů, které jsou kulturními památkami.
Je pravdou, že pokud je objekt kulturní památkou nemůžu dělat žádné stavební úpravy?
Podle zákona o státní památkové péči si musí vlastník kulturní památky, který hodlá provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurovaní nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí předem vyžádat k těmto pracím závazné stanovisko úřadu obce s rozšířenou působností. Seznam pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, který vykonávají agendu v oblasti památkové péče, najdete na webových stránkách http://www.kr-vysocina.cz/kultura-a-pamatky.asp Práce lze tedy provádět pouze s platným závazným stanoviskem.
Jaký je rozdíl v kompetencích „památkářů z úřadů“ a „památkářů z památkového ústavu“ z Telče?
Jednoduše řečeno „památkář z úřadu“ je Vaším nejdůležitějším partnerem v řízení k obnově vaši nemovitosti. Na základě Vaši žádosti vydává závazné stanovisko k obnově nemovitosti, která je kulturní památkou nebo se nachází v památkově chráněném území (památkové rezervace nebo památkové zóny), podmínky kterého jsou závazné pro všechny prováděné práce.
„Památkář z památkového ústavu“ reprezentuje odbornou složku. Dle zákona o památkové péči poskytuje „památkáři z úřadu“ odborné vyjádření, které je podkladem pro vydání závazného stanoviska.
Pokud „památkář z úřadu“ neobdrží odborné vyjádření „památkáře z ústavu“ v daném termínu, může vydat závazné stanovisko i bez tohoto vyjádření.
Pro vlastníka jsou závazné pouze podmínky v závazném stanovisku.