Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Odbor: odbor regionálního rozvoje
Co je to Fond Vysočiny a k čemu slouží?
Fond Vysočiny je samostatný účelový rozvojový fond. Soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů. Prostředky jsou poskytovány formou dotací na základě stanovených pravidel (výzev grantových programů) a v souladu se schválenými prioritami kraje, a to nezávisle na rozpočtovém roce. Fond Vysočiny je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina.
Co je to grantový program Fondu Vysočiny?
Grantovým programem se pro účely Fondu Vysočiny rozumí zastupitelstvem kraje stanovená forma, podmínky a zaměření podpory. Grantový program vyhlašuje zastupitelstvo kraje ve formě „Výzvy k předkládání projektů“. Aktivní a již vyhodnocené grantové programy jsou zveřejněny na webové adrese: http://www.kr-vysocina.cz/www/fondvysociny
Jak lze získat dotace na pořízení strojů či výstavbu provozovny pro podnikatele?
Pokud nejste podnikatel v cestovním ruchu, je vyhlašován pro podnikatele program Rozvoj malých podnikatelů z Fondu Vysočiny. Z tohoto programu lze získat dotaci na nákup strojů a výstavbu či rekonstrukci provozovny. Program bývá vyhlašován každoročně Zastupitelstvem kraje Vysočina a dotace tvoří max. 40% z celkových uznatelných nákladů projektu a může dosáhnout max. 150 000,- Kč (max. výše podpory se každý rok odvíjí od celkové alokace programu). Po vyhlášení programu jsou podmínky získání dotace vyvěšeny na www.vysocina-finance.cz. Dotace z EU na podporu podnikání plynou hlavně z Operačního programu Podnikání Inovace, jeho řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednotlivé programy jsou implementovány přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (www.cmzrb.cz) a přes CzechInvest (www.czechinvest.org) .
Jaké účetnictví musí NNO vést?
Všechny nově zakládané organizace již vedou účetnictví podle platného zákona. Některé neziskové organizace, zejména malá občanská sdružení, budou moci nadále používat jednoduché účetnictví. Podmínkou je ale to, aby jejich příjmy v předchozím roce nepřekročily tři miliony korun.
Nestátní neziskové organizace
Podle vládního dokumentu Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 existují v ČR tyto nejčastější právní formy pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO):
spolky a pobočné spolky, které dle nového občanského zákoníku (NOZ) nahradily občanská sdružení a jejich organizační jednotky (existovaly dříve podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů),
nadace a nadační fondy (dříve podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nyní podle NOZ)
církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností,
obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (nyní již zrušeného; existující obecně prospěšné společnosti však podle něj stále fungují)
ústavy (podle NOZ)
a školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zahrnující ve významné převaze církevní školy, mající před rokem 2004 formu účelových zařízení církví.
Více dle https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/4_statni_politika.pdf
Jak založit spolek?
Spolek mohou založit nejméně 3 osoby. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který vedou krajské soudy. Návrh je možné podat elektronicky na stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani a je nutné k němu doložit originály nebo kopie několika dokumentů. Především stanov (podepsaná kopie), kopie zápisu z ustavující schůze, souhlas statutární osoby s ověřeným podpisem a souhlas majitele nemovitosti, kde má spolek sídlo, s ověřeným podpisem. Více na http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr
Kdo může žádat o podporu z globálních grantů OP VK?
O finanční prostředky z globálních grantů OP VK mohou žádat zejména školy a školská zařízení, vysoké školy, sdružení a asociace škol, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce a svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže atd. V každém případě však vždy právnická osoba. Pozornost je třeba věnovat rozdělení žadatelů dle jednotlivých oblastí podpory, kde je výčet oprávněných žadatelů zúžený.
Kdy bude vyhlášena další výzva do globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost?
Zprostředkující subjekt (ORR) má povinnost vyhlásit v rámci každého globálního grantu minimálně jednu výzvu ročně. O vyhlášení výzvy rozhoduje vedení kraje (rada kraje). Předpokládá se, že další výzva (v pořadí 3.) do globálních grantů v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání bude vyhlášena v prvním čtvrtletí roku 2010, vše záleží také na výsledku 2. výzvy. Výzva v rámci globálního grantu 3.2 OP VK – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina bude vyhlášena pravděpodobně na podzim roku 2009.
Kde se dozvím informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho realizaci v kraji Vysočina?
Všechny potřebné informace včetně nejčastěji kladených dotazů souvisejících s gloubálními granty OP VK najdete na www.vysocina-finance, sekce Finanční zdroje z EU.
Budou se pro žadatele organizovat nějaké semináře nebo školení?
Ano, předpokládáme, že při vyhlášení každé výzvy uspořádáme seminář pro potenciální žadatele o zaměření globálních grantů, podmínkách pro předložení projektových přihlášek a o podmínkách samotné realizace projektů. Na podporu žadatelů připravujeme i školení zaměřené na problematiku tvorby samotných projektových žádostí. Informace o připravovaných informační a vzdělávacích akcích ke globálním grantům OP VK naleznete na www.vysocina-finance.cz,sekce Finanční zdroje z EU,OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Kde získám základní informace o možnostech financování projektů?
Informace lze nalézt na webových stránkách kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/www/finance/, stránkách projektu Partnerství pro Vysočinu (http://www.partnerstvi-vysocina.cz/index.php?akce=sekce&id_sekce=zdroje). Zájemci zde naleznou přehled právě vyhlášených výzev ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů a ostatních zdrojů financování projektů, kontakty na jednotlivé řídící a zprostředkující subjekty jednotlivých operačních programů, přehled důležitých webových odkazů a seznam poradců Krajského úřadu kraje Vysočina k jednotlivým operačním programům. Realizační tým projektu Partnerství pro Vysočinu nabízí všem zájemcům novou službu - emailovou rozesílku aktualit v oblasti financování projektů. Do databáze se lze přihlásit pomocí webového odkazu http://www.partnerstvi-vysocina.cz/index.php?akce=z_formular_add
Co je to Program rozvoje kraje Vysočina ?
Program rozvoje kraje Vysočina představuje základní strategický dokument regionálního rozvoje na úrovni vyššího územně samosprávného celku. Kraj jej zpracovává v samostatné působnosti na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Program rozvoje kraje Vysočina je tvořen třemi dokumenty: - Profil kraje Vysočina analyzuje území kraje s využitím dat regionální statistiky. - SWOT analýza kraje Vysočina definuje silné a slabé stránky současného stavu v důležitých oblastech ekonomiky kraje. Specifikuje příležitosti a ohrožení budoucího rozvoje kraje. - Programová část určuje základní rozvojové směry na úrovni hlavních cílů, které jsou čtyři. Ty jsou rozvedeny do jednotlivých oborových dílčích cílů (18), v jejichž rámci je specifikováno celkem 43 opatření.
Jaký je rozdíl mezi Programem rozvoje venkova a Programem obnovy venkova ?
Program rozvoje venkova (PRV) je státní program, čerpající prostředky v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Jeho gestorem je Ministerstvo zemědělství, žádosti o podporu vybírá Státní zemědělský intervenční fond na svých regionálních pracovištích. PRV je prioritně zaměřen na pomoc zemědělským subjektům, v rámci jedné jeho osy je rovněž podporována obnova a rozvoj vesnic do 500 obyvatel. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz. Oproti tomu Program obnovy venkova (POV) je ryze krajský program hrazený z rozpočtu kraje Vysočina. POV je zaměřen pouze na podporu malých obcích při obnově jejich majetku.
Co je náplní práce Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu a komu je určena?
Stálá Kancelář kraje Vysočina v Bruselu byla zřízena na podzim roku 2007. Nachází se v Českém domě v Bruselu v blízkosti klíčových evropských institucí. Mezi hlavní úkoly kanceláře patří zisk a distribuce informací o činnosti institucí Evropské unie, vypisovaných výzvách k podávání projektů do evropských programů, propagace dobrého jména kraje Vysočina v Evropě, podpora spolupráce kraje Vysočina s partnerskými i dalšími evropskými regiony, ale i logistický servis při jednáních zástupců z kraje Vysočina v Bruselu. Kancelář Vysočiny v Bruselu není určena pouze potřebám krajské samosprávy, ale je k dispozici také různým dalším subjektům z Vysočiny - obcím, školským, kulturním, zdravotnickým a dalším veřejným organizacím, subjektům z neziskové sféry, ale i podnikatelům. Kancelář vede Mgr. Markéta Heřmanová, zástupkyně kraje Vysočina v Bruselu. V kanceláři se na základě smlouvy s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě pravidelně střídají stážisté - studenti VŠPJ. Stáže jsou financovány z evropského programu Erasmus. Další informace a kontakty naleznete na webových stránkách Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu: www.vysocina.eu/Brusel.
Kde je možné nalézt informace o projektu Zdravý kraj a místní Agendě 21?
Tyto informace jsou průběžně zveřejňovány na odkaze www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
Je možné na realizaci aktivit spojených s MA21 získat finanční prostředky z krajského rozpočtu?
Finančním nástrojem kraje Vysočina na podporu těchto aktivit jsou Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina. Zájemci o dotaci mohou získat více informací na odkaze www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.