Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Veřejná správa
Co to je Krajský úřad kraje Vysočina?
Krajský úřad kraje Vysočina je orgánem kraje, který napomáhá činnosti dalších orgánů kraje, kterými jsou rada kraje a zastupitelstvo kraje. Ty krajskému úřadu zadávají úkoly v řadě tzv. samosprávných oblastí jako např.: - péče o rozvoj kraje (Program rozvoje kraje, Fond Vysočiny apod.) - péče o majetek kraje a organizací jím zřizovaných - vykonávání zřizovatelských funkcí k organizacím zřizovaným krajem (nemocnice, některá zařízení zdravotní a sociální péče, některé galerie, muzea, školská zařízení na úrovni středních škol a učňovských středisek, Vyšší odbornou školu v Jihlavě, správy a údržby silnic) - schvalování rozpočtu kraje atd. Dále je krajský úřad orgánem kraje, který vykonává převážnou část působnosti, kterou na stát pomocí zvláštních zákonů přenáší stát (tzv. přenesená působnost). Je tedy možné říci, že přenesenou působnost vykonává krajský úřad za stát. Přenesenou působnost ale krajský úřad nemůže vykonávat všude, kde se mu zlíbí, ale jen v oblastech, kde mu to stát zvláštním zákonem přímo svěří.
Co to je obec III. stupně nebo tzv. malý okres?
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti.
Co to je obec II. stupně?
Obec II. stupně je obec, na kterou stát přenáší část svých pravomocí, ovšem ne v takovém rozsahu v jakém ji přenáší na obec III. stupně. Je to tedy obec menší než obec III. stupně, a vždy spadá do správního obvodu nějaké obce III. stupně.
Jak to, že jiné úřady mají jiné správní obvody?
Je to způsobeno tím, že dříve existovaly uměle vytvořené kraje, které byly nadřízeným orgánem okresů a sloužily jen k zajištění výkonu státní správy (neexistovala žádná samospráva - možnost občanů spravovat záležitosti týkající se obce nebo kraje sami). Tyto kraje nebyly samostatným územně samosprávným celkem, jakým jsou současné kraje a obce. Vzhledem k tomu, že některé instituce (soudy, policie…) zachovaly členění podle bývalých krajů, dochází k tomu, že např. území okresu Pelhřimov spadá pod Krajský soud v Českých Budějovicích, území okresu Havlíčkův Brod pod Krajský soud v Hradci Králové a území ostatních třech okresů pod Krajský soud v Brně. Správní obvody různých jiných úřadů můžete najít v našem krajském geografickém informačním systému.
Co dělá krajský úřad?
Kromě plnění úkolů v samosprávné oblasti (viz výše odpověď na otázku „Co to je Krajský úřad kraje Vysočina?“) lze obecně lze říci, že krajský úřad vykonává jakýsi dozor nad obcemi – přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí, poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc a kontroluje výkon přenesené působnosti obcí. Mimo tyto úkoly potom krajský úřad samozřejmě plní celou řadu dalších úkolů, které pro něj vyplývají ze zvláštních zákonů.
Povinnost obce zakládat Sbírky zákonů
Podle § 13, odst. 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny umožnit v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů. Co se týče využívání softwarových programů k vyhledávání právních předpisů (např. ASPI), je nutno podotknout, že tyto programy nemají váhu Sbírky zákonů a jako takové nemohou sloužit k nahlížení do Sbírky zákonů. Lze je brát pouze jako podpůrný nástroj k vyhledávání úplných znění právních předpisů. Situace se změní až uzákoněním elektronické Sbírky zákonů, která bude mít stejnou váhu, jako má Sbírka zákonů vydávaná v tištěné podobě.