Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Odbor: odbor zdravotnictví
Mohu být informován(a) o zdravotním stavu (diagnóze) své manželky/manžela?
Pacient, tedy v tomto případě Vaše manželka/manžel, rozhoduje o tom, kdo může být informován o jejím/jeho zdravotním stavu a rozhodnout, zda informace o zdravotním stavu budou podávány v celém rozsahu nebo s omezením nebo může vyslovit i zákaz podávání těchto informací. Současně stanoví, zda určeným osobám náleží i právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace a zda si mohou pořizovat výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace. Své rozhodnutí může pacient kdykoliv změnit.
U pacientů v bezvědomí mají nárok na informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké. Zdravotničtí pracovníci mohou v případě pochybností o totožnosti osoby mající nárok na informace o zdravotním stavu, popřípadě jejího vztahu k pacientovi, požadovat, aby tato osoba prokázala svoji totožnost.
Kde se dozvím konkrétní podmínky fungování nemocnic v našem kraji – co potřebuji jako pacient vědět?
Všechny naše krajské nemocnice mají na svých webových stránkách pro své pacienty informace o provozních záležitostech a o všem, co vás může zajímat. Můžete si tedy kliknout na stránky každé nemocnice:
Nemocnice Jihlava - http://www.nemji.cz
Nemocnice Havlíčkův Brod - http://www.onhb.cz
Nemocnice Nové Město na Moravě - http://www.nnm.cz
Nemocnice Pelhřimov - http://www.hospital-pe.cz
Nemocnice Třebíč - http://www.nem-tr.cz
Mohu při své hospitalizaci využít nadstandardního pokoje?
Nadstandardní pokoje jsou za příplatek provozovány podle možností jednotlivých nemocnic. Svůj požadavek vzneste v naší ambulanci, kde se domlouváte o termínu přijetí k hospitalizaci.
Co se stane s mojí zdravotnickou dokumentací, jestliže můj ošetřující lékař ukončí činnost nebo zemře?
Krajský úřad v daném kraji, okamžitě po oznámení o ukončení činnosti lékaře nebo po oznámení o jeho úmrtí, převezme zdravotnickou dokumentaci. Zdravotnickou dokumentaci zajistí tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami nebo ztrátou. Toto převzetí oznámí na stránkách krajského úřadu.
Jakmile si pacient zvolí nové zdravotnické zařízení, požádá krajský úřad o zaslání svojí zdravotnické dokumentace nově zvolenému zdravotnickému zařízení. Aby mohl krajský úřad zdravotnickou dokumentaci neprodleně předat, je nutné mu sdělit některé osobní údaje pacienta (jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště). Krajský úřad předá zdravotnickou dokumentaci novému zdravotnickému zařízení.
Situaci řeší § 57 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.
Kam se mohu obrátit, pokud mám za to, že mi není poskytnuta náležitá zdravotní péče?

Podání stížnosti obvykle bývá jedním z posledních kroků v případě, že nejste spokojeni se způsobem poskytování zdravotních služeb. Je možné, že příčinou problémů může být nedorozumění, nedostatečná schopnost či ochota zdravotnických pracovníků dostatečně podrobně vám vše vysvětlit. Je proto dobré snažit se probrat svoji nespokojenost přímo na místě se všemi zainteresovanými. "Drobnější problémy" je nejvhodnější řešit ústně, a to co nejdříve. V případě, že se jedná o závažnější případy, je lepší řešit svoje námitky písemnou cestou.

Postup při podávání stížností je od 1. 4. 2012 řešen v § 93 zákona č. 372/2012 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  1. pacient
  2. zákonný zástupce pacienta
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
  4. osoba zmocněná pacientem

Stížnost se podává přímo poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému stížnost směřuje – tedy přímo zdravotnickému zařízení, kde byl pacient ošetřován.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (stěžovatel), s vyřízením své stížnosti nesouhlasí, může po té podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb – krajskému úřadu. Pokud chce stěžovatel podat stížnost proti poskytovateli, který má místo poskytování služeb v rámci kraje Vysočina, podává ji u Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru zdravotnictví. Zároveň stěžovatel uvede konkrétní důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Obecná pravidla k vyřizování stížností krajského úřadu z oblasti zdravotnictví jsou stanovena Příkazem ředitele č. 8/12, který je uveřejněn na stránkách Kraje Vysočina.

Jestliže má pacient za to, že mu není nebo nebyla poskytnuta náležitá zdravotní péče, může se rovněž obrátit na

  • Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, jestliže se nedostatky týkají odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka
  • Zdravotní pojišťovnu, u které je pacient pojištěn, a to zejména pokud zdravotnický pracovník odmítne provést zdravotní výkon, který je zahrnut do hrazené péče