Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Odbor: odbor informatiky
Téma: CZECH POINT , Odbor: Odbor informatiky
Co je to Czech POINT?
Czech POINT je vlastně zkratka, která znamená: Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.
Czech POINT je garantovaná služba pro komunikaci uživatele se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Czech POINT poskytuje výpis z těchto rejstříků: Živnostenský rejstřík
Rejstřík trestů
Registr živnostenského podnikání
Obchodní rejstřík
Katastr nemovitostí
Insolvenční rejstřík
Informační systém odpadového hospodářství
Informační systém o veřejných zakázkách
Centrální registr řidičů
autorizovaná konverze, oblast datových schránek ....
Co to je datová schránka
slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy.
Jak bude probíhat doručování dokumentů?
Pomocí datové schránky bude možné posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Úřední listiny v elektronické podobě budou označeny časovým razítkem a elektronickou značkou odesílatele. Dokument (datová zpráva) dodaný do datové schránky bude doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Funguje zde tzv. fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou!
Pozn. přesný popis fikce doručení je na delší text, viz. zákon 300/2008 Sb.
Kde si mám datovou schránku zřídit ?
Datovou schránku zřizuje Ministerstvo vnitra.
Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?
Právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku je datová schránka zřizována ze zákona. Zřízení probíhá automaticky na základě údajů z obchodního rejstříku. O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Orgány veřejné moci mohou žádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace.
Kde dostanu/stáhnu formulář žádosti ke zřízení datové schránky?
Ke zřízení datové schránky je potřeba vyplněná žádost. (Formulář žádost naleznete zde)

a) Osobně
Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra.
b) Poštou
Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra. Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30 Kč.
c) Elektronickou poštou
Elektronicky vyplněnou žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v případě posíláte-li žádost přes internet. Adresa pro zasílání žádosti bude zveřejněna.
d) Kontaktní místo Czech POINT
Žádosti a oznámení lze podat rovněž na kontaktních místech veřejné správy.
Co to je elektronický podpis?
Elektronický podpis obsahuje elektronické identifikační údaje autora (jméno, adresu, sídlo, ...) elektronického dokumentu. Pro „úřední“ komunikaci je vyžadován kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační agenturou.
Kvalifikovaný podpis – kvalifikovaný certifikát je vytvořen tak, že splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou, zejména Zákonem o elektronickém podpisu (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 226/2002 Sb.). Je vhodný především pro komunikaci občanů se státní správou a samosprávou, stejně jako pro komerční aplikace. Kvalifikovaný certifikát využijí všichni občané, firmy, úřady a také např. lékaři, advokáti nebo firmy komunikující často s Českou správou sociálního zabezpečení, s finančními úřady, se zdravotními pojišťovnami, s celním úřadem aj.
Komerční podpis – komerční certifikát je vhodný pro šifrování, autentizaci a použití v uzavřených systémech, kde je mezi účastníky bezpečné komunikace současně uzavřena smlouva, řešící mimo jiné i podmínky komunikace. V současné době je nutno komerční certifikáty použít zejména tam, kde nelze dle současné legislativy kvalifikované certifikáty použít, a to pro šifrování a autentizaci.
Kde si zřídím elektronický podpis?
V ČR jsou pouze tři akreditované certifikační autority, které vydávají e-podpisy. (Více informací najdete zde)
Téma: GIS , Odbor: Odbor informatiky
Co je GIS?
GIS – geografický informační systém – je systém umožňující správu, analýzu, zobrazování a jiné operace s prostorovými daty. Použitelnost GIS určují kvalitní a rozumně přístupná data.
Téma: GIS , Odbor: Odbor informatiky
Co jsou metadata?
Metadata (data o datech) a metainformační systémy slouží pro ukládání informací o datech (geodetech) – jejich obsah, kvalitu a využitelnost.
Téma: GIS , Odbor: Odbor informatiky
Co jsou živé mapy a mapové servery?
Moderní způsob poskytování služeb v oblasti GIS je sdílení geografických informací prostřednictvím sítí, ať už v globálním měřítku prostřednictvím Internetu nebo ve vnitropodnikové sféře prostřednictvím intranetu. Internetové mapové servery představují technologický nástroj, který umožňuje snadno a konzistentním způsobem publikovat a poskytovat geografická data prostřednictvím Internetu, intranetu a webových služeb. Tyto servery jsou schopny sdružovat data z různých datových zdrojů, čímž snižují přímé i nepřímé náklady na pořízení, skladování a správu geografických dat.
Téma: GIS , Odbor: Odbor informatiky
Co jsou webové služby?
Služba WMS (Web Mapping Service) poskytuje přístup k mapovému serveru na internetu, umožní uživateli vytvořit polohově umístěné mapové kompozice. Komunikace mezi počítači probíhá na základě standardizovaných protokolů Open GIS konsorcia (OGC). V praxi to znamená, že potřebujeme použít některého standardního WMS klienta. Lze si vybrat z mnoha nabídek volně dostupných Web klientů, nebo mezi komerčními programovými produkty. Služba WFS (Web Feature Service) poskytuje rozhraní, které umožňuje klientům komunikaci na úrovni jednotlivých geoprvků. Server vyhodnotí dotaz klienta a výsledek vrací ve formátu GML.