Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: NNO
Jaké účetnictví musí NNO vést?
Všechny nově zakládané organizace již vedou účetnictví podle platného zákona. Některé neziskové organizace, zejména malá občanská sdružení, budou moci nadále používat jednoduché účetnictví. Podmínkou je ale to, aby jejich příjmy v předchozím roce nepřekročily tři miliony korun.
Nestátní neziskové organizace
Podle vládního dokumentu Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 existují v ČR tyto nejčastější právní formy pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO):
spolky a pobočné spolky, které dle nového občanského zákoníku (NOZ) nahradily občanská sdružení a jejich organizační jednotky (existovaly dříve podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů),
nadace a nadační fondy (dříve podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nyní podle NOZ)
církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, zřizované církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností,
obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (nyní již zrušeného; existující obecně prospěšné společnosti však podle něj stále fungují)
ústavy (podle NOZ)
a školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zahrnující ve významné převaze církevní školy, mající před rokem 2004 formu účelových zařízení církví.
Více dle https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/4_statni_politika.pdf
Jak založit spolek?
Spolek mohou založit nejméně 3 osoby. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který vedou krajské soudy. Návrh je možné podat elektronicky na stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani a je nutné k němu doložit originály nebo kopie několika dokumentů. Především stanov (podepsaná kopie), kopie zápisu z ustavující schůze, souhlas statutární osoby s ověřeným podpisem a souhlas majitele nemovitosti, kde má spolek sídlo, s ověřeným podpisem. Více na http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jak-spravne-zalozit-obcanske-sdr