Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Odbor: odbor životního prostředí a zemědělství
Které druhy živočichů podléhají registraci podle zákona č. 100/2004 Sb. (CITES)?
Povinné registraci podléhají až na výjimky zásadně druhy savců, ptáků a plazů uvedené v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 (tzv. druhy ohrožené vyhynutím) a dále vybrané druhy těchto zoologických skupin živočichů uvedené v příloze B tohoto nařízení, jejichž výčet je uveden v příloze č. 4 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
Které druhy živočichů a rostlin podléhají zákazu komerční činnosti ?
Zákaz komerční činnosti se vztahuje (až na výjimky uvedené v příloze X nařízení Komise ES č. 865/2006) na všechny druhy živočichů a rostlin uváděné v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005.
Kde lze najít přehled aktuálně platné legislativy ES na úseku CITES?
Legislativa ES platná na úseku CITES je oficiálně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Pro praktické vyhledávání hledání lze však např. doporučit webové stránky Agentura ochrany přírody a krajiny (www.nature.cz), na kterých lze v podsekci AOPK- odborná činnost - druhová ochrana – CITES najít komentovaný přehled platné legislativy na tomto úseku s možností otevření jednotlivých nařízení Evropského společenství.
Je na vystavení registračního listu a výjimky ze zákazu komerční činnosti právní nárok?
Registrační list musí být pro exemplář podléhající registraci vystaven vždy a je dokladem o určitém zaevidování exempláře do centrálního registru CITES v ČR. Výjimka ze zákazu komerční činnosti je vydávána na základě žádosti vlastníka exempláře ve správním řízení, není na ni právní nárok a je dokladem prokazujícím legální původ exempláře. Její přílohou je potvrzení pro komerční použití (tzv. „žlutý CITES“).
Jaká je platnost registračního listu a potvrzení pro komerční použití z hlediska územního a z hlediska vlastníka exempláře ?
Registrační list je platný pouze na území ČR, je dokladem vydávaným na exemplář, avšak nový vlastník exempláře je povinen požádat registrační úřad o provedení záznamu o přeregistraci exempláře na svou osobu. Potvrzení pro komerční použití je doklad platný na celém území Evropského společenství a je vázán na exemplář bez ohledu na aktuálního vlastníka exempláře, pokud v něm není uvedeno jinak.
Registrují se neživé exempláře (např. vycpaniny) a vztahuje se na ně rovněž zákaz komerčního použití?
Neživé exempláře výše registrovaných skupin živočichů se neregistrují, podléhají však zákazu komerční činnosti.
Dokdy je nutno registračnímu úřadu hlásit změny týkající se registrovaného exempláře?
K nahlášení veškerých změn týkajících se registrovaného exempláře je v zákonem stanovena lhůta do 15 dnů (§ 23 odst. 6 zák. č. 100/2004 Sb.).
Jak naložit s registračním listem a výjimkou z potvrzením pro komerčním použití v případě úhynu exempláře ?
V takovémto případě je nezbytné oba tyto doklady předat spolu s nahlášením úhynu do 15 dnů od nastalé změny registračnímu úřadu.
Podléhá registraci exemplář sovy pálené nebo poštolky obecné chovaný v zajetí a vztahuje se na ně zákaz komerčního použití?
Sova pálená je zvláště chráněným druhem a poštolka druhem přirozeně se vyskytujícím v přírodě ČR, proto se na ně přednostně vztahuje evidence vycházející ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (výjimka k chovu v zajetí, osvědčení o vzetí do evidence, rozhodnutí o odchylném postupu ze zákazu chovu v zajetí). Pro komerční využívání je však vždy nezbytná výjimka ze zákazu komerční činnosti, neboť se jedná o druhy evidované v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005.
Podléhají registraci kříženci sokolovitých dravců a vztahuje se na ně rovněž zákaz komerčního použití?
Pokud jeden z původně křížených „čistých“ zoologických druhů je řazen do přílohy A, vztahuje se na křížence vzešlé z jeho potomstva povinnost registrace a vystavení výjimky v případě komerčního nakládání s takovýmto jedincem.
Kdo vykonává funkci registračních úřadů CITES?
Funkci registračních úřadů vykonávají krajské úřady a v případě bydliště vlastníka exempláře na území Chráněné krajinné oblasti vykonávají tuto činnost místně příslušné Správy CHKO.
Rozumí se komerční činností podle legislativy ES pouze prodej exempláře z přílohy A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005?
Výčet aktivit považovaných za komerční činnost podléhající zákazu je uveden v čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a zahrnuje nákup, nabízení k koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje. Znamená to tedy například, že při provedení obchodní transakce bez potřebné výjimky porušuje zákon jak prodejce exempláře, tak také kupující, nebo, že za porušení zákona se považuje i přímá, nebo zprostředkovaná inzerce exempláře z přílohy A bez ohledu na to, zda následně došlo k realizaci vlastního prodeje či nikoliv.
Jaké nezaměnitelné označení exemplářů je vyžadováno pro vydání výjimky ze zákazu komerční činnosti?
U ptáků odchovaných v zajetí je požadováno označení mláďat celistvým kroužkem, u savců a plazů pak mikročipem s jedinečným kódem a zaručujícím jeho neměnnost.
Lze vydat výjimku ze zákazu komerce rovněž na mláďata, nebo jiné jedince, které nelze dočasně nebo trvale nezaměnitelně označit ?
Ve výjimečných případech lze takovéto jedince identifikovat náhradní metodou (např. popis exempláře doplněný identifikační fotografií určitého charakteristického znaku – kresba na plastronu u želv) a vystavit tzv. výjimku na transakci, která se však vztahuje pouze na jednorázový prodej provedený exempláře osobou původního vlastníka na území ČR.
Je rozdíl ve formulářích žádostí o dotace do lesů a do myslivosti? Pokud je, který mám použít?
Dotace do lesů se poskytují z rozpočtu Kraje Vysočina a řídí se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“. Formuláře jsou volně ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz) a v průběhu období 2007-2013 by se neměly měnit. Dotace do myslivosti (vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, chov a výcvik loveckých psů a loveckých dravců) se poskytují ze státního rozpočtu a řídí se Přílohou k Zákonu o státním rozpočtu pro Českou republiku. Tento zákon se schvaluje vždy na každý kalendářní rok, z čehož vyplývá, že se i formuláře každoročně mění. I tyto formuláře jsou volně ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina.
Kde je podací místo pro podání žádostí o dotace do lesů z prostředků EU?
Podacím a zároveň poradním místem pro dotace do lesů z prostředků EU je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) Brno, Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel. 541 614 112. Lze žádat o finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, osy I a II. Dotace mohou být čerpány např. na lesnickou techniku, lesnickou infrastrukturu, zlepšování druhové skladby lesních porostů, první zalesnění zemědělské půdy, atd..
Kde mohu zjistit, kdo je můj odborný lesní hospodář?
Na odboru životního prostředí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (státní správa lesů). Jedná se o: Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, tel. 567 167 111 Městský úřad Pelhřimov, OŽP-SSL, tel. 565 351 111 Městský úřad Třebíč, OŽP-SSL, tel. 568 805 111 Městský úřad Žďár nad Sázavou, OŽP-SSL, tel. 566 688 111 Městský úřad Havlíčkův Brod, OŽP-SSL, tel. 569 497 111
Kdo je příslušný k vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu a do kdy se vydává?
Potvrzení o původu reprodukčního materiálu vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností do 10 dnů ode dne doručení žádosti.
Do kdy mohou podávat žadatelé žádosti o příspěvky do myslivosti?
Termín pro podání žádosti o příspěvek na „vybrané činnosti mysliveckého hospodaření“ je každoročně do konce května. Termín pro podání žádosti o příspěvek na „chov a výcvik loveckých psů a loveckých dravců“ je každoročně do konce října.
Do kdy je vlastník lesa povinen předložit návrh lesního hospodářského plánu ke schválení?
Podle § 27 odst. 1 zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je vlastník lesa, který je povinen hospodařit podle lesního hospodářského plánu, povinen předložit návrh plánu ke schválení orgánu státní správy lesů krajského úřadu do 60 dnů po skončení platnosti předchozího plánu. V praxi je to tedy do konce února příslušného roku.
Který orgán projednává přestupky na úseku rybářství podle zákona o rybářství?
Přestupky spáchané podle zákona o rybářství projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se přestupek stal.
Je potřeba k lovu ryb pod ledem v rybníkářství povolení? Kde lze o něj požádat?
Lov ryb pod ledem je zakázán zákonem o rybářství. Z tohoto zákazu může povolit krajský úřad, popř. Ministerstvo zemědělství, pokud se rybník nebo rybochovné zařízení nachází na území více krajů, výjimku.
Jakému orgánu a kdy evidenci v rybníkářství předkládám?
Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství se předkládá příslušnému krajskému úřadu, v jehož obvodu působnosti se rybník nachází. V případě, že rybník leží na území více krajů, evidence se předkládá Ministerstvu zemědělství. Evidence se předkládá za uplynulý kalendářní rok vždy do 30.4.
Mám povinnost předkládat evidenci o hospodaření v rybníkářství?
Evidenci předkládá každý, kdo chová a loví ryby v rybníce nebo rybochovném zařízení, za účelem produkce ryb a rybího masa, vodních organizmů nebo rybí násady, pokud vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce více než 150 ks ryb lososovitých, popř. lipana podhorního nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organismů.
Jak postupovat v případě, že řešení technické infrastruktury obce (veřejného vodovodu, kanalizace nebo čistírny odpadních vod) je v rozporu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina?
Pro případ, který vyžaduje změnu schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) v souladu s ustanovením § 4 a násl. zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanoveními § 2 až 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí tento zákon, byly vydány a schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „Zásady“). V těchto schválených Zásadách jsou uvedeny náležitosti žádosti o schválení změny PRVKUK včetně uvedení, co je a co není jeho změnou. Zásady jsou ke stažení jsou na adrese http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady%5F16%2D2007.doc
Obec chce vybudovat nebo rekonstruovat kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo vodovod. Ze kterých dotačních titulů může žádat o finanční podporu?
Z fondů EU lze využít Operační program Životní prostředí (OPŽP) nebo Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV). Z OPŽP může žádat obec, pokud má více než 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) nebo má do 2000 EO a zároveň náleží do povodí vodního díla Nové Mlýny, chráněné krajinné oblasti, národního parku včetně jeho ochranných pásem, do lokality soustavy NATURA 2000 nebo do ochranných pásem vodního zdroje (více informací na www.opzp.cz). Ostatní obce můžou žádat z PRV (více informací na www.szif.cz). V rámci státního rozpočtu lze využít program Ministerstva zemědělství na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací (více informací na www.mze.cz). V rámci rozpočtu Kraje Vysočina je k dispozici ve Fondu Vysočiny grantový program Čistá voda určený na podporu studií a projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění vod odpadních a ochrany před povodněmi, dále dotační titul na drobné vodohospodářské ekologické akce určený na realizace kanalizací a ČOV v obcích velikosti do 10 000 EO (podrobnosti uvedeny na www.kr-vysocina.cz).
Musí se platit poplatky za odebranou podzemní vodu?
Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, neplatí poplatek za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6.000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku.
Jaké doklady je nutné doložit k žádosti o povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb – jinak též povolení ke krmení a hnojení na rybnících?
Výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.) pro použití závadných látek ke krmení ryb podle § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb podle § 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona (dále jen „výjimka“) může povolit příslušný vodoprávní úřad (krajský úřad) na návrh žadatele, po provedeném vodoprávním řízení, rozhodnutím. Pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst.1 vodního zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství Metodický pokyn pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst.1 vodního zákona (výjimka při použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb) ze dne 28. 11. 2002. K žádosti je nutno doložit následující: - platné povolení k nakládání s vodami k využívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání, - podklady žadatele o uvažovaném rozsahu aplikace závadných látek, údaje o rybí obsádce a období aplikace závadných látek a jejich dopadu na jakost vody v rybníku, návrh kontrolního místa pro odběr vzorku povrchových vod, - rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci (příslušné opatření orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ze kterého dále vyplyne, zda je nutné doložit i příslušné opatření dalšího orgánu ochrany přírody a krajiny, případně orgánu ochrany veřejného zdraví, jedná-li se o takovou vodní plochu, kde jsou dotčeny zájmy ochrany veřejného zdraví). Výjimka se povoluje na dobu určitou, v podmínkách rozhodnutí je stanoven způsob kontroly jakosti vody na odtoku z rybníka, včetně sledovaných ukazatelů znečištění, případně další podmínky, které vyplynou z vodoprávního řízení.
Jak postupovat při zpracování a podání žádosti o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace ve veřejném zájmu?
Je třeba vyplnit žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, která je ke stažení na webových stránkách Kraje Vysočina v dokumentech odborů: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=493603&p1=5405 Povinnými přílohami žádosti jsou: a) úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění k provozování živnosti v oboru "Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu" podle zvláštního zákona. Pokud vodovod nebo kanalizace nejsou provozovány za účelem dosažení zisku ve smyslu ustanovení § 6 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích, bude tato skutečnost doložena např. prohlášením žadatele (v takovém případě není nutné živnostenské oprávnění) b) kopie smlouvy, popřípadě kopie smlouvy o smlouvě budoucí, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na provozování jeho vodovodu nebo kanalizace c) identifikační čísla uvedená ve vybraných údajích z majetkové evidence podle § 5 zákona o vodovodech a kanalizacích pro vodovody nebo kanalizace, kterých se povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace týká d) doklady (úředně ověřené) o kvalifikaci (vzdělání) odpovědného zástupce provozovatele podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech kanalizacích a doklady umožňující posouzení příbuznosti oborů podle § 12a vyhlášky e) písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce provozovatele, včetně ověřeného podpisu této osoby, nejedná-li se o fyzickou osobu podávající žádost.
Jak postupovat v případě, že vlastníme a provozujeme veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci nebo čistírnu odpadních vod, tedy provozujeme vodovod nebo kanalizaci ve veřejném zájmu?
Vlastníkům a provozovatelům jsou zákonem o vodovodech a kanalizacích dány povinnosti: - Zajistit na své náklady průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů a kanalizací a na své náklady zajistit průběžné vedení provozní evidence, kterou tvoří záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných jako voda dodávaná vodovody, výkresovou dokumentaci vodovodu nebo kanalizace, nákladové listy, cenové kalkulace, plán kontrol jakosti vod v průběhu výroby pitné vody, plán kontrol míry znečištění odpadních vod, provozní deník a provozní řády. - Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence, stanovené prováděcím právním předpisem, je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen bezplatně předávat vodoprávnímu úřadu obce s rozšířenou působností, a to každoročně vždy do 28. února za předcházející kalendářní rok. - Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace. Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace na základě žádosti, která obsahuje doklady předepsané zákonem. - Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. - Zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 let, který musí být zpracován nejpozději do 31. prosince 2008. - Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen každoročně nejpozději do 30. června kalendářního roku zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce. Vyúčtování musí vlastník vodovodu nebo kanalizace ve stejném termínu zaslat Ministerstvu zemědělství
Kde lze podat žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích?
Podání žádosti a bližší informace lze získat u pracovníků odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v Jihlavě, Žižkova 57, oddělení zemědělství tel: 564 602 209, 564 602 263 a 564 602 268, 564 602 365. Veřejnost může také využít detašovaná pracoviště odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v Havlíčkově Brodě, Štáflova 2003 , tel.: 564 602 577, v Pelhřimově, Pražská 127, tel.: 564 602 595, v Třebíči, B. Václavka 59/11, tel.: 564 602 366 a ve Žďáru nad Sázavou, Komenského 1786, tel.: 564 602 593. Doporučujeme žadatelům o finanční příspěvek na hospodaření v lesích, aby žádosti podávali co nejdříve po ukončení prací na některé z výše uvedených podacích míst a tím přispěli ke včasnému vyřízení žádosti.
Jaké finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu?
Kraj Vysočina poskytuje finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle „Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ č. 06/06 (dále jen „Zásady“). Podle Zásad je možné žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích v Kraji Vysočina, podávat na tyto dotační tituly: A - obnovu lesů poškozených imisemi; B - obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů; D - ekologické a k přírodě šetrné technologie; Zásady č. 06/06 včetně Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jsou zveřejněny (včetně formulářů žádostí) na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz (Krajský úřad > Dokumenty odborů krajského úřadu > Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství > Oddělení zemědělství > Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/06).
Které finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány v roce 2013 ze státního rozpočtu?
Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci přenesené působnosti je podacím místem, podle zákona č. 504/2012 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, přílohy č. 9 Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití (dále jen „Příloha č. 9“). Finanční příspěvky dle Přílohy č. 9 se poskytují na: D – předmět příspěvku vyklizování, nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, G - Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, H - vyhotovení lesních hospodářských plánů, I - ostatní hospodaření v lesích, K - chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. Formuláře žádostí na uvedené dotační tituly jsou v Příloze č. 9.
Vztahují se na mě povinnosti vyplývající ze zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky?
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povinna zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. Nebezpečné látky, nebezpečné vlastnosti látek a přípravků a jejich prahová množství jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona. Pokud je množství nebezpečné látky umístěné v objektu menší nebo rovno 2% prahového množství, provozovatel je povinnen to protokolárně zaznamenat a protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům. Pokud je umístěné množství větší než 2% je postup stejný a navíc se protokol a seznam zasílá krajskému úřadu. Formulář tohoto tzv. protokolu o nezařazení je možno stáhnout na stránkách krajského úřadu. Jestliže množství umístěných nebezpečných látek překračuje prahové hodnoty uvedené v příloze zákona má provozovatel povinnost podat krajskému úřadu návrh na zařazení do skupiny A nebo B a vztahují se na něho další povinnosti vyplývající z tohoto zákona, zejména zpracování bezpečnostní dokumentace.
Mohu žádat o náhradu škody na rybách způsobených vydrou, kormorány a volavkami?
Zákon č. 115/200 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, umožňuje rybářům kompenzovat škody na rybách způsobené vydrou říční a kormoránem velkým. Nevztahuje se na volavky. Žádost o náhradu škody vyřizuje místně příslušný krajský úřad. Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou uvedeny na adrese http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=1144713&p1=0&p2=&p3=
Kde lze najít seznam autorizovaných osob, které zpracovávají odborné posudky, rozptylové studie, stanovují koncentraci pachových látek, provádějí měření emisí, měření účinnosti spalovacího zdroje a provádějí kontrolu spalinových cest?
Aktualizované seznamy autorizovaných osob jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz
Kde lze získat formulář pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence a formulář oznámení o výpočtu poplatků za znečištění ovzduší pro velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší ?
Vzory pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a vzor oznámení o výpočtu poplatku lze najít na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz, odkaz: ochrana čistoty ovzduší
Jaké jsou náležitosti žádosti o Stanovisko krajského úřadu z pohledu životního prostředí a územního rozvoje (povinná příloha žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí)?
Náležitosti žádosti o stanovisko naleznete na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Kde najdu seznam povolených zařízení pro nakládání s odpady (např. skládky, sběrny, kompostárny, zařízení pro autovraky, atd.) v kraji Vysočina?
Seznam povolených zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů vč. jejich provozovatelů je možné najít na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Za jakých podmínek lze získat státní dotaci na protiradonová opatření v rod.domcích a bytech?
Uvedenou státní dotaci lze získat za podmínek daných vyhláškou MF ČR č. 461/2005 Sb., tj.: a) Původní stavební povolení na objekt bylo vydáno do 28. 2.1991. b) Objekt – byt je trvale užíván . c) Průměrná hodnota objemové aktivity radonu ze všech obytných místností je vyšší než 1000 Bq/m3.
Jak měřit radon v bytě?
Bezplatně pomocí stopových detektorů RAMARN s roční expozicí (zabezpečuje krajský úřad) nebo za úplatu cca 2,5 tis. Kč odbornou firmou z registru na www.sujb.cz během týdne.
Jak podat žádost o souhlas k provozu zařízení – sběr, výkup, využití, odstranění odpadů?
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů včetně obsahu provozního řádu tohoto zařízení je možné najít na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Kdo musí získat integrované povolení?
Integrované povolení podle zákona o integrované prevenci - IPPC (zákon č.76/2002 Sb.) mají povinnost získat provozovatelé zařízení vypouštějících větší množství znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy nebo zařízení k nakládání s odpady. Jedná se zejména o zařízení zabývající se zemědělstvím (velkochovy prasat a drůbeže) a potravinářstvím, skládkováním odpadů, energetikou, chemickým průmyslem a zpracováním nerostů výrobou a zpracováním kovů a jejich povrchovou úpravou (viz. příl.1 zákona č.76/2002 Sb.)
Kde lze najít záměr posuzovaný dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?
Aktualizovaný seznam posuzovaných záměrů na území České republiky lze nalézt na webových stránkách www.cenia.cz/eia. Záměry na území kraje Vysočina jsou uvedeny na webových stránkách kraje.
Kde lze najít seznam autorizovaných osob, které zpracovávají oznámení, dokumentaci a posudek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?
Aktualizované seznamy autorizovaných osob jsou uvedeny na webové stránce České informační agentury životního prostředí CENIA - www.cenia.cz/eia.
Jaký je smysl integrovaného povolení - IPPC
účelem integrovaného povolení je přimět zejména velké znečišťovatele k - provedení vhodných preventivních opatření proti znečišťování životního prostředí, a to na základě použití nejlepší dostupné techniky, - předcházení vzniku odpadu a pokud odpad vznikne, zajistit jeho zhodnocení, - efektivnímu využívání energie a surovin, - snižování a monitorování emisí znečišťujících látek, hluku a vibrací, - přijímání opatření k zabránění vzniku havárií a k omezení jejich následků
Zelená úsporám – jak mám postupovat při podání žádosti ?
Veškeré informace k dotačnímu programu na zateplování a ekologické vytápění domů lze získat na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR www.zelenausporam.cz nebo na zelené telefonní lince 800 260 500.
Informace a konzultace je možné řešit na pracovišti Státního fondu životního prostředí v Jihlavě, Havlíčkova 111, 586 01 Jihlava (v blízkosti hlavního vlakového nádraží), u odborných pracovníků:
  • Antonín Čermák, tel. 567 213 855, e-mail: antonin.cermak@sfzp.cz
  • Kateřina Duňková, tel. 567 213 855, e-mail: katerina.dunkova@sfzp.cz
  • Leopold Gotthard, tel. 567 213 855, e-mail: leopold.gotthard@sfzp.cz
  • Jan Pavlas, tel. 567 213 855, e-mail: jan.pavlas@sfzp.cz
Pro zájemce o podporu z programu Zelená úsporám jsou určeny návštěvní hodiny na pracovišti Státního fondu životního prostředí v pondělí od 8:00 do 15:00, úterý od 8:00 do 17:00, středa od 8:00 do 17:00, čtvrtek od 8:00 do 15:00 a pátek od 8:00 do 14:00.
Operační program Životní prostředí – jak mám získat podporu na ekologické projekty ?
Podrobné informace pro zájemce o dotace jsou v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.OPZP.cz.
Základní poradenské služby zdarma lze získat i na zelené lince 800 260 500 nebo e-mailem dotazy@sfzp.cz.
Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.
Výše podpory - dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti.