Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Veřejné zakázky
Výpis z obchodního rejstříku byl vydán dne 15. 6. 2007, jeho kopie předložená v nabídce byla ověřena dne 18. 12. 2007, lhůta pro prokázání kvalifikace uplynula dne 21. 12. 2007. Dodržel dodavatel zákonnou podmínku upravující stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 57 odst. 2 zákona? Jak se posuzuje stáří (90 kalendářních dnů) dokladů prokazujících základní kvalifikační předpoklady (tj. výpis z evidence rejstříku trestů, potvrzení finančního úřadu, potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, čestné prohlášení) a výpisu z obchodního rejstříku?
Dodavatel v tomto případě nedodržel zákonnou podmínku na stáří tohoto dokladu. Splnění podmínky stáří dokladu prokazujícího splnění kvalifikace zákonem určené v délce max. 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace se posuzuje ode dne vydání tohoto dokladu nikoli ode dne jeho úředního ověření.
Živnostenský list byl vydán v roce 1998 na dobu neurčitou, ověřen byl 6 měsíců před uplynutím lhůty pro prokázání kvalifikace. Lze jím úspěšně prokázat splnění požadavku na předložení dokladu o oprávnění k podnikání?
Ano, takovým dokladem bude zmíněný požadavek na profesní kvalifikační předpoklad úspěšně prokázán. Platnost živnostenského listu pro účely prokázání kvalifikace podle zákona o veřejných zakázkách není omezena datem jeho vydání ani datem úředního ověření jeho kopie. Živnostenské listy jsou, až na zanedbatelné výjimky, vydávány na dobu neurčitou. V případě jeho omezení na dobu určitou by pak bylo rozhodující jeho časové vymezení. Tato pochybnost o platnosti dokladu bývá způsobena mylným výkladem ust. § 57 odst. 2 zákona.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek je povinen administrátor veřejné zakázky malého rozsahu vyzvat k podání nabídky tři, případně pět dodavatelů. Nabídku podá pouze jeden dodavatel. Lze za těchto okolností pokračovat v soutěži a zadat veřejnou zakázku jedinému uchazeči, který podal nabídku?
Ano, pokud byl prokazatelně osloven potřebný počet dodavatelů, a nenastaly jiné důvody pro zrušení zadávacího řízení, není důvod soutěž rušit. Je však na úvaze zadavatele, který si zpravidla v zadávacích podmínkách vymíní možnost zrušit zadávací řízení v jakémkoli jeho stadiu do doby uzavření smlouvy, zda se rozhodne akceptovat jedinou podanou nabídku anebo v zájmu podpory soutěžního prostředí soutěž zruší a vyhlásí ji znovu. Doporučujeme postupovat v těchto případech vždy individuálně s ohledem na kvalitu takové nabídky. Obdobný závěr vyplývá i z výkladu k § 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákona).