Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Odbor: odbor majetkový
Téma: Různé , Odbor: Odbor majetkový
Co vše musím předložit kraji Vysočina, chci-li požádat o souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku, který je vlastnictvím kraje Vysočina?

Postup při ukládání inženýrských sítí do pozemků, které jsou vlastnictvím kraje Vysočina
Pro územní nebo stavební řízení je požadován správním orgánem doklad o vlastnictví pozemku nebo o jiném právu k pozemku, do kterého má být uloženo zařízení nebo inženýrské sítě.
Kraj Vysočina vydává tento souhlas formou Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. V této smlouvě je mimo jiné budoucím povinným z věcného břemene, kterým bude kraj Vysočina, vydán souhlas s provedením zamýšlené stavby na pozemku v jeho vlastnictví.
Budoucí oprávněný z věcného břemene (tj. žadatel, investor apod.) se v ní mimo jiné zavazuje po dokončení stavby nechat tuto zaměřit geometrickým plánem, znázorňujícím průběh věcného břemene a požádat vlastníka pozemku o zřízení úplatného věcného břemene.
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
- identifikaci žadatele vč. doručovací adresy
- identifikaci budoucího oprávněného z věcného
břemene včetně jeho rodného čísla nebo alespoň data narození a adresy trvalého bydliště (u právnických osob IČ a sídla)
- katastrální území a obec dle výpisu z katastru nemovitostí
- specifikaci pozemku, který je ve vlastnictví kraje Vysočina a má být věcným břemenem zatížen
- vyjádření majetkového správce pozemku, je-li v listu vlastnictví uveden (u silnice je to Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz dle okresu)
- snímek katastrální mapy místa uložení se zákresem trasy uložení a s čitelnými pozemkovými čísly.
V případě, že se jedná o podklad k územnímu nebo stavebnímu řízení (stavba ještě nezapočala) je třeba požádat kraj Vysočinu o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
V případě, že se jedná o stavbu již dokončenou, věcné břemeno je již zaměřeno geometrickým plánem a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci, je třeba požádat o zřízení věcného břemene.
V případě, že se jedná o převod pozemku, který je ve vlastnictví kraje Vysočina a je zastavěn stavbou (například chodníku, autobusové zastávky, parkoviště apod.) je třeba požádat o převod pozemku.

Vzory těchto žádostí:
Žádost o vydání souhlasu se stavbou (DOC, 32 kB)
Žádost o sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) (RTF, 20 kB)
Žádost o sepsání smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) (RTF, 20 kB)
Žádost o darování pozemku (RTF, 20 kB)

Žádost je třeba podat poštou na adresu:

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor majetkový
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

nebo e-mailem na adresu posta@kr-vysocina.cz.

O vyřízení žádosti rozhoduje Rada kraje Vysočiny vždy na nejbližším zasedání po doručení kompletních podkladových materiálů.
Výpis z obchodního rejstříku byl vydán dne 15. 6. 2007, jeho kopie předložená v nabídce byla ověřena dne 18. 12. 2007, lhůta pro prokázání kvalifikace uplynula dne 21. 12. 2007. Dodržel dodavatel zákonnou podmínku upravující stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle § 57 odst. 2 zákona? Jak se posuzuje stáří (90 kalendářních dnů) dokladů prokazujících základní kvalifikační předpoklady (tj. výpis z evidence rejstříku trestů, potvrzení finančního úřadu, potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, čestné prohlášení) a výpisu z obchodního rejstříku?
Dodavatel v tomto případě nedodržel zákonnou podmínku na stáří tohoto dokladu. Splnění podmínky stáří dokladu prokazujícího splnění kvalifikace zákonem určené v délce max. 90 kalendářních dnů k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace se posuzuje ode dne vydání tohoto dokladu nikoli ode dne jeho úředního ověření.
Živnostenský list byl vydán v roce 1998 na dobu neurčitou, ověřen byl 6 měsíců před uplynutím lhůty pro prokázání kvalifikace. Lze jím úspěšně prokázat splnění požadavku na předložení dokladu o oprávnění k podnikání?
Ano, takovým dokladem bude zmíněný požadavek na profesní kvalifikační předpoklad úspěšně prokázán. Platnost živnostenského listu pro účely prokázání kvalifikace podle zákona o veřejných zakázkách není omezena datem jeho vydání ani datem úředního ověření jeho kopie. Živnostenské listy jsou, až na zanedbatelné výjimky, vydávány na dobu neurčitou. V případě jeho omezení na dobu určitou by pak bylo rozhodující jeho časové vymezení. Tato pochybnost o platnosti dokladu bývá způsobena mylným výkladem ust. § 57 odst. 2 zákona.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek je povinen administrátor veřejné zakázky malého rozsahu vyzvat k podání nabídky tři, případně pět dodavatelů. Nabídku podá pouze jeden dodavatel. Lze za těchto okolností pokračovat v soutěži a zadat veřejnou zakázku jedinému uchazeči, který podal nabídku?
Ano, pokud byl prokazatelně osloven potřebný počet dodavatelů, a nenastaly jiné důvody pro zrušení zadávacího řízení, není důvod soutěž rušit. Je však na úvaze zadavatele, který si zpravidla v zadávacích podmínkách vymíní možnost zrušit zadávací řízení v jakémkoli jeho stadiu do doby uzavření smlouvy, zda se rozhodne akceptovat jedinou podanou nabídku anebo v zájmu podpory soutěžního prostředí soutěž zruší a vyhlásí ji znovu. Doporučujeme postupovat v těchto případech vždy individuálně s ohledem na kvalitu takové nabídky. Obdobný závěr vyplývá i z výkladu k § 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákona).