Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: CITES
Které druhy živočichů podléhají registraci podle zákona č. 100/2004 Sb. (CITES)?
Povinné registraci podléhají až na výjimky zásadně druhy savců, ptáků a plazů uvedené v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 (tzv. druhy ohrožené vyhynutím) a dále vybrané druhy těchto zoologických skupin živočichů uvedené v příloze B tohoto nařízení, jejichž výčet je uveden v příloze č. 4 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.
Které druhy živočichů a rostlin podléhají zákazu komerční činnosti ?
Zákaz komerční činnosti se vztahuje (až na výjimky uvedené v příloze X nařízení Komise ES č. 865/2006) na všechny druhy živočichů a rostlin uváděné v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005.
Kde lze najít přehled aktuálně platné legislativy ES na úseku CITES?
Legislativa ES platná na úseku CITES je oficiálně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Pro praktické vyhledávání hledání lze však např. doporučit webové stránky Agentura ochrany přírody a krajiny (www.nature.cz), na kterých lze v podsekci AOPK- odborná činnost - druhová ochrana – CITES najít komentovaný přehled platné legislativy na tomto úseku s možností otevření jednotlivých nařízení Evropského společenství.
Je na vystavení registračního listu a výjimky ze zákazu komerční činnosti právní nárok?
Registrační list musí být pro exemplář podléhající registraci vystaven vždy a je dokladem o určitém zaevidování exempláře do centrálního registru CITES v ČR. Výjimka ze zákazu komerční činnosti je vydávána na základě žádosti vlastníka exempláře ve správním řízení, není na ni právní nárok a je dokladem prokazujícím legální původ exempláře. Její přílohou je potvrzení pro komerční použití (tzv. „žlutý CITES“).
Jaká je platnost registračního listu a potvrzení pro komerční použití z hlediska územního a z hlediska vlastníka exempláře ?
Registrační list je platný pouze na území ČR, je dokladem vydávaným na exemplář, avšak nový vlastník exempláře je povinen požádat registrační úřad o provedení záznamu o přeregistraci exempláře na svou osobu. Potvrzení pro komerční použití je doklad platný na celém území Evropského společenství a je vázán na exemplář bez ohledu na aktuálního vlastníka exempláře, pokud v něm není uvedeno jinak.
Registrují se neživé exempláře (např. vycpaniny) a vztahuje se na ně rovněž zákaz komerčního použití?
Neživé exempláře výše registrovaných skupin živočichů se neregistrují, podléhají však zákazu komerční činnosti.
Dokdy je nutno registračnímu úřadu hlásit změny týkající se registrovaného exempláře?
K nahlášení veškerých změn týkajících se registrovaného exempláře je v zákonem stanovena lhůta do 15 dnů (§ 23 odst. 6 zák. č. 100/2004 Sb.).
Jak naložit s registračním listem a výjimkou z potvrzením pro komerčním použití v případě úhynu exempláře ?
V takovémto případě je nezbytné oba tyto doklady předat spolu s nahlášením úhynu do 15 dnů od nastalé změny registračnímu úřadu.
Podléhá registraci exemplář sovy pálené nebo poštolky obecné chovaný v zajetí a vztahuje se na ně zákaz komerčního použití?
Sova pálená je zvláště chráněným druhem a poštolka druhem přirozeně se vyskytujícím v přírodě ČR, proto se na ně přednostně vztahuje evidence vycházející ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (výjimka k chovu v zajetí, osvědčení o vzetí do evidence, rozhodnutí o odchylném postupu ze zákazu chovu v zajetí). Pro komerční využívání je však vždy nezbytná výjimka ze zákazu komerční činnosti, neboť se jedná o druhy evidované v příloze A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005.
Podléhají registraci kříženci sokolovitých dravců a vztahuje se na ně rovněž zákaz komerčního použití?
Pokud jeden z původně křížených „čistých“ zoologických druhů je řazen do přílohy A, vztahuje se na křížence vzešlé z jeho potomstva povinnost registrace a vystavení výjimky v případě komerčního nakládání s takovýmto jedincem.
Kdo vykonává funkci registračních úřadů CITES?
Funkci registračních úřadů vykonávají krajské úřady a v případě bydliště vlastníka exempláře na území Chráněné krajinné oblasti vykonávají tuto činnost místně příslušné Správy CHKO.
Rozumí se komerční činností podle legislativy ES pouze prodej exempláře z přílohy A nařízení Komise (ES) č. 1332/2005?
Výčet aktivit považovaných za komerční činnost podléhající zákazu je uveden v čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a zahrnuje nákup, nabízení k koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje. Znamená to tedy například, že při provedení obchodní transakce bez potřebné výjimky porušuje zákon jak prodejce exempláře, tak také kupující, nebo, že za porušení zákona se považuje i přímá, nebo zprostředkovaná inzerce exempláře z přílohy A bez ohledu na to, zda následně došlo k realizaci vlastního prodeje či nikoliv.
Jaké nezaměnitelné označení exemplářů je vyžadováno pro vydání výjimky ze zákazu komerční činnosti?
U ptáků odchovaných v zajetí je požadováno označení mláďat celistvým kroužkem, u savců a plazů pak mikročipem s jedinečným kódem a zaručujícím jeho neměnnost.
Lze vydat výjimku ze zákazu komerce rovněž na mláďata, nebo jiné jedince, které nelze dočasně nebo trvale nezaměnitelně označit ?
Ve výjimečných případech lze takovéto jedince identifikovat náhradní metodou (např. popis exempláře doplněný identifikační fotografií určitého charakteristického znaku – kresba na plastronu u želv) a vystavit tzv. výjimku na transakci, která se však vztahuje pouze na jednorázový prodej provedený exempláře osobou původního vlastníka na území ČR.