Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Interní audit
Co je to vnitřní kontrolní systém?
Vnitřní kontrolní systém je souhrnem organizovaných, formalizovaných a stálých nástrojů a opatření (tzv. vnitřních řídících a kontrolních mechanismů). Ty v organizaci existují pro snazší dosahování stanovených cílů, při splnění principu 3E (hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti). Cílem vnitřního kontrolního systému je vytvářet podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon v organizaci. Jeho cílem je včas zjišťovat a vyhodnocovat provozní, právní a jiná nařízení, minimalizovat rizika vznikající v souvislosti s jejich implementací. Vnitřní kontrolní systém má podávat včasné informace příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a podávat informace o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. Vnitřní kontrolní systém poskytuje přiměřenou jistotu, že stanovené cíle budou plněny. Nemůže však zcela zajistit, že dojde k jejich absolutnímu splnění. Vnitřní kontrolní systém je v organizacích zabudovaný ve vnitřních předpisech, normách, pracovních postupech, a také prostřednictvím rozdělení pravomocí a odpovědností.
Mají územní samosprávné celky (obce a kraje) a jejich příspěvkové organizace povinnost zavést funkci interního auditu?
Ano, podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zavede orgán veřejné správy, tedy i obce, kraje a jejich příspěvkové organizace, funkci interního auditu. Platí však následující možné výjimky: a) obce, které mají méně jak 15 000 obyvatel, mohou nahradit funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření. V takovém případě zajišťují průběžné sledování a hodnocení účinnosti těchto opatření. Pokud přijatá opatření nejsou dostatečně účinná, jsou obce povinny bez zbytečného odkladu útvar interního auditu zřídit; b) v případech s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky mohou územní samosprávné celky u svých příspěvkových organizací ve své působnosti nahradit funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly. U zřizovaných příspěvkových organizací záleží na rozhodnutí zřizovatele, zda uloží svým organizacím povinnost zřídit funkci interního auditu.
Co je to interní audit a co je jeho cílem?
Interní auditu je nezávislá ujišťovací a konzultační činnost. Je to služba pro organizaci, která se zaměřuje na prověřování a zdokonalování procesů v organizaci (soulad se zákony, zvyšování hospodárnosti a efektivnosti orgánu veřejné správy, nastavení řídících a kontrolních mechanismů, vyhodnocování rizik). Výkon interního auditu ve veřejné správě se řídí Mezinárodními standardy a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Z důvodu zachování nezbytné podmínky objektivity a nezávislosti interního auditu se útvar interního auditu funkčně nepodílí na výkonných činnostech. Další informace naleznete na www.ciia.cz nebo na http://www.kr-vysocina.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=450008&id_org=450008&id_ktg=61509&archiv=0&p1=0&p2=&p3=