Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Účetnictví a rozpočet
V jakém termínu má být schválen rozpočet? Co se stane, když se v daném termínu rozpočet neschválí?
Rozpočet je sestavován a schvalován na rozpočtový rok, který se rovná roku kalendářnímu (dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.). Návrh rozpočtu před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku (dále „ÚSC“) (v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.) musí být po dobu nejméně 15 dnů vhodným způsobem zveřejněn a měl by být schválen před 1. lednem příslušného rozpočtového roku. Zákon č. 250/2000 Sb., v § 13 stanoví, že není-li rozpočet ÚSC schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Reálná pravidla potřebná k zajištění plynulosti hospodaření stanoví zastupitelstvo kraje nebo zastupitelstvo obce, případně orgány svazku obcí. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Kam účtovat pojištění majetku obce a náhrady od pojišťovny?
Pokud není pojištění odvětvově rozlišené (za nemovitosti a za zařízení), je podle vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě nutno použít paragraf 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované a položku 5163 – Služby peněžních ústavů. Veškerá inkasovaná plnění od pojišťoven za pojistné události se účtuje na položku 2322 – Přijaté pojistné náhrady. V této souvislosti je třeba upozornit, že nelze pojistné plnění kompenzovat například s položkou 5171 – Opravy a udržování. Platba od pojišťovny je náhrada nákladů, či jejich částí, které vznikly v důsledku škody. Pouze výše plnění plyne z výše škody. Toto plnění má právní souvislost s placeným pojistným. Tedy pojistné se platí z položky 5163 – Služby peněžních ústavů a náhrada škody od pojišťovny se účtuje na položku 2322 – Přijaté pojistné náhrady.
Kde se účtují odměny členům výborů zastupitelstev a odměny členům komisí?
Podle vyhlášky číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě se odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí (s výjimkou samotných zastupitelů, jejichž odměny se zařazují na položku 5023) zahrnují do položky 5021 – Ostatní osobní výdaje a na paragraf 6112 – Zastupitelstva obcí.
Jak zaúčtovat vratku záloh za odběr podzemní vody?
Vyhláška číslo 440/2006 Sb., která je novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě, stanovila, že na položku 2222 – Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů patří i příjmy od jiných veřejných rozpočtů, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech, a proto nejsou zařazovány jako záporné výdaje, ale jako kladné příjmy. Zálohy za odběr podzemní vody platí obce z paragrafu 2310 – Pitná voda a z položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Vratku v minulých letech zaplacených záloh za odběr podzemní vody doporučil Ing. Kotrba z MF ČR účtovat na paragraf 2310 a na položku 2222.
Na jakou položku zaúčtuje obec ověření podpisu nebo listiny na MěÚ?
Od 1.1.2007 postupuje obec tak, že zatřídí výdaj na novou položku 5365- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Na tuto položku se tedy zaúčtuje správní poplatek placený městu nebo kraji. Dříve se tyto poplatky sledovaly na položce 5362 – Platby daní a poplatků. Od 1.1.2007 jsou na položku 5362 účtovány pouze pro platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.
Kdy musí obec nejpozději ocenit a zaúčtovat dosud neoceněné kulturní památky a co s památkami již oceněnými?
Podle přechodných ustanovení vyhlášky číslo 472/2008 Sb. se nemovité, movité kulturní památky a jejich soubory oceněné do 31. 12. 2008 nepřeceňují. Ostatní kulturní památky, které nebyly oceněny, u kterých není známa jejich pořizovací cena a není o nich účtováno, se od 1. 1. 2009 ocení hodnotou 1 koruna a musí se o nich účtovat nejpozději do 31. 12. 2011. O majetku oceňovaném 1 korunou podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zaúčtuje až v okamžiku jeho ocenění, a to nejpozději do 31. 12. 2011.
Jak postupovat při účtování pořízení majetku v případě, kdy kupní cena pozemku se stavbou zní na jednu částku?
Doporučujeme tento postup. Účetní jednotka si podle poměru hodnoty pozemku a hodnoty stavby z odborného odhadu přepočítá cenu z kupní smlouvy. Podle tohoto přepočtu zavede účetní jednotka majetek do evidence. Příklad: - Cena z kupní smlouvy je 280 tisíc Kč. - V odhadu byl pozemek oceněn na 60 tisíc Kč a stavba na 180 tisíc Kč - tedy poměr 1:3. - Dle vypočítaného poměru přepočítá účetní jednotka cenu z kupní smlouvy (280 tisíc Kč) a zaeviduje pozemek v hodnotě 70 tisíc Kč a stavbu v hodnotě 210 tisíc Kč.
Jaké jsou termíny pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za příslušný rozpočtový rok?
Finanční vypořádání (dále „FV“) vztahů se státním rozpočtem se řídí vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále „vyhláška“). Tyto termíny i formuláře jsou uveřejněny ve zmíněné vyhlášce o finančním vypořádání. U dotací, které byly obcím a DSO poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v průběhu příslušného rozpočtového roku prostřednictvím kraje, je pro převod případných vratek na účet kraje stanoven termín 5. února následujícího rozpočtového roku vč. zaslání podkladů pro FV, případně podkladů pro FV dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU týkající se celé doby trvání projektu (v souladu s ust. § 8 vyhlášky, tiskopis v příloze 9 vyhlášky). U dotací, které byly obcím a DSO poskytnuty z Ministerstva financí (kapitoly Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv), je v souladu s ust. § 15 vyhlášky stanoven termín pro předložení podkladů a případnou vratku dotace 15. února následujícího rozpočtového roku. U dotací, které byly obcím nebo DSO poskytnuty z jednotlivých kapitol státního rozpočtu přímo (tedy bez prostřednictví kraje), je pro převod případných vratek do státního rozpočtu v souladu s ust. § 7 vyhlášky stanoven termín 15. února následujícího rozpočtového roku včetně zaslání podkladů pro FV, případně podkladů pro FV dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU týkající se celé doby trvání projektu. Tyto termíny musí být bezpodmínečně dodrženy.
Kam zaúčtuje obec nakoupení násady do obecního rybníka?
Násadu do obecního rybníka zaúčtuje obec na § 1070 položku 5139.
Na jakou položku rozpočtové skladby patří náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)?
Účetní jednotka (obec nebo DSO) zařazují peněžní prostředky, které vydává svým zaměstnancům jako náhrady při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) na položku rozpočtové skladby 5424 – Náhrady mezd v době nemoci.
Kam se zařadí příjmy a výdaje v části XI. a XII. výkazu Fin 2-12M ze zrušených nástrojů 34 a 35?
Vyhláškou č. 377/2008 Sb. byla novelizována vyhláška MF ČR č. 16/2001 Sb., ve které byl s účinností od 1. 1. 2009 aktualizován Číselník pro atribut NÁSTROJ. Kód 34 byl nahrazen kódy 51 a 52 a kód 35 byl nahrazen kódy 53 a 54. Do 31. 12. 2008 tedy účtovala účetní jednotka atribut NÁSTROJ s kódy 34 a 35 a od 1. 1. 2009 použije kódy 51 až 54.
Jak opravit výsledek hospodaření za rok 2010?
V roce 2010 obce spočítaly výsledek hospodaření a proúčtovaly daň z příjmů právnických osob za rok 2010 na účet 591. Byl to ve většině pouze odhad daně. Ale v roce 2011 je potřeba výsledek hospodaření roku za rok 2010 upravit v daňovém přiznání o položky zvyšující a snižující základ daně a vypočítat konečnou daň. Ke způsobu proúčtování případných rozdílů účtu 591 jsme předali na MF ČR dotaz. Odpověď: „K Vašemu dotazu z hlediska působnosti odboru Účetnictví a audit sděluji, že ve Vámi popsaném účetním případu použijte pro proúčtování rozdílu výsledku hospodaření za rok 2010 účet 591, který analytikou rozčleňte na údaje vztahující se k účetnímu období 2010 a 2011. „
Jak vykazovat údaje ve sloupcích „minulé období„ a „stav k 1.1.“ v účetních výkazech od 1. 1. 2011?
Od 1. 1. 2011 vykazují vybrané účetní jednotky údaje v účetních a finančních výkazech v korunách, s přesností na dvě desetinná místa. Ve sloupcích „minulé období“ budou obce, DSO a PO podle stanoviska MF ČR postupovat takto: “Stavy položek vykázané v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2010 (například v případě rozvahy Netto aktiv) se v účetním období roku 2011 ve sloupci minulé období rozšíří o „000,00“ tak, aby bylo naplněno ustanovení § 3 odst. 5 vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. Základní bilanční pravidla (rovnost aktiv celkem a pasiv celkem apod.) tímto postupem nejsou dotčena.” Ve výkazu Příloha sloupci stav k 1. 1. postupují obce, DSO a PO dle odpovědi MF ČR takto: „Z hlediska působnosti odboru Účetnictví a audit sděluji, že ve výkaze Příloha ve sloupci stav k 1.1. uveďte údaje v Kč se dvěma desetinnými místy, jak je vykazují účetní jednotky ve svém účetnictví.“
Jaké příspěvky obsahuje souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k obcím na rok 2011?
Souhrnný dotační vztah SR k rozpočtům obcí obsahuje: - příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku byl pro rok 2011 ponížen oproti roku 2010, a to o cca 18 % . V roce 2011 je příspěvek opět rozdělován podle metodiky, která byla poprvé použita v roce 2006. U jednotlivých obcí se příspěvek vypočte jako částka při využití jediného kritéria, kterým je velikost správního obvodu nejvyšší dosažené správní role vyjádřená počtem obyvatel. - příspěvek na školství, který je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku) ve výši 1 401 Kč/1 žáka pro rok 2011.