Kraj Vysočina - logo

Často kladené otázky

Zrušit filtr
Téma: Životní prostředí
Vztahují se na mě povinnosti vyplývající ze zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky?
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povinna zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. Nebezpečné látky, nebezpečné vlastnosti látek a přípravků a jejich prahová množství jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona. Pokud je množství nebezpečné látky umístěné v objektu menší nebo rovno 2% prahového množství, provozovatel je povinnen to protokolárně zaznamenat a protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům. Pokud je umístěné množství větší než 2% je postup stejný a navíc se protokol a seznam zasílá krajskému úřadu. Formulář tohoto tzv. protokolu o nezařazení je možno stáhnout na stránkách krajského úřadu. Jestliže množství umístěných nebezpečných látek překračuje prahové hodnoty uvedené v příloze zákona má provozovatel povinnost podat krajskému úřadu návrh na zařazení do skupiny A nebo B a vztahují se na něho další povinnosti vyplývající z tohoto zákona, zejména zpracování bezpečnostní dokumentace.
Mohu žádat o náhradu škody na rybách způsobených vydrou, kormorány a volavkami?
Zákon č. 115/200 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, umožňuje rybářům kompenzovat škody na rybách způsobené vydrou říční a kormoránem velkým. Nevztahuje se na volavky. Žádost o náhradu škody vyřizuje místně příslušný krajský úřad. Bližší informace včetně formuláře žádosti jsou uvedeny na adrese http://www.kr-vysocina.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=450008&id_org=450008&id=1144713&p1=0&p2=&p3=
Kde lze najít seznam autorizovaných osob, které zpracovávají odborné posudky, rozptylové studie, stanovují koncentraci pachových látek, provádějí měření emisí, měření účinnosti spalovacího zdroje a provádějí kontrolu spalinových cest?
Aktualizované seznamy autorizovaných osob jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz
Kde lze získat formulář pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence a formulář oznámení o výpočtu poplatků za znečištění ovzduší pro velké a zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší ?
Vzory pro hlášení údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a vzor oznámení o výpočtu poplatku lze najít na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz, odkaz: ochrana čistoty ovzduší
Jaké jsou náležitosti žádosti o Stanovisko krajského úřadu z pohledu životního prostředí a územního rozvoje (povinná příloha žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí)?
Náležitosti žádosti o stanovisko naleznete na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Kde najdu seznam povolených zařízení pro nakládání s odpady (např. skládky, sběrny, kompostárny, zařízení pro autovraky, atd.) v kraji Vysočina?
Seznam povolených zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů vč. jejich provozovatelů je možné najít na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Za jakých podmínek lze získat státní dotaci na protiradonová opatření v rod.domcích a bytech?
Uvedenou státní dotaci lze získat za podmínek daných vyhláškou MF ČR č. 461/2005 Sb., tj.: a) Původní stavební povolení na objekt bylo vydáno do 28. 2.1991. b) Objekt – byt je trvale užíván . c) Průměrná hodnota objemové aktivity radonu ze všech obytných místností je vyšší než 1000 Bq/m3.
Jak měřit radon v bytě?
Bezplatně pomocí stopových detektorů RAMARN s roční expozicí (zabezpečuje krajský úřad) nebo za úplatu cca 2,5 tis. Kč odbornou firmou z registru na www.sujb.cz během týdne.
Jak podat žádost o souhlas k provozu zařízení – sběr, výkup, využití, odstranění odpadů?
Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů včetně obsahu provozního řádu tohoto zařízení je možné najít na webových stránkách kraje Vysočina: www.kr-vysocina.cz, sekce životní prostředí.
Kdo musí získat integrované povolení?
Integrované povolení podle zákona o integrované prevenci - IPPC (zákon č.76/2002 Sb.) mají povinnost získat provozovatelé zařízení vypouštějících větší množství znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy nebo zařízení k nakládání s odpady. Jedná se zejména o zařízení zabývající se zemědělstvím (velkochovy prasat a drůbeže) a potravinářstvím, skládkováním odpadů, energetikou, chemickým průmyslem a zpracováním nerostů výrobou a zpracováním kovů a jejich povrchovou úpravou (viz. příl.1 zákona č.76/2002 Sb.)
Kde lze najít záměr posuzovaný dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?
Aktualizovaný seznam posuzovaných záměrů na území České republiky lze nalézt na webových stránkách www.cenia.cz/eia. Záměry na území kraje Vysočina jsou uvedeny na webových stránkách kraje.
Kde lze najít seznam autorizovaných osob, které zpracovávají oznámení, dokumentaci a posudek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)?
Aktualizované seznamy autorizovaných osob jsou uvedeny na webové stránce České informační agentury životního prostředí CENIA - www.cenia.cz/eia.
Jaký je smysl integrovaného povolení - IPPC
účelem integrovaného povolení je přimět zejména velké znečišťovatele k - provedení vhodných preventivních opatření proti znečišťování životního prostředí, a to na základě použití nejlepší dostupné techniky, - předcházení vzniku odpadu a pokud odpad vznikne, zajistit jeho zhodnocení, - efektivnímu využívání energie a surovin, - snižování a monitorování emisí znečišťujících látek, hluku a vibrací, - přijímání opatření k zabránění vzniku havárií a k omezení jejich následků
Zelená úsporám – jak mám postupovat při podání žádosti ?
Veškeré informace k dotačnímu programu na zateplování a ekologické vytápění domů lze získat na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR www.zelenausporam.cz nebo na zelené telefonní lince 800 260 500.
Informace a konzultace je možné řešit na pracovišti Státního fondu životního prostředí v Jihlavě, Havlíčkova 111, 586 01 Jihlava (v blízkosti hlavního vlakového nádraží), u odborných pracovníků:
  • Antonín Čermák, tel. 567 213 855, e-mail: antonin.cermak@sfzp.cz
  • Kateřina Duňková, tel. 567 213 855, e-mail: katerina.dunkova@sfzp.cz
  • Leopold Gotthard, tel. 567 213 855, e-mail: leopold.gotthard@sfzp.cz
  • Jan Pavlas, tel. 567 213 855, e-mail: jan.pavlas@sfzp.cz
Pro zájemce o podporu z programu Zelená úsporám jsou určeny návštěvní hodiny na pracovišti Státního fondu životního prostředí v pondělí od 8:00 do 15:00, úterý od 8:00 do 17:00, středa od 8:00 do 17:00, čtvrtek od 8:00 do 15:00 a pátek od 8:00 do 14:00.
Operační program Životní prostředí – jak mám získat podporu na ekologické projekty ?
Podrobné informace pro zájemce o dotace jsou v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.OPZP.cz.
Základní poradenské služby zdarma lze získat i na zelené lince 800 260 500 nebo e-mailem dotazy@sfzp.cz.
Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může stát téměř každý. Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.
Výše podpory - dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti.