Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2007 - 20.11.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02"Antikorupční" novela zákonů o územních samosprávných celcích
03Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
04Prodej pozemků v k. ú. Borač a obci Borač
05Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
06Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
07Žádost o výměnu bytu
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Smlouvy opravňující investora provést stavbu
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura- poskytnutí finančního příspěvku účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finanční dotace pořadateli "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007"
12Sub - projekty doporučené k podpoře v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny
13Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "II/132, II/112, II/639 Horní Cerekev"
14Akce: II/405 Brtnice - Zašovice - přeložky zařízení distribuční soustavy, rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky
15Veřejná zakázka na stavební práce "III/3507 Havlíčkova Borová", jmenování členů hodnotící komise
16Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - II." - rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky
17Nominace zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí programů vyhlašovaných v rámci OPPI 2007 - 2013
18Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
19Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
20Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické asistence pro grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II"
22Nominace zástupců kraje Vysočina do Monitorovacího výboru pro Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
23Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
24Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 141/168/07)
25Krajské projekty Adaptabilní školy
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
28Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední odborné školy Nové Město na Moravě
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
30Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
31Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2007
32Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
33Vyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
34Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
35Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
36Návrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz