Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-27

RK-33-2007-27.doc  RK-33-2007-27pr1.xls
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-33-2007-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
Zpracoval M. Vašíčková, A. Vlachová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT) rozhodnutím č. 22 002/2007-48 poskytlo účelovou dotaci kraji Vysočina ze státního rozpočtu na rok 2007 v celkové výši 1 040 617 Kč, z toho investiční prostředky ve výši 439 206 Kč a neinvestiční prostředky ve výši 601 411 Kč. Dotace je určena na nákup kompenzačních pomůcek cíleně zaměřených na skupiny žáků se zdravotním postižením. Seznam požadavků schválilo MŠMT dopisem č.j. 21426/07-24.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* schválit navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT v celkové výši 1 040 617 Kč určenou na nákup kompenzačních pomůcek
* rozhodnout poskytnout účelovou dotaci MŠMT školám zřizovaným krajem a obcemi určenou na nákup kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-33-2007-27, př. 1
* schválit změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz v celkové výši 108 480 Kč a investiční dotace v celkové výši 174 906 Kč školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT určenou na nákup kompenzačních pomůcek dle tabulky 1 materiálu
RK-33-2007-27, př. 1
Školám zřizovaným obcemi bude dotace poskytnuta prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 1 040 617 Kč určenou na nákup kompenzačních pomůcek a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou dotaci MŠMT školám zřizovaným krajem a obcemi určenou na nákup kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-33-2007-27, př. 1;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 601 411 Kč, položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 439 206 Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu v celkové výši 1 040 617 Kč o účelovou dotaci MŠMT určenou na nákup kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-33-2007-27, př. 1;
* změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz v celkové výši 108 480 Kč a investiční dotace v celkové výši 174 906 Kč školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT určenou na nákup kompenzačních pomůcek dle tabulky 1 materiálu RK-33-2007-27, př. 1.
Odpovědnost EO, OŠMS
Termín prosinec 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz