Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-18

RK-33-2007-18.doc  RK-33-2007-18pr1.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-33-2007-18
NázevDohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJde o schválení Dohody o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu
při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen "MŠMT")
a krajem Vysočina.
Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 8. 2007 usnesením č. 1139/25/2007/RK vzala na vědomí informace o globálních grantech v rámci OP VK.
OP VK je zaměřený na řešení otázek spojených s rozvojem potenciálu české populace prostřednictvím vzdělávání a je financován z Evropského sociálního fondu (dále jen "ESF")
a ze státního rozpočtu České republiky.
Usnesením vlády České republiky č. 175 ze dne 22. února 2006 bylo MŠMT pověřeno výkonem funkce Řídícího orgánu OP VK. Na základě dopisu hejtmana kraje Vysočina ministryni školství ze dne 2. 3. 2007, (č.j. KUJI 13509/2007) je výkonem role zprostředkujícího subjektu pověřen Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže
a sportu, Oddělení grantových programů. V návaznosti na příkaz ředitelky č. 24/07, kterým se stanovuje organizační struktura úřadu, je to Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů, s účinností od 1. 9. 2007. Tato skutečnost byla oznámena řídícímu orgánu dopisem ředitele Sekce pro rozvoj regionu Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 11. října 2007, č.j. KUJI 68053/2007.
Vztahy mezi zprostředkujícím subjektem (krajem) a řídícím orgánem (MŠMT) budou upraveny Dohodou o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu
při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "Dohoda").
Dohoda byla předložena na jednání Rady kraje Vysočina č. 29 dne 16. 10. 2007. Z programu byla stažena na základě usnesení mimořádného zasedání komise RAKČR pro školství
a sport, doručeného 15. 10. 2007, v němž bylo doporučeno krajům neschválit předmětnou dohodu ve znění s problematickým bodem u), tedy se závazkem vyčlenit 3,6% alokace
na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Stejným usnesením bylo krajům doporučeno neschválit Dohodu v tomto znění. Rada kraje Vysočina na svém jednání dne
23. 10. 2007 usnesením č. 1447/30/2007/RK Dohodu neschválila.
Dle pokynu náměstka ministra školství pana Tichého ze dne 9. 11. 2007 byl z Dohod
o spolupráci ŘO a ZS vyňat problematický bod u) a Dohoda je předkládána ke schválení
bez taxativního vymezení alokace 3,6% na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, čímž je sníženo riziko sankcí uvalených na kraj za neplnění monitorovacích indikátorů v této oblasti.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-33-2007-18, př. 1.
Předmětem Dohody je vymezení úkolů a činností obou stran tak, aby bylo zabezpečeno administrativní, věcné a finanční řízení globálních grantů při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. O uzavření Dohody rozhoduje Rada kraje Vysočina v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle materiálu RK-33-2007-18, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz