Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-09

RK-33-2007-09.doc  RK-33-2007-09pr1.xls
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-33-2007-09
NázevSmlouvy opravňující investora provést stavbu
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost realizovat stavby na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina.
Na kraj Vysočinu se obrátili investoři se žádostí o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 110 vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou Smlouva zakládající právo provést stavbu, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-33-2007-09, př. 1.
Pozemky, které mají být dotčeny stavbami, jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový doporučuje radě kraje po konzultaci s KSÚS Vysočiny, p.o. vyslovit souhlas se stavbami dle stanovených podmínek.
S ohledem na ustanovení § 110 vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo provést stavbu založené smlouvou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbami a na pozemcích dle materiálu
RK-33-2007-09, př. 1 a rozhodnout uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle uvedeného materiálu.
StanoviskaKe stavbám byla vydána stanoviska majetkových správců obsahující závazné podmínky pro provedení stavby a stanoviska k převodu zastavěných částí pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví investujících obcí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2007-09, př. 1 za podmínek stanovených Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací;
rozhoduje
* uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-33-2007-09, př. 1;
* zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníky dle materiálu
RK-33-2007-09, př. 1 do vlastnictví investujících obcí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz