Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-14

RK-33-2007-14.doc  RK-33-2007-14pr1.tif
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-33-2007-14
NázevAkce: II/405 Brtnice - Zašovice - přeložky zařízení distribuční soustavy, rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky
Zpracoval J. Lojda
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSoučástí realizace stavby: "II/405 Brtnice - Zašovice" budou rovněž vynucené překládky inženýrských sítí. Podmínkou souhlasného stanoviska k realizaci stavby ze strany vlastníka zařízení distribuční soustavy - sítě NN, VN a VVN, společnosti E.ON Distribuce a.s. bylo uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy. Na základě této smlouvy provede realizaci vynucené překládky svého zařízení vlastník distribuční sítě (E.ON Distribuce a. s.), a to na náklady žadatele, tedy investora stavby, kterým je kraj Vysočina.
Z tohoto důvodu bylo v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rozhodnuto o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu vlastníkovi distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice za nabídkovou cenu 6.468.196,- Kč včetně DPH ( 5.435.459,- Kč bez DPH ).
Následně byly uzavřeny příslušné Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy. Vlastní realizace stavby "II/405 Brtnice - Zašovice" se předpokládá v období 05/2008 - 12/2009. Akce je zařazena v seznamu projektů spolufinancovaných z rozvojových fondů EU (ROP 2007 - 2009).
Návrh řešení Na základě uvedených skutečností bylo rozhodnuto o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce spojené s realizací stavby "II/405 Brtnice - Zašovice", konkrétně provedení přeložky zařízení distribuční soustavy. Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu je materiálem RK-33-2007-14, př. 1. Toto rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu je v souladu jednak s ustanoveními Energetického zákona č. 458/2000 Sb., § 47, odst. 2: "Přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal" a rovněž s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou přeložky zařízení distribuční soustavy, sítě NN, VN a VVN, v projektové dokumentaci stavby označené jako stavební objekty C 406 a 406a Přeložka NN, C 408 a 409 Přeložka VN a C 407, 410 a 411 Přeložka VVN. Nabídková cena vlastníka zařízení distribuční soustavy ve výši 6.468.196,- Kč včetně DPH (5.435.459,- Kč bez DPH) byla porovnána s cenami předmětných stavebních objektů rozpočtu stavby a byla posouzena jako cena obvyklá v místě plnění.
Dle Pravidel Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, je o rozhodnutí informována rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací "II/405 Brtnice - Zašovice - přeložky zařízení distribuční soustavy", vlastníkovi distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice za nabídkovou cenu 6.468.196,- Kč včetně DPH (5.435.459,- Kč bez DPH ).
Odpovědnost odbor dopravy a SH
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz