Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-03

RK-33-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-33-2007-03
NázevNávrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
Zpracoval M. Magrot, A. Krištofová, I. Šmídová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuŠkodní a likvidační skupině bylo v období od 01.07.2007 předloženo k projednání:
- 5 návrhů na vyřazení majetku,
- 2 ohlášení škody vzniklé na majetku kraje,
- 1 návrh upustit od vymáhání pohledávky
Návrh řešení Škodní a likvidační skupina výše uvedené návrhy projednala dne 29.10.2007, zápis z jednání je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu RK-33-2007-03.
Rada kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 1056/29/2004/RK (usnesení č. 1056/29/2004/RK - Rada kraje zřizuje Škodní a likvidační skupinu Rady kraje Vysočina a jmenuje jejího předsedu, místopředsedu a členy a ukládá Škodní a likvidační skupině Rady kraje Vysočina zejména: - posuzovat před podáním návrhu na upuštění od vymáhání pohledávky, zda pohledávka splňuje podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle Vnitřního předpisu č. 6/03 - Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů, ve znění dodatků; - posuzovat škodu způsobenou poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou movitých věcí v majetku kraje Vysočina a předkládat Radě kraje Vysočina stanovisko k řešení navrženému příslušným odborem Krajského úřadu kraje Vysočina; - dávat stanovisko k odůvodněnému návrhu na vyřazení movitého majetku (nepotřebný, poškozený, zničený, odcizený, ztracený) předkládanému Radě kraje Vysočina a při svém jednání postupovat přiměřeně podle pravidel daných Čl. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina.).
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina projednala návrhy dne 29.10.2007 a doporučila:
- vyřadit majetek dle stanoviska 01/02/2007, 02/02/2007, 03/02/2007
- bezúplatně převést majetek dle stanoviska 01/02/2007,
- uplatnit náhradu dle stanoviska 04/02/2007, 05/02/2007,
- upustit od vymáhání pohledávky dle stanoviska 06/02/2007.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2007 z jednání Škodní a likvidační skupiny dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1;
rozhoduje
vyřadit majetek dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1;

rozhoduje
* bezúplatně převést dlouhodobý hmotný majetek dle materiálu RK-33-2007-03, př. 2 a materiálu RK-33-2007-03, př. 3;
* uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 6 000,- Kč dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1;
* upustit od vymáhání pohledávky ve výši 1 435,80 Kč dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1;
ukládá
oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1, z majetkové evidence.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz