Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 33/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2007, které se konalo dne 20. 11. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2007
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 20. 11. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Černé, P. Hájka.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2007
 2. "Antikorupční" novela zákonů o územních samosprávných celcích
 3. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
 4. Prodej pozemků v k. ú. Borač a obci Borač
 5. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
 6. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 7. Žádost o výměnu bytu
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura- poskytnutí finančního příspěvku účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finanční dotace pořadateli "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007"
 12. Sub - projekty doporučené k podpoře v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny
 13. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "II/132, II/112, II/639 Horní Cerekev"
 14. Akce: II/405 Brtnice - Zašovice - přeložky zařízení distribuční soustavy, rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky
 15. Veřejná zakázka na stavební práce "III/3507 Havlíčkova Borová", jmenování členů hodnotící komise
 16. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - II." - rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky
 17. Nominace zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí programů vyhlašovaných v rámci OPPI 2007 - 2013
 18. Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
 20. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické asistence pro grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II"
 22. Nominace zástupců kraje Vysočina do Monitorovacího výboru pro Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
 23. Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
 24. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 141/168/07)
 25. Krajské projekty Adaptabilní školy
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
 28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední odborné školy Nové Město na Moravě
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
 30. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2007
 32. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 33. Vyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 34. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 35. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 36. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 37. Rozprava členů rady
Usnesení 1558/33/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. "Antikorupční" novela zákonů o územních samosprávných celcích
Na jednání se dostavila M. Matějková. K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, P. Kosová, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, upřesnili radě kraje připomínky k Návrhu uvedeného zákona a doplnili materiál o přílohy 2, 3. V průběhu jednání odešel M. Houška. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1559/33/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o připravovaných novelách zákonů o územních samosprávných celcích.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ
termín: 22. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-02.doc, RK-33-2007-02, př. 1

03. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje ke schválení dopracovaný materiál. Projednávání se zúčastnili M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1560/33/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2007 z jednání Škodní a likvidační skupiny dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1;
rozhoduje
vyřadit majetek dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1;
rozhoduje
 • bezúplatně převést dlouhodobý hmotný majetek dle materiálu RK-33-2007-03, př. 2 a materiálu RK-33-2007-03, př. 3;
 • uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 6 000,- Kč dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1;
 • upustit od vymáhání pohledávky ve výši 1 435,80 Kč dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1;
ukládá
oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-33-2007-03, př. 1, z majetkové evidence.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-03.doc

04. Prodej pozemků v k. ú. Borač a obci Borač
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat uvedenému žadateli pozemky v k. ú. a obci Borač. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1561/33/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést, dle GP č. 108-2068/1997, nově oddělené pozemky par. č. 250/3- vodní plocha, tok umělý o výměře 2 m2 a par. č. 250/4 - vodní plocha, tok umělý o výměře 68 m2, vše v k. ú. a obci Borač, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168, IČ 42196451 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1050 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-04.doc

05. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat žadatelům pozemky v k. ú. a obci Nová Cerekev za dohodnutou cenu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1562/33/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-05.doc

06. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k žádosti Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina o souhlasné stanovisko s nájem nebytových prostor v Humpolci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1563/33/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-33-2007-06.
odpovědnost: ředitel ZZS kraje Vysočina, odbor majetkový
termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-06.doc

07. Žádost o výměnu bytu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje žádost o výměnu služebního bytu v Jihlavě. V průběhu jednání přišel M. Houška. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1564/33/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-07.doc

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1565/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-33-2007-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-08.doc, RK-33-2007-08, př. 1

09. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti investorů vyslovit souhlasné stanovisko se stavbou na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1566/33/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2007-09, př. 1 za podmínek stanovených Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-33-2007-09, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníky dle materiálu RK-33-2007-09, př. 1 do vlastnictví investujících obcí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-09.doc, RK-33-2007-09, př. 1

12. Sub - projekty doporučené k podpoře v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhovaný materiál. Projednávání se zúčastnili O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Horký, referent oddělení kontroly odboru kultury a památkové péče, E. Herzánová, referent odboru kultury a památkové péče, Z. Škarková, ředitelka Regionální rozvojové agentury Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1567/33/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci příjemcům dle materiálu RK-33-2007-12, př. 4, část A;
 • schválit seznam náhradních projektů dle materiálu RK-33-2007-12, př. 4, část B;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci příjemcům dle materiálu RK-33-2007-12, př. 5;
 • schválit vzor Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2007-12, př. 6upr1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši:
  • max. 19 068 986 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (č. 4200103336-6800) určený na financování sub-projektů dle materiálu RK-33-2007-12, př. 4, část A s tím, že převody těchto prostředků budou uskutečňovány v letech 2007-2010 dle schválených žádostí o platby jednotlivých sub-projektů;
  • max. 794 532 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (č. 4200103328-6800) určený pro výdaje na řízení projektu s tím, že převody těchto prostředků budou uskutečňovány v letech 2007-2011 dle žádostí Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o, potvrzených krajem Vysočina;
 • zmocnit Radu kraje Vysočina ke schvalování formálních změn smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny (Program CZ0012), které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-12.doc, RK-33-2007-12, př. 6

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura- poskytnutí finančního příspěvku účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnily O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, E. Herzánová, referent odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1568/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 tis. Kč Základní umělecké škole Františka Drdly Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na XXI. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou;
schvaluje
 • v rámci kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 10 tis. Kč při současném zvýšení položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 tis. Kč s určením pro Základní uměleckou školu Františka Drdly Žďár nad Sázavou;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro rok 2007 u Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou o částku 10 tis. Kč z důvodu poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na XXI. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický; ředitel Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-10.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finanční dotace pořadateli "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007"
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnily O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, E. Herzánová, referent odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1569/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč (příspěvkovou organizaci), Karlovo náměstí 47, 674 01 TŘEBÍČ, IČ 440 65 566, ve výši 16.009 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007"a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 16,01 tis. Kč při současném zvýšení položky 5321-Neinvestiční transfery obcím o částku 16,01 tis. Kč na poskytnutí dotace pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007" s tím, že finanční prostředky budou poukázány ve výši skutečných uznatelných nákladů.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-11.doc

13. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "II/132, II/112, II/639 Horní Cerekev"
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1570/33/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 20. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-13.doc

14. Akce: II/405 Brtnice - Zašovice - přeložky zařízení distribuční soustavy, rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, informovali radu kraje o rozhodnutí zadat veřejnou zakázku níže uvedenému vlastníkovi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1571/33/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací "II/405 Brtnice - Zašovice - přeložky zařízení distribuční soustavy", vlastníkovi distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s., se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice za nabídkovou cenu 6.468.196,- Kč včetně DPH (5.435.459,- Kč bez DPH ).
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-14.doc, RK-33-2007-14, př. 1

15. Veřejná zakázka na stavební práce "III/3507 Havlíčkova Borová", jmenování členů hodnotící komise
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnili radě kraje úpravu návrhu usnesení 1485/31/2007/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1572/33/2007/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 1485/31/2007/RK ze dne 30. 10. 2007 v části "jmenuje zástupce kraje Vysočina do funkce členů hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-31-2007-12, př. 2";
jmenuje
zástupce kraje Vysočina do funkce členů hodnotící komise ve složení dle doplněného materiálu RK-33-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-15.doc

16. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - II." - rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Strnadová, vedoucí oddělení investičního odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s doporučením nejvhodnější nabídky komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí náměstka hejtmana o zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1573/33/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - II." uchazeči STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha IČ 608 38 744.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-16.doc

17. Nominace zástupců kraje Vysočina do hodnotitelských komisí programů vyhlašovaných v rámci OPPI 2007 - 2013
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, požádala radu kraje o nominování zástupců kraje od hodnotitelských komisí programů. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, J. Zikánová, referent oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1574/33/2007/RK
Rada kraje
nominuje
zástupce kraje Vysočina do komisí programů vyhlašovaných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na období 2007 - 2013 dle materiálu RK-33-2007-17, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 23. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-17.doc, RK-33-2007-17, př. 1, RK-33-2007-17, př. 2

18. Dohoda o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, J. Zikánová, referent oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, předložily radě kraje ke schválení návrh Dohody o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu. Projednávání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1575/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle materiálu RK-33-2007-18, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-18.doc, RK-33-2007-18, př. 1

19. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
V úvodu projednávaného bodu M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, požádala radu kraje o odložení materiálu z důvodu zjištěné chyby v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, J. Zikánová, referent oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-19.doc, RK-33-2007-19, př. 1, RK-33-2007-19, př. 2

20. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty technické asistence pro grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro dané projekty. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, J. Zikánová, referent oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1576/33/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 1 dle materiálu RK-33-2007-20, př. 1;
 • s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 2 dle materiálu RK-33-2007-20, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-20.doc, RK-33-2007-20, př. 1, RK-33-2007-20, př. 2

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II"
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, J. Zikánová, referent oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1577/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zvýšit příjmy (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 9000, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu zvláštního účtu Budování partnerství II o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 206 029,00 Kč;
 • převést konečný zůstatek ve výši 3 294 156,49 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu Budování partnerství II do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu Budování partnerství II - § 3636 - Územní rozvoj ve výši převodu konečného zůstatku 3 294 156,49 Kč a připsaných úroků při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-21.doc, RK-33-2007-21, př. 1, RK-33-2007-21, př. 2

22. Nominace zástupců kraje Vysočina do Monitorovacího výboru pro Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu nominace zástupců kraje do Monitorovacího výboru. Projednávání se zúčastnily J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje, J. Zikánová, referent oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1578/33/2007/RK
Rada kraje
nominuje
 • Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana kraje Vysočina pro regionální rozvoj členkou Monitorovacího výboru Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013;
 • Ing. Tomáše Čiháka zástupcem člena Monitorovacího výboru.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-22.doc, RK-33-2007-22, př. 1

23. Návrh na rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Na základě požadavku rady kraje ohledně upřesnění nabídky subjektů byl materiál odložen na příští zasedání rady kraje. Předkladatel požadavek rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-23.doc, RK-33-2007-23, př. 1

24. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 141/168/07)
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje žádost obce Kamenice o prodloužení doby realizace projektu do 30. 6. 2008. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1579/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-33-2007-24, př. 2.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-24.doc, RK-33-2007-24, př. 1, RK-33-2007-24, př. 2

25. Krajské projekty Adaptabilní školy
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované zvýšení příspěvku na provoz pro partnerské školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1580/33/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příspěvku na provoz pro partnerské školy dle Tabulky č. 1 materiálu RK-33-2007-25, př. 1 za účelem realizace projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut ze zvláštního účtu projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání (č. 4200070044/6800) z položky 5331, paragraf 3299 na zvláštní účty partnerských škol;
 • zvýšení příspěvku na provoz pro partnerské školy dle Tabulky č. 2 materiálu RK-33-2007-25, př. 1 za účelem realizace projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut ze zvláštního účtu projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání (č. 4200070060/6800) z položky 5331, paragraf 3299 na zvláštní účty partnerských škol.
odpovědnost: OŠMS
termín: 14. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-25.doc, RK-33-2007-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1581/33/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitoly Školství, mládeže a sportu) o účelovou dotaci MŠMT ČR v celkové výši 31 637 tis. Kč určenou na dofinancování soukromých škol a školských zařízení na 4. čtvrtletí 2007 ve výši 31 570 tis. Kč a na rozvojový program "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií" ve výši 67 tis. Kč dle materiálu RK-33-2007-26, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-26.doc, RK-33-2007-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu poskytnout účelovou dotaci školám na nákup kompenzačních pomůcek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1582/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout účelovou dotaci MŠMT školám zřizovaným krajem a obcemi určenou na nákup kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-33-2007-27, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 601 411 Kč, položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 439 206 Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu v celkové výši 1 040 617 Kč o účelovou dotaci MŠMT určenou na nákup kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-33-2007-27, př. 1;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz v celkové výši 108 480 Kč a investiční dotace v celkové výši 174 906 Kč školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT určenou na nákup kompenzačních pomůcek dle tabulky 1 materiálu RK-33-2007-27, př. 1.
odpovědnost: EO, OŠMS
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-27.doc, RK-33-2007-27, př. 1

28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední odborné školy Nové Město na Moravě
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku dané škole. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1583/33/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s bezúplatným převodem brusky rovinné SPC 2, frézky univerzální 6P8, soustruhu IK 62, soustruhu CV 500, soustruhu hrotového SV 18R, frézky konzolové FVD32 Střední škole technické Žďár nad Sázavou, IČ 00226106, dle návrhu Střední odborné školy Nově Město na Moravě;
 • s vyřazením nákladního automobilu Avie A 30-L, SPZ ZR 82-90 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Střední odborné školy Nové město na Moravě.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě
termín: -- prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-28.doc

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1584/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 134 583,- Kč z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitých léčiv za období III. čtvrtletí 2007;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 134 600,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zdravotnictví, § 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů o účelovou dotaci z MF ČR na likvidaci nepoužitých léčiv za období III. čtvrtletí roku 2007 ve stejné výši 134 600,- Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-29.doc

30. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1585/33/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout investiční dotaci ve výši 778 710,- Kč;
 • poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 557 450,- Kč;
pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001, za účelem realizace projektu rozvoje a modernizace informačních a komunikačních technologií v roce 2007;
schvaluje
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00000) o částku 778 710,- Kč , s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 778 710,- Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00000) o částku 557 450,- Kč, s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 557 450,- Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" o částku 778 710,- Kč a zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 557 450,- Kč, na rok 2007 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, k zajištění realizace projektu rozvoje a modernizace informačních a komunikačních technologií.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ekonomický odbor, odbor informatiky
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-30.doc

31. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovaly radu kraje o úpravě navrhovaného rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1586/33/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 9 053 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 9 053 tis. Kč;
 • snížení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 9 053 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 9 053 tis. Kč s určením na pokrytí provozních nákladů a zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2007;
 • změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-33-2007-31, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-31.doc, RK-33-2007-31, př. 1, RK-33-2007-31, př. 2

32. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádaly radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1587/33/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Simonu Kafoňkovou, zástupce politické strany KSČM, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele a Ing. Jana Karase, zástupce politické strany KSČM, a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Úklid budovy centrálních laboratoří", pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Purkyňovo náměstí 2, PSČ 674 01 Třebíč.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 3. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-32.doc

33. Vyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovaly radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1588/33/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Mikroskop NU2 ZEIS, inventární číslo 794, rok výroby 1975, v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-33.doc

34. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámily radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1589/33/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
 • Kardiotokograf TOITU MT325, inventární číslo 990-000-003-686, rok výroby 1993;
 • Analyzátor krevních plynů I-STAT, inventární číslo 990-000-005-038, rok výroby 1999.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-34.doc

35. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádaly radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1590/33/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Bc. Jiřího Vondráčka, zástupce politické strany ČSSD, a Jana Kotena, pracovníka zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako zástupce zřizovatele, a PaedDr. Martinu Matějkovou, zástupce politické strany ČSSD, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka nízkomolekulárních heparinů", pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 25.11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-35.doc

36. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1591/33/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu RK-33-2007-36, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 18. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-33-2007-36.doc, RK-33-2007-36, př. 1

37. Rozprava členů rady

V rámci rozpravy P. Kolář seznámil radu kraje s dalším postupem příprava projektu stavby „Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice“.
Dále se rada kraje shodla na navržených termínech zasedání zastupitelstva kraje na 1. pololetí 2008: 12. 2.; 25. 3.; 13. 5. a 24. 6.


M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 33/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 11. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2007 dne 20. 11. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 23. 11. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz