Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-25

RK-33-2007-25.doc  RK-33-2007-25pr1.xls
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-33-2007-25
NázevKrajské projekty Adaptabilní školy
Zpracoval Z. Škrdlová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj je ve spolupráci s 11 středními školami (dále jen "partnerské školy") realizátorem projektů Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání (dále jen "AŠPV") a Adaptabilní školy - další vzdělávání (dále jen "AŠDV"). Projekty jsou spolufinancovány z prostředků Evropského sociálního fondu (75%) a státního rozpočtu ČR (25%).
Dle Smluv o partnerství v rámci projektu AŠPV a AŠDV uzavřených s partnerskými školami se kraj Vysočina zavázal poskytnout partnerům projektů finanční prostředky na realizaci projektů. K 30. 4. 2007 bylo ukončeno 5. monitorovací období a k 31. 7. 2007 bylo ukončeno 6. monitorovací období realizace projektů AŠPV a AŠDV. Partnerské školy předložily za uvedená monitorovací období monitorovací zprávy a požádaly o proplacení výdajů v souladu s uzavřenými smlouvami o partnerství, monitorovací zprávy a žádosti o platbu byly zkontrolovány a doplněny. Finanční prostředky jsou partnerským školám poskytovány ze zvláštních bankovních účtů kraje zřízených pro příjmy a výdaje projektů. V září 2007 obdržel kraj Vysočina na základě žádostí o platbu z MŠMT na zvláštní účty projektů platby za vynaložené náklady ve výši 1 435 710,- Kč pro projekt AŠDV a ve výši 2 098 727,- Kč pro projekt AŠPV.
Vrácení krajských prostředků do Fondu strategických rezerv zapůjčených na předfinancování projektů (pro projekt AŠDV 500 000,- Kč a pro projekt AŠPV 657 741,35 Kč) na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0067/01/2007/ZK bude řešeno po obdržení prostředků z MŠMT na základě další žádosti o platbu pravděpodobně v prosincovém jednání zastupitelstva kraje s ohledem na plnění závazků vůči partnerským školám.
Usnesením zastupitelstva kraje 430/08/2004/ZK bylo radě kraje svěřeno provádění všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu a EU
a jejich použití.
Návrh řešení OŠMS navrhuje zvýšení příspěvku na provoz pro partnerské školy (zřizované krajem Vysočina) zapojené do projektu AŠPV dle Tabulky č. 1 materiálu RK-33-2007-25, př. 1 a pro partnerské školy zapojené do projektu AŠDV dle Tabulky č. 2 materiálu RK-33-2007-25, př. 1. Výše příspěvku pro jednotlivé partnerské školy byla stanovena na základě předložených žádostí o platbu za páté a šesté monitorované období a po jejich kontrole a doplnění. Příspěvky budou uhrazeny z dotací, které kraj obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvláštní účty za účelem realizace projektů.

Předložený návrh zabezpečuje financování aktivit partnerských škol zapojených do realizace projektů kraje Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání a Adaptabilní školy - další vzdělávání v souladu s uzavřenými smlouvami o partnerství.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příspěvku na provoz pro partnerské školy dle Tabulky č. 1 materiálu
RK-33-2007-25, př. 1 za účelem realizace projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut ze zvláštního účtu projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání (č. 4200070044/6800) z položky 5331, paragraf 3299 na zvláštní účty partnerských škol;
* zvýšení příspěvku na provoz pro partnerské školy dle Tabulky č. 2 materiálu
RK-33-2007-25, př. 1 za účelem realizace projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut ze zvláštního účtu projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání (č. 4200070060/6800) z položky 5331, paragraf 3299 na zvláštní účty partnerských škol.
Odpovědnost OŠMS
Termín 14. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz