Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-31

RK-33-2007-31.doc  RK-33-2007-31pr1.xls  RK-33-2007-31pr2.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-33-2007-31
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2007
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje dne 17. 4. 2007 usnesením č. 0542/14/2007/RK schválila investiční plán Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2007 a dne 25. 9. 2007 usnesením č. 1315/27/2007/RK změnu tohoto plánu.
Návrh řešení Nemocnice předložila žádost o změnu investičního plánu následujících důvodů:
* vyřadit akce, které nebudou realizovány
· pořízení 1 ks sanitního automobilu v hodnotě 850 tis. Kč,
· pořízení 1 ks varného tlakového zařízení v hodnotě 750 tis. Kč,
· pořízení centrální myčky nádobí ve stravovacím provozu v hodnotě 2 000 tis. Kč,
· pořízení vodní lázně pro mikrobiologii v hodnotě 200 tis. Kč.
* vyřadit akci "pořízení dialyzačních monitorů" v hodnotě 1 400 tis. Kč.
V roce 2007 nemocnice vypsala výběrové řízení na dodávku 2 ks dialyzačních monitorů. V rámci vyhodnocení tohoto výběrového řízení nemocnice hodnotila otázku nákladů nejen na pořízení těchto monitorů, ale i jejich následného provozu s vazbou na náklady spotřebního materiálu pro jednotlivé typy dialýz. Na základě tohoto vyhodnocení dospěla nemocnice k závěru, že výběrové řízení bude zrušeno a opakovaně provedeno v roce 2008.
* vyřadit akci "laminární box na ředění cytostatik" v hodnotě 1 000 tis. Kč.
Počátkem roku 2007 nemocnice po řadě jednání zadala odborné firmě zakázku za zpracování projektové dokumentace na toto pracoviště tak, aby splnilo všechny zákonné požadavky. Před dokončením projektové dokumentace a vydání stavebního povolení nebylo možno realizovat výběr dodavatele akce a samotnou realizaci. V roce 2007 tak dojde pouze k úhradě nákladů na výše uvedenou projektovou dokumentaci a vlastní realizace je přesunuta do roku 2008. V důsledku uvedeného je tedy nutné i snížit čerpání prostředků na akci "pracoviště pro přípravu cytostatik" z 1 500 tis. Kč na 147 tis. Kč.
* sloučit akce "stolní centrifuga", "stolní centrifuga (PAO)" a "odstředivka mikrobiologie" do jedné akce s názvem "odstředivky 4 ks v hodnotě" 381 722,- Kč.
* změnit název akce "vodní lázeň na dolní končetiny RHB" na "vodní lázeň na horní a dolní končetiny" v hodnotě 144 018,- Kč
* přesunout financování "zdravotnické techniky" z UZ 00051 do UZ 00054 a snížit výši na 795 tis. Kč.
* přesunout financování "prováděcího projektu na rekonstrukci hlavní lůžkové budovy" z UZ 00051 do UZ 00054 a snížit výši na 1 256 168,90 Kč.
V případě změny cen u již schválených akcí se jedná o vlivy výsledků výběrových řízení, případně o nové odhady cen.
V dosavadním schváleném finančním plánu má nemocnice rozdělenou dotaci z nájemného takto: 23 250 tis. Kč využívá pro provoz nemocnice, 9 250 tis. Kč bylo určeno na investice. Za tohoto stavu předpokládala nemocnice ztrátu ve výši 14 337 tis. Kč. Pro dosažení vyrovnaného hospodaření požádala nemocnice o převod částky ve výši 9 035 tis. Kč z investic do provozu. Nemocnice tak z celkové částky nájemného ve výši 32 500 tis. Kč využije pro provoz celkem 32 303 tis. Kč. Průběžné výsledky hospodaření této nemocnice za září včetně plnění finančního plánu jsou uvedeny v příloze RK-33-2007-31, př.2.
Radě kraje se doporučuje schválit změnu investičního plánu na rok 2007 dle materiálu
RK-33-2007-31, př. 1, rozpočtové opatření spočívající ve změně investiční dotace z nájemného na dotaci na provoz a rovněž změnu závazných ukazatelů.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 9 035 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci se současným snížením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 9 035 tis. Kč;
* snížení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o 9 035 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 9 035 tis. Kč s určením na pokrytí provozních nákladů a zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2007;
* změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-33-2007-31, př. 1.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz