Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-10

RK-33-2007-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-33-2007-10
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura- poskytnutí finančního příspěvku účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina usnesením č. 1387/36/2004/RK dne 19. 10. 2004 schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění (dále jen "pravidla"), která stanovují závazný postup kraje při poskytování finančních příspěvků pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
V souladu s pravidly podala Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou žádost o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí žákyň tanečního souboru Gen, který při škole působí, na XXI. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou ve dnech 25.-27.10.2007. Na základě zaslaného vyúčtování nákladů spojených s účastí na národní přehlídce v jiném kraji náleží Základní umělecké škole Františka Drdly Žďár nad Sázavou v souladu s pravidly finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na úhradu nákladů na ubytování souboru. Finanční prostředky na poskytnutí příspěvku jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2007.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje poskytnout v souladu s bodem 1. článku 7 pravidel Základní umělecké škole Františka Drdly Žďár nad Sázavou finanční dotaci ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou.
Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou je příspěvkovou organizací kraje Vysočina, proto je třeba upravit závazný ukazatel finančního vztahu k rozpočtu kraje na rok 2007 - příspěvek na provoz o částku 10 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Odbor školství, mládeže a sportu nemá námitky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout finanční dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 10 tis. Kč Základní umělecké škole Františka Drdly Žďár nad Sázavou, IČ 70265429, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na XXI. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou;
schvaluje
* v rámci kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 10 tis. Kč při současném zvýšení položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 tis. Kč s určením pro Základní uměleckou školu Františka Drdly Žďár nad Sázavou;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro rok 2007 u Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou o částku 10 tis. Kč z důvodu poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na XXI. Celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický; ředitel Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou
Termín 15. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz