Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-30

RK-33-2007-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-33-2007-30
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Hošek, D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuZáměrem projektu "Modernizace a obměna informačních a komunikačních technologií" je zajištění optimálního rozvoje informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v roce 2007. Na základě současného stavu jsou navržena řešení, která odstraní nedostatky a úzká místa používaných technologií, včetně srovnání disproporcí mezi jednotlivými areály nemocnice. Bude tak vytvořen předpoklad efektivního využívání ICT v nemocnici jako celku.
Vlastní prostředky nemocnice zajišťují pouze udržení základního provozu ICT, bez již potřebného rozvoje a nutné míry modernizace. V roce 2007 k 30. září činí vynaložené výdaje na ICT hrazené nemocnicí 1,5 mil. Kč. V souladu se schváleným investičním plánem se do konce roku 2007 výdaje z vlastních zdrojů nemocnice předpokládají ještě asi v objemu 400 tis. Kč.
Návrh řešení Realizace projektu se předpokládá v posledním čtvrtletí roku 2007. Pro naplnění realizačních kroků v potřebném rozsahu nemocnice žádá finanční podporu kraje Vysočina ve výši 557 450,- Kč (provozní dotace) a 778 710,- Kč (investiční dotace), celkem tedy 1 336 160,- Kč. Kompletní projekt, včetně kalkulace je uveden v materiálu č. RK-31-2007-30, př.1. Finanční náklady jsou dány cenami dosaženými ve výběrových, resp. poptávkových řízení, cenami obvyklými, nebo nabídkami dodavatelů, pokud se jedná o jedinečné řešení nemající jinou alternativu.
Radě kraje se navrhuje rozhodnout o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace a schválit její realizaci dle níže uvedeného usnesení.
Schválením této úpravy má příspěvková organizace vytvořenou možnost realizace svých záměrů v souladu s předpisy kraje.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s technologickou stránkou projektu. Záměr byl detailně s OI konzultován a jde o jeho již upravenou verzi. Projekt je v souladu se strategií rozvoje ICT jak Nemocnice Nové Město na Moravě tak kraje Vysočina

Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 8 954 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout investiční dotaci ve výši 778 710,- Kč;
* poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 557 450,- Kč;
pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001, za účelem realizace projektu rozvoje a modernizace informačních a komunikačních technologií v roce 2007;
schvaluje
* zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00000) o částku 778 710,- Kč , s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 778 710,- Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00000) o částku 557 450,- Kč, s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 557 450,- Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" o částku 778 710,- Kč a zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 557 450,- Kč, na rok 2007 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, k zajištění realizace projektu rozvoje a modernizace informačních a komunikačních technologií.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ekonomický odbor, odbor informatiky
Termín do 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz