Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-36

RK-33-2007-36.doc  RK-33-2007-36pr1.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-33-2007-36
NázevNávrh Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
Zpracoval Z. Kadlec, K. Nedvědová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuDle závěrů vyplývajících z pracovní návštěvy delegace kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti Ukrajiny ve dnech 26. až 30. srpna 2007 a následně zadaných úkolů týkajících se vytvoření předpokladů pro oficiální navázání a rozvoj spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a krajem Vysočina začal odbor sekretariátu hejtmana pracovat na návrhu Smlouvy o spolupráci. Návrh smlouvy byl projednán s hejtmanem kraje a s právním oddělením krajského úřadu. Poté byl zaslán kolegům ze Zakarpatského oblastního úřadu v Užhorodě - a to písemně i elektronicky. Zakarpatská oblastní rada (analogie Zastupitelstva kraje Vysočina) schválila znění smlouvy bez připomínek.

Rozhodující na ukrajinské straně je však stanovisko Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny. (Pro informaci: Na české straně je vše v samosprávné kompetenci krajů, Ministerstvu zahraničních věcí ČR stačí poslat kopii uzavřené a podepsané smlouvy o spolupráci, a to pouze na vědomí. Na ukrajinské straně je však souhlas ministerstva zahraničí podmínkou platnosti smlouvy.) Stanovisko Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny je plně podporující bez jakýchkoliv připomínek.

Znění návrhu smlouvy bylo rovněž diskutováno s Generálním konzulátem ve Lvově, který má jakožto zastupitelský úřad ČR v gesci mimo jiné i Zakarpatskou oblast Ukrajiny. Generální konzulát dal po stránce obsahové i právní doporučující stanovisko.

Návrh smlouvy spolu s podrobnými informacemi byl zaslán předsedům všech politických klubů Zastupitelstva kraje Vysočina. Ti byli požádáni o projednání záležitosti v jednotlivých klubech a o předání stanovisek těchto jednotlivých klubů odboru sekretariátu hejtmana.
Návrh řešení Na základě výše popsaných skutečností navrhujeme doporučit zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu RK-33-2007-36, př. 1.
StanoviskaOSŘKŽÚ
Oddělení právní nemá k návrhu Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny žádné připomínky.

Generální konzulát ve Lvově
Po stránce obsahové i právní doporučující stanovisko.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu RK-33-2007-36, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 18. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz