Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-12

RK-33-2007-12.doc  RK-33-2007-12pr6.doc  RK-33-2007-12pr6upr1.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-33-2007-12
NázevSub - projekty doporučené k podpoře v rámci 1. průběžné výzvy programu Kulturní dědictví Vysočiny
Zpracoval O. Čermáková, E. Herzánová, M. Janíčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 283/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 schválilo vyhlášení Průběžné výzvy č. 1 do programu "Kulturní dědictví Vysočiny" (dále jen "program") v termínu od 11. 7. 2007 s první dílčí uzávěrkou žádostí dne 5. 9. 2007 v 15.00 hod. Finanční alokace pro tuto výzvu byla stanovena ve výši 677 647 EUR.
Ve stanoveném termínu bylo na příslušné místo, tj. Regionální rozvojovou agenturu Vysočina, z. s. p. o (dále jen " Sekretariát") odevzdáno celkem 19 projektů s požadovanou dotací v celkové výši 1 929 999 EUR. Sekretariát provedl posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti žádostí. Jedna žádost tato kritéria nesplnila. Zbývajících 18 žádostí s požadovanou dotací v celkové výši 1 781 277 EUR bylo Sekretariátem předáno příslušným hodnotitelům k provedení hodnocení kvality projektového návrhu, a to tak, že každý projekt byl hodnocen třemi hodnotiteli dle schválených kritérií pro Hodnocení předložených žádostí, na předepsaném formuláři - hodnotícím listu. Sekretariát zpracoval hodnocení od jednotlivých hodnotitelů a pro jednání hodnotící komise připravil souhrnnou tabulku
RK-33-2007-12, př. 2.
Dne 3. 10. 2007 se konalo zasedání hodnotící komise, která byla seznámena se sub-projekty předloženými do Průběžné výzvy č. 1. programu. Hodnotící komise na základě jednání doporučila 7 sub-projektů vhodných pro financování z programu, seznam náhradních sub-projektů a seznam sub - projektů, které nebyly doporučeny pro nesplnění formálních náležitostí nebo kritérií oprávněnosti. Všechny doporučené seznamy sub - projektů, informace o průběhu hodnocení a další podklady pro jednání Regionálního řídícího výboru (dále jen "RŘV") jsou součástí zprávy hodnotící komise - Zpráva o výsledcích hodnocení - pro RŘV (RK-33-2007-12, př. 1a) a dalších materiálů připravených hodnotící komisí prostřednictvím Sekretariátu pro jednání RŘV (RK-33-2007-12, př. 1b , RK-33-2007-12, př. 1c).
Hodnotící komise nedoporučila žádný projekt, který splnil kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti a byl hodnocen odbornými hodnotiteli, k vyřazení ani k tomu neshledala důvody.
Návrh řešení Radě kraje Vysočina se předkládá Zpráva o výsledcích hodnocení - pro RŘV
(RK-33-2007-12, př. 1a) a další materiály připravené pro jednání RŘV (RK-33-2007-12, př. 1b , RK-33-2007-12, př. 1c). Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům dle materiálu RK-33-2007-12, př. 4, část A; schválit seznam náhradních projektů dle materiálu RK-33-2007-12, př. 4, část B a to v souladu s postupy a pokyny pro implementaci programu stanovenými schváleným Manuálem pro implementaci programu "Kulturní dědictví Vysočina" (tzn. výsledné bodové hodnocení je matematickým průměrem celkových bodových hodnocení jednotlivých hodnotitelů; vyšší umístění v pořadí sub-projektů získá lépe hodnocený projekt) pro výsledné bodové hodnocení vzešlé z průměru všech (tří) hodnocení jednotlivých projektů, dle materiál RK-33-2007-12, př. 2. Dále rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům dle materiálu RK-33-2007-12, př. 5 v souladu s doporučením hodnotící komise.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor ekonomický
Uvedená částka max. převodu z Fondu strategických rezerv bude potřebná v případě předfinancování schválených projektů v celé výši. Za předpokladu průběžného financování, tak jak je uvedeno v Tabulce předpokládaných výdajů a příjmů zvláštních účtů projektů spolufinancovaných z prostředků EU, bude potřeba finančních prostředků výrazně nižší.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci příjemcům dle materiálu RK-33-2007-12, př. 4, část A;
* schválit seznam náhradních projektů dle materiálu RK-33-2007-12, př. 4, část B;
* rozhodnout neposkytnout dotaci příjemcům dle materiálu RK-33-2007-12, př. 5;
* schválit vzor Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2007-12, př. 6;
* schválit převod finančních prostředků ve výši:
- max. 19 068 986 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (č. 4200103336-6800) určený na financování sub-projektů dle materiálu
RK-33-2007-12, př. 4, část A s tím, že převody těchto prostředků budou uskutečňovány v letech 2007-2010 dle schválených žádostí o platby jednotlivých sub-projektů;
- max. 794 532 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet (č. 4200103328-6800) určený pro výdaje na řízení projektu s tím, že převody těchto prostředků budou uskutečňovány v letech 2007-2011 dle žádostí Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o, potvrzených krajem Vysočina.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz