Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-21

RK-33-2007-21.doc  RK-33-2007-21pr1.xls  RK-33-2007-21pr2.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-33-2007-21
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II"
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření po ukončení realizace akce "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II" v rámci Programu SROP, Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, Opatření 3.3. - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů.

Kraj Vysočina realizoval v letech 2006 až 2007 v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") projekt na podporu školení a vzdělávání účastníků na regionální úrovni zapojených do přípravy a realizace programu a projektu a transfer know-how ze členských zemí EU s termínem ukončení 30. 6. 2007.

Projekt "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II" kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Poskytnutá dotace kryje 87,5 % uznatelných nákladů projektu. 75% představuje výši finanční pomoci z prostředků EU a 12,5% výši finanční pomoci z prostředků státního rozpočtu. Dne 22. 10. 2007 byly na zvláštní účet projektu č. 4200096519/6800 převedeny finanční prostředky ve výši 2 206 029,00 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na financování projektu č. 21711A-3172 bylo proplaceno 87,5% uznatelných výdajů projektu. Podání projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II" schválilo na svém jednání Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0299/04/2006/ZK.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") navrhuje Radě kraje Vysočina provést rozpočtové opatření.

O nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz rozhoduje dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje. Usnesením č. 1546/32/2007/RK ze dne 13. 11. 2007 bylo Ekonomickému odboru Krajského úřadu kraje Vysočina svěřeno rozhodování o převodu peněz na kraj. Přijatá dotace a konečný zůstatek na zvláštním účtu budou převedeny do Fondu strategických rezerv Vysočiny. Tento převod je v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0545/09/2006/ZK, kterým bylo Radě kraje Vysočina svěřeno provádění rozpočtových opatření týkajících se převodu konečných zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor - Účelová dotace ve výši 2 206 029,00 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj byla připsána na zvláštní účet dne 22. 10. 2007. Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením na zvláštním účtu Budování partnerství II.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zvýšit příjmy (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 9000, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu zvláštního účtu Budování partnerství II o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 206 029,00 Kč;
* převést konečný zůstatek ve výši 3 294 156,49 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu Budování partnerství II do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
* snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu Budování partnerství II - § 3636 - Územní rozvoj ve výši převodu konečného zůstatku 3 294 156,49 Kč a připsaných úroků při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz