Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-04

RK-33-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-33-2007-04
NázevProdej pozemků v k. ú. Borač a obci Borač
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodej pozemků, které jsou součástí vodního toku, do vlastnictví ČR - Lesy ČR, s.p.,
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem movitých a nemovitých věcí, ke kterým měly příslušnost hospodařit bývalé státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový obdržel žádost o majetkoprávní vypořádání pozemků po úpravě Boračského potoka v k. ú. a obci Borač od společnosti Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s. Tato společnost zastupuje Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno. Jde o pozemky par. č. 250/3 - vodní plocha, tok umělý o výměře 2 m2 a par. č. 250/4 - vodní plocha, tok umělý o výměře 68 m2, vše v k. ú. a obci Borač. Tyto pozemky byly utvořeny na základě geometrického plánu č. 108-2068/1997. Právní zástupce Lesů ČR, s.p., navrhuje bezúplatný převod, popř. převod za symbolickou 1 Kč.
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 284 pro výše uvedené k. ú. a obec, kde je jako vlastník uveden kraj Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Důvodem převodu je skutečnost, že uvedené pozemky jsou součástí vodního toku a ze strany žadatele je snaha uvést do souladu stav ve skutečnosti se stavem uvedeným v katastru nemovitostí.
Usnesením č. 1006/23/2007/RK rada kraje nesouhlasila bezúplatně převést nebo převést pouze za symbolickou 1 Kč výše uvedené pozemky a rozhodla zahájit jednání s ČR - Lesy České republiky, s.p. o úplatném převodu uvedených nemovitostí na základě znaleckého posudku a současně rozhodla zveřejnit záměr prodat pozemky na úřední desce.
Zveřejnění proběhlo ve dnech 5. 9. 2007 až 8. 10. 2007.
Dne 23. 10. 2007 byl prostřednictvím právního zástupce Lesy ČR, s.p., doručen znalecký posudek znalce Milana Krapky, kterým byla stanovena cena předmětných pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje prodat žadateli pozemky par. č. 250/3 - vodní plocha, tok umělý o výměře 2 m2 a par. č. 250/4 - vodní plocha, tok umělý o výměře 68 m2, vše v k. ú. a obci Borač, dle geometrického plánu č. 108-2068/1997 za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem Milana Krapky, ve výši 1050 Kč jako cenu obvyklou, což činí 15 Kč/m2. Tato cena byla stanovena jako cena obvyklá. Právní zástupce Lesy ČR, s.p., s uvedenou cenou souhlasí.
Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje prodat uvedené pozemky za cenu 1050 Kč.
Převáděné pozemky budou dodatkem zřizovací listiny vyjmuty ze správy příspěvkové organizace kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, s prodejem pozemků souhlasí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s prodejem pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést, dle GP č. 108-2068/1997, nově oddělené pozemky par. č. 250/3- vodní plocha, tok umělý o výměře 2 m2 a par. č. 250/4 - vodní plocha, tok umělý o výměře 68 m2, vše v k. ú. a obci Borač, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 50168, IČ 42196451 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1050 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 18. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz