Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-26

RK-33-2007-26.doc  RK-33-2007-26pr1.xls
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-33-2007-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
Zpracoval Z. Pavelcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad dle § 162 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poskytuje soukromým školám a školským zařízením dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a kontroluje její využití. Rozsah a podmínky poskytování této dotace stanoví zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) poskytuje na zvláštní účet kraje čtvrtletní zálohy na pokrytí těchto dotací. Poskytnutá částka ve výši 31 570 tis. Kč představuje zálohu na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2007.
Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 23 381/2007 - 26 byl rozpočet soukromých škol navýšen o 67 tis. Kč. Jedná se o navýšení rozpočtu o prostředky rozvojového programu "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií" (č.j. 15 022/2006 - 23).
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelové dotace MŠMT ČR v celkové výši 31 637 tis. Kč určenou na dofinancování soukromých škol a školských zařízení na 4. čtvrtletí roku 2007 ve výši 31 570 tis. Kč a na rozvojový program "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií" ve výši 67 tis. Kč
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 31 637 tis. Kč - na dofinancování soukromých škol a školských zařízení na 4. čtvrtletí 2007 ve výši 31 570 tis. Kč a pro soukromé školy a školská zařízení na rozvojový program "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií" ve výši 67 tis. Kč a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitoly Školství, mládeže a sportu) o účelovou dotaci MŠMT ČR v celkové výši 31 637 tis. Kč určenou na dofinancování soukromých škol a školských zařízení na 4. čtvrtletí 2007 ve výši 31 570 tis. Kč a na rozvojový program "Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií" ve výši 67 tis. Kč dle materiálu RK-33-2007-26, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz