Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-16

RK-33-2007-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-33-2007-16
NázevVeřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - II." - rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky
Zpracoval I. Šedová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuOdbor dopravy a SH zrealizoval v souladu s "Pravidly Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", na základě Výzvy k podání nabídky, základních údajů veřejné zakázky, seznamu oslovených zájemců a jmenování hodnotící komise, schválených náměstkem hejtmana kraje V. Kodetem, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (oprava povrchu stávající komunikace v délce 463 m spočívající v odfrézování 5 cm krycí asfaltové vrstvy, nového položení této vrstvy a úpravě krajnic) "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - II."
Stavba je spolufinancována prostřednictvím Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP"), a to maximálně do výše 75% uznatelných nákladů. Dodatečné náklady na stavbu mohou být předmětem žádosti o financování ze SROPu, pokud celkové náklady projektu nepřekročí 40 417 888,- Kč. Financování této akce je schváleno usnesením zastupitelstva kraje 0048/01/2006/ZK.
Kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek se komise shodla, že nejvhodnější nabídku, z důvodu nejnižší nabídkové ceny ve výši 949 459,47 Kč vč. DPH, předložil uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha IČ 608 38 744. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít s touto firmou smlouvu o dílo. Václav Kodet, náměstek hejtmana kraje rozhodl dne 17. 9. 2007 o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - II." uchazeči STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha.
Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu je materiálem RK-33-2007-16, př. 1. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek (materiál RK-33-2007-16, př. 2).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov - Vilémovice - II." uchazeči STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha IČ 608 38 744.
Odpovědnost odbor dopravy a SH
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz