Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2007-11

RK-33-2007-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-33-2007-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finanční dotace pořadateli "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007"
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina usnesením č. 1387/36/2004/RK dne 19. 10. 2004 schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění (dále jen "pravidla"), která stanovují závazný postup kraje při poskytování finančních příspěvků pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
V souladu s pravidly podalo KVIZ-Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč, pořadatel národní přehlídky, dne 11.9.2007 Žádost o podporu akce "Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007". Jedná se VIII. setkání zobcových fléten, které je nedílnou součástí Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. Koncerty probíhaly ve dnech 21.-22. září 2007 v Třebíči a Náměšti nad Oslavou. Festivalu se zúčastnilo sedmnáct těles. Kraj Vysočina reprezentovaly nejen domácí třebíčské soubory, ale také soubor Camerata z Humpolce. Po realizaci akce zaslalo KVIZ-Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč vyúčtování přehlídky a podle předložených dokladů mu náleží v souladu s pravidly dotace ve výši 16.009 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s jejím pořádáním.
Finanční prostředky na poskytnutí dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2007 (§ 3319-Ostatní záležitosti kultury, příloha schváleného rozpočtu K1: Seznam krajských a národních postupových přehlídek).
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje v souladu s bodem 5. článku 4 pravidel rozhodnout poskytnout příspěvkové organizaci zřizované městem Třebíč dotaci pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč dotaci ve výši 16.009 Kč, a to na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007". Dále schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura.
KVIZ-Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč, pořadatel národní přehlídky, je příspěvkovou organizací města Třebíč, proto je dotace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 na kapitole Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury, příloha K1: Seznam krajských a národních postupových přehlídek byly schváleny finanční prostředky ve výši 520 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč (příspěvkovou organizaci), Karlovo náměstí 47, 674 01 TŘEBÍČ, IČ 440 65 566, ve výši 16.009 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007"a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 16,01 tis. Kč při současném zvýšení položky 5321-Neinvestiční transfery obcím o částku 16,01 tis. Kč na poskytnutí dotace pro KVIZ - Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Třebíč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním "Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles Třebíč 2007" s tím, že finanční prostředky budou poukázány ve výši skutečných uznatelných nákladů.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
Termín 15. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz