Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2007 - 24.07.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Změna počtu zaměstnanců kraje
03Veřejná zakázka na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací"
04Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
05Darování pozemku v k. ú. a obci Počátky
06Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
07Úprava křižovatky v Bystřici nad Pernštejnem
08Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
09Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
10Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
11Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, informace o stavu budovy a přípravy řešení novostavbou
12Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
13Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
14Prodej pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
15Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
16Zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v k. ú. a obci Lesonice
17Budoucí uspořádání silniční sítě v městysi Bohdalov
18Veřejná zakázka na stavební práce "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" - výběr zhotovitele stavby
19Stavební záměr ÚSP Jinošov, rekonstrukce stravovacího zařízení
20Darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
21Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
22Veřejná zakázka na služby "II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
23Smlouvy o budoucích kupních smlouvách a zřízení věcného břemene pro stavbu mostů v k. ú. a obci Urbanov
24Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
25Smlouvy opravňující investora provést stavbu
26Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby"
27Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
28Smlouvy uzavřené příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
29Převod nemovitostí v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, obec Bezděkov
30Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
31Prodej pozemku v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá
32Darování části pozemku v k. ú. a obci Nyklovice
33Prodej pozemků v k. ú. Borač a obci Borač
34Přihlášení projektu Datový sklad kraje Vysočina do soutěže Evropská cena kvality pro veřejný sektor (EPSA)
35Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Tomáši Pejchalovi (reprezentant ČR na International Space Camp 2007)
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje na krytí veřejné zakázky malého rozsahu: "Výroba a dodání informačních cedulí Rekonstrukce silnic"
38Veřejná zakázka na služby "Zpracování dokumentace Zásady územního rozvoje kraje Vysočina"
39Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu
40Vyhodnocení zakázky Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace (evidenční číslo 93/OI/2007)
41Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
42Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
43Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276
47Záměr na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
48Projektové záměry připravované ke spolufinancování z operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti
49Informace o projektu regionální značky pro podporu spotřeby regionálních produktů a služeb
50Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4780
51Podlicenční smlouva s Jihomoravským krajem - Finální ex-ante evaluace ROP
52Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV025/140/06
53Plnění ze Smluv o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006
54Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky o poskytnutí dotace týkající se projektu "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" a Podmínky poskytnutí dotace
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení a na r
56Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2007
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 na kapitole Kultura- poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina na úseku kultury
59Návrh změny rezervního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007
60Poskytnutí dotace pořadatelům krajských postupových přehlídek "Dětský scénický tanec 2007" a "Zpěváčci 2007" a národní přehlídky "Celostátní přehlídka dětských folklórních souborů"
61Výzva k vydání příborů - archeologického nálezu učiněného při zemních pracích ve Žďáru nad Sázavou dne 26. 8. 2006
62Přijetí účelové dotace - grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
63Jmenování ředitele Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, stanovení platu
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
67Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
68Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Střední školou technickou Jihlava
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - investiční akce a investiční movitý majetek Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
72Hry III. zimní Olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
73Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, vzdání se funkce ředitele
74Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2 - dotace č. 6 a 7
75Akční plán kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů
76Podpora procesu hodnocení výsledků vzdělávání ve středních školách
77Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - žádost Svazu diabetiků v Havlíčkově Brodě o příspěvek na činnost
78Specializace v oboru praktické lékařství pro dospělé
79Veřejný portál zdravotnických služeb kraje Vysočina
80Výsledky hospodaření nemocnic k 31. 5. 2007 a přehled plnění finančního plánu na rok 2007
81Žádost o schválení pořízení strojní investice v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
82Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
83Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
84Informace o projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina
85Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
86Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě
87Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
88Nabídka objektu pro vybudování chráněného bydlení v Náměšti nad Oslavou
89Městský úřad Pacov - Fond Vysočiny - Grantový program Generely bezbariérových tras - projekt Dokumentace pro odbourávání barier ve městě Pacov - žádost o udělení výjimky
90Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
91Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze IV. Cebia rallye Pelhřimov 2007
92Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "III/3507 Havlíčkova Borová"
93Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz