Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 23/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 23/2007, které se konalo dne 24. 7. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2007
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 7. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
92. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „III/3507 Havlíčkova Borová“;
93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. Stupně;
Dále se rada kraje shodla na vyřazení níže uvedených bodů z programu jednání:
38. Veřejná zakázka na služby "Zpracování dokumentace Zásady územního rozvoje kraje Vysočina" (Zdrojové materiály: RK-23-2007-38.doc);
75. Akční plán kraje Vysočina na podporu rozvoje talentů (Zdrojové materiály: RK-23-2007-75.doc, RK-23-2007-75, př. 1, RK-23-2007-75, př. 2);
76. Podpora procesu hodnocení výsledků vzdělávání ve středních školách (Zdrojové materiály: RK-23-2007-76.doc);
77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - žádost Svazu diabetiků v Havlíčkově Brodě o příspěvek na činnost (Zdrojové materiály: RK-23-2007-77.doc, RK-23-2007-77, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 22/2007
 2. Změna počtu zaměstnanců kraje
 3. Veřejná zakázka na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací"
 4. Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
 5. Darování pozemku v k. ú. a obci Počátky
 6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
 7. Úprava křižovatky v Bystřici nad Pernštejnem
 8. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
 9. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
 10. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 11. Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, informace o stavu budovy a přípravy řešení novostavbou
 12. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
 13. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
 14. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
 15. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 16. Zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v k. ú. a obci Lesonice
 17. Budoucí uspořádání silniční sítě v městysi Bohdalov
 18. Veřejná zakázka na stavební práce "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" - výběr zhotovitele stavby
 19. Stavební záměr ÚSP Jinošov, rekonstrukce stravovacího zařízení
 20. Darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
 21. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
 22. Veřejná zakázka na služby "II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 23. Smlouvy o budoucích kupních smlouvách a zřízení věcného břemene pro stavbu mostů v k. ú. a obci Urbanov
 24. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 25. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
 26. Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby"
 27. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 28. Smlouvy uzavřené příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 29. Převod nemovitostí v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, obec Bezděkov
 30. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 31. Prodej pozemku v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá
 32. Darování části pozemku v k. ú. a obci Nyklovice
 33. Prodej pozemků v k. ú. Borač a obci Borač
 34. Přihlášení projektu Datový sklad kraje Vysočina do soutěže Evropská cena kvality pro veřejný sektor (EPSA)
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Tomáši Pejchlovi (reprezentant ČR na International Space Camp 2007)
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje na krytí veřejné zakázky malého rozsahu: "Výroba a dodání informačních cedulí Rekonstrukce silnic"
 1. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu
 2. Vyhodnocení zakázky Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace (evidenční číslo 93/OI/2007)
 3. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 4. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 5. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276
 9. Záměr na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
 10. Projektové záměry připravované ke spolufinancování z operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti
 11. Informace o projektu regionální značky pro podporu spotřeby regionálních produktů a služeb
 12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4780
 13. Podlicenční smlouva s Jihomoravským krajem - Finální ex-ante evaluace ROP
 14. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV025/140/06
 15. Plnění ze Smluv o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006
 16. Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky o poskytnutí dotace týkající se projektu "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" a Podmínky poskytnutí dotace
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení a na r
 18. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2007
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 na kapitole Kultura- poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina na úseku kultury
 21. Návrh změny rezervního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007
 22. Poskytnutí dotace pořadatelům krajských postupových přehlídek "Dětský scénický tanec 2007" a "Zpěváčci 2007" a národní přehlídky "Celostátní přehlídka dětských folklórních souborů"
 23. Výzva k vydání příborů - archeologického nálezu učiněného při zemních pracích ve Žďáru nad Sázavou dne 26. 8. 2006
 24. Přijetí účelové dotace - grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
 25. Jmenování ředitele Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, stanovení platu
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 29. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
 30. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Střední školou technickou Jihlava
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - investiční akce a investiční movitý majetek Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 34. Hry III. zimní Olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
 35. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, vzdání se funkce ředitele
 36. Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2 - dotace č. 6 a 7
 1. Specializace v oboru praktické lékařství pro dospělé
 2. Veřejný portál zdravotnických služeb kraje Vysočina
 3. Výsledky hospodaření nemocnic k 31. 5. 2007 a přehled plnění finančního plánu na rok 2007
 4. Žádost o schválení pořízení strojní investice v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 5. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 6. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 7. Informace o projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina
 8. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 9. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
 11. Nabídka objektu pro vybudování chráněného bydlení v Náměšti nad Oslavou
 12. Městský úřad Pacov - Fond Vysočiny - Grantový program Generely bezbariérových tras - projekt Dokumentace pro odbourávání barier ve městě Pacov - žádost o udělení výjimky
 13. Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze IV. Cebia rallye Pelhřimov 2007
 15. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „III/3507 Havlíčkova Borová“
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. Stupně
 17. Rozprava členů rady
Usnesení 0974/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 22/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Změna počtu zaměstnanců kraje
S. Zikmundová podrobněji seznámila radu kraje s navrhovanou změnou v oblasti organizační struktury. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0975/23/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 9. 2007 na 399 zaměstnanců.
odpovědnost: ředitelka KrÚ
termín: 24. 07. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-02.doc

03. Veřejná zakázka na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, P. Dvořák, referent oddělení majetkoprávního odboru majetkového, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu nového pojistného programu. Projednávání se zúčastnili zástupci makléřské společnosti STACH & S.T. a. s., Praha, kteří podali doplňující komentář ke zpracovaným analýzám a návrhu vyhlášení podmínek obchodní veřejné soutěže. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0976/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zadat veřejnou zakázku na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací" formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-23-2007-03, př. 2upr1;
 • uzavřít smlouvu o centrálním zadávání mezi krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina jako zadavateli v rozsahu materiálu RK-23-2007-03, př. 3;
pověřuje
makléřskou společnost STACH & S.T. a. s., Praha, Kolovratská 2/111 výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění v rozsahu materiálu RK-23-2007-03, př. 4upr1 a současně pověřuje zástupce makléřské společnosti Ing. Evu Király Tomanovou k účasti na jednání hodnotící komise;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky na služby na akci "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací", která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu RK-23-2007-03, př. 5;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina neprodleně uzavřít smlouvu o centrálním zadávání mezi krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina jako zadavateli v rozsahu materiálu RK-23-2007-03, př. 3;
 • odboru majetkovému zajistit za součinnost pověřeného zástupce, makléřské společnosti STACH& S.T. a. s., Praha, realizaci veřejné zakázky na "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací" na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-03.doc

04. Darování pozemků v k. ú. a obci Čáslavice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. a obci Čáslavice do vlastnictví obce. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0977/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr kraje převést darem obci Čáslavice pozemek par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m2, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 o výměře 58 m2 a část pozemku par. č. 834 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Čáslavice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 841 ostatní plocha, silnice o výměře 12 155 m2, pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 841 o výměře 58 m2 a část pozemku par. č. 834 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Čáslavice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-04.doc

05. Darování pozemku v k. ú. a obci Počátky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0978/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek par. č. 4474/24 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 381 m2, oddělený dle GP č. 784-87-2007 z pozemku par. č. 4474/4 v k. úg. a obci Počátky do vlastnictví města Počátky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 4474/24 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 381 m2 oddělený dle GP č. 784-87-2007 z pozemku par. č. 4474/4 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-05.doc

06. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadána vybranému uchazeči. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0979/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken ucdhazeči I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o., U Kulturního domu 770, 394 m2Kamenice nad Lipou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-06.doc

07. Úprava křižovatky v Bystřici nad Pernštejnem
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje žádost města Bystřice nad Pernštejnem o přestavbu křižovatky. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0980/23/2007/RK
Rada kraje
podporuje
záměr úpravy křižovatky silnice II/357 s místními komunikacemi - ulicemi Hornická a K Domanínku v Bystřici nad Pernštejnem;
ukládá
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství zapracovat do návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 finanční prostředky odpovídající 50 % nákladů této akce, maximálně však 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-07.doc

08. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky pozemků v k. ú. Brtnice, Rychlov u Kněžic, Víska u Kněžic, Nová Brtnice a Zašovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0981/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice" za cenu ve výši 7 Kč/ m2/rok v katastrálním území Brtnice, Rychlov u Kněžic, Víska u Kněžic a za cenu ve výši 5,- Kč/ m2/rok v katastrálním území Nová Brtnice a Zašovice dle materiálu RK-23-2007-08, př. 1 na dobu dvou let.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-08.doc, RK-23-2007-08, př. 1

09. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky pozemků v k. ú. Brtnice, Příseka a Uhřínovice u Jihlavy. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0982/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice" za cenu ve výši 7 Kč/ m2/rok v katastrálních územích Brtnice, Příseka a Uhřínovice u Jihlavy dle materiálu RK-23-2007-09, př. 1 na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-09.doc, RK-23-2007-09, př. 1

10. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje bezúplatně převést nemovitý majetek do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0983/23/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 1937/14 o výměře 390 m2, par. č. 1937/19 o výměře 705 m2 a par. č. 1937/25 o výměře 53 m2 všechny v k. ú. obci a Kamenice nad Lipou nemovitý majetek bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-10.doc

11. Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, informace o stavu budovy a přípravy řešení novostavbou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem řešení dalšího postupu nového objektu pro Domov důchodců Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci. J. Vondráček odůvodnil možnosti realizace výstavby z hlediska jejího financování a s tím souvisejících majetkových převodů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0984/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o předprojektové a majetkoprávní přípravě akce "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí" a o stavebně technickém stavu stávající budovy domova vč. rozhodnutí Rady Města Velké Meziříčí ze dne 30. 5. 2007 dle materiálu RK-23-2007-11, př. 1;
ukládá
 • Bc. Jiřímu Vondráčkovi, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru majetkovému:
  • prověřit možnosti financování akce "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí";
  • dořešit obsahové vymezení budovy novostavby, dispoziční požadavky a kapacitu při respektování usnesení 0386/11/2007/RK;
 • ředitelce Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace neprodleně zajistit při užívání a provozu stávající budovy domova dodržování podmínek stanovených v "Stavebně statickém odborném vyjádření" zpracovaném Ing. Hugo Thielem, autorizovaným statikem;
 • odboru majetkovému připravit opatření ke splnění podmínek stanovených v "Stavebně statickém odborném vyjádření" zpracovaném Ing. Hugo Thielem, autorizovaným statikem pro dočasné užívání stávající budovy domova.
odpovědnost: Bc. Jiří Vondráček, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetkový, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: neprodleně, 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-11.doc

12. Prodej pozemku v k. ú. a obci Horní Cerekev
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu prodat pozemek v k. ú. Horní Cerekev do vlastnictví fyzických osob. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0985/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-12.doc

13. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0986/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí člena rady pro oblast financí a majetku Miroslava Houšky o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, na akci "DD Náměšť nad Oslavou, úprava ÚT a MaR", dodavateli VESAS s. r. o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČ 25595946.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-13.doc

14. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemek v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví žadatelů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0987/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-14.doc

15. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh uzavřít nájemní smlouvu na užívání nemovitého majetku s daným nájemcem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0988/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru s nájemcem Lenka Houzarová, Třebíč, IČ 72423340, dle materiálu RK-23-2007-15.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-15.doc

16. Zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v k. ú. a obci Lesonice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodat níže uvedené nemovitosti v k. ú. a obci Lesonice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodat bytovou jednotku č. 159/1 v domě č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 10653/42094 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu v rozsahu 10653/42094 na pozemku par. č. st. 222, bytovou jednotku č. 159/2 v domě č.p. 159 na pozemku par. č. 222 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 10437/42094 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu v rozsahu 10437/42094 na pozemku par. č. st. 222, bytovou jednotku č. 159/3 v domě č.p. 159 na pozemku par. č. 222 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 10713/42094 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu v rozsahu 10713/42094 na pozemku par. č. st. 222 a bytovou jednotku č. 159/4 v domě č.p. 159 na pozemku par. č. st. 222 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 10291/42094 na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu v rozsahu 10291/42094 na pozemku par. č. st. 222, vše v k. ú. a obci Lesonice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-16.doc

17. Budoucí uspořádání silniční sítě v městysi Bohdalov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Bohdalov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0990/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování úseku stávající silnice II/353 od místa budoucího odbočení nové trasy obchvatu směrem na Žďár nad Sázavou po křižovatku se silnicí II/388 - uzlový bod A009;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Bohdalov, podle které kraj Vysočina převede a městys Bohdalov převezme do svého vlastnictví úsek stávající silnice III353 od místa budoucího odbočení nové trasy obchvatu Bohdalova směrem na Žďár nad Sázavou po křižovatku se silnicí II/388 - uzlový bod A009.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-17.doc

18. Veřejná zakázka na stavební práce "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba" - výběr zhotovitele stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení
a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči.V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-18.doc

19. Stavební záměr ÚSP Jinošov, rekonstrukce stravovacího zařízení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje navrhované řešení zabezpečení stravovacího provozu v ÚSP Jinošov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0992/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr ÚSP Jinošov, rekonstrukce stravovacího zařízení dle materiálu RK-23-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-19.doc, RK-23-2007-19, př. 1

20. Darování pozemků v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou městu Jaroměřice nad Rokytnou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o doporučení zastupitelstvu kraje darovat pozemky v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví města. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0993/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat městu Jaroměřice nad Rokytnou pozemky par. č. 3228/18 o výměře 328 m2, par. č. 3228/19 o výměře 21 m2, par. č. 3172/2 o výměře 90 m2 a par. č. 3172/3 o výměře 3 m2 vytvořené geometrickým plánem č. 1045-11/2007 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 3228/18 o výměře 328 m2, par. č. 3228/19 o výměře 21 m2, par. č. 3172/2 o výměře 90 m2 a par. č. 3172/3 o výměře 3 m2 vytvořené geometrickým plánem č. 1045-11/2007 v katastrálním území a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-20.doc

21. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky pozemků v k. ú. a obci Brtnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-21.doc

22. Veřejná zakázka na služby "II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení
a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0995/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-22.doc

23. Smlouvy o budoucích kupních smlouvách a zřízení věcného břemene pro stavbu mostů v k. ú. a obci Urbanov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dohodu o zániku smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku v k. ú. a obci Urbanov. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0996/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-23.doc

24. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0997/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-23-2007-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-24.doc, RK-23-2007-24, př. 1

25. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko se stavbami a na pozemcích ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0998/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-23-2007-25, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníka provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-23-2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-25.doc, RK-23-2007-25, př. 1

26. Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0999/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-26.doc

27. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o udělení souhlasného stanoviska s pronájmem nemovitého majetku kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1000/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem MUDr. Stará Marcela, na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-23-2007-27.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-27.doc

28. Smlouvy uzavřené příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o výpůjčce a užíváním nebytových prostor Psychocentrem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1001/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s již uzavřenou podnájemní smlouvou a smlouvou o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-23-2007-28.
odpovědnost: ředitelka Psychocentra Jihlava, odbor majetkový
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-28.doc

29. Převod nemovitostí v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, obec Bezděkov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh prodeje uvedených nemovitostí v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, obec Bezděkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1002/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje budovy č.p. 7 stojící na pozemku st. par. č. 43, budovy bez č. p./č. e. stojící na pozemku st. par. č. 118, pozemku st. par. č. 43 - zastavěná plocha a nádvoří výměře 969 m2, pozemku st. par. č. 118 - zastavěná plocha a nádvoří výměře 560 m2, pozemku par.č. 118 - ostatní plocha, neplodná výměře 1085 m2 a pozemku par. č. 171/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 500 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, obec Bezděkov;
 • výběr zájemce o koupi nemovitého majetku provést formou výběrového řízení "na určení pořadí" ve smyslu článku VII. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
kartu nemovitostí nabízených k prodeji dle materiálu RK-23-2007-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-29.doc, RK-23-2007-29, př. 1

30. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uvedenou stavbou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1003/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou "Úpravy křižovatky silnic II/150, II/347 a místní komunikace ve Světlé nad Sázavou", kterou budou dotčeny pozemky par. č. 1072/1, par. č. 1072/5, par.č. 1080/4 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina jako vlastníkem dotčených pozemků a městem Světlá nad Sázavou jako investorem, kterou investorovi vznikne právo provést stavbu "Úpravy křižovatky silnic II/150 , II/347 a místní komunikace ve Světlé nad Sázavou".
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-30.doc

31. Prodej pozemku v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést pozemek v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu a obci Horní Krupá do vlastnictví fyzické osoby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1004/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-31.doc

32. Darování části pozemku v k. ú. a obci Nyklovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje darovat části pozemku v k. ú. a obci Nyklovice do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1005/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat část pozemku par. č. 503 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Nyklovice do vlastnictví obce Nyklovice
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 503 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Nyklovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nyklovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-32.doc

33. Prodej pozemků v k. ú. Borač a obci Borač
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh týkající se prodeje pozemků v k. ú. a obci Borač. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1006/23/2007/RK
Rada kraje
nesouhlasí
bezúplatně převést nebo převést pouze za symbolickou 1 Kč, dle GP č. 108-2068/1997, nově oddělené pozemky par. č. 250/3- vodní plocha, tok umělý o výměře 2 m2 a par. č. 250/4 - vodní plocha, tok umělý o výměře 68 m2, vše v k. ú. a obci Borač, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
rozhoduje
 • zahájit jednání s ČR - Lesy České republiky, s. p., o úplatném převodu na základě znaleckého posudku, dle GP č. 108-2068/1997, nově oddělených pozemků par. č. 250/3 - vodní plocha, tok umělý o výměře 2 m2 a par. č. 250/4 - vodní plocha, tok umělý o výměře 68 m2, vše v k. ú. a obci Borač, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
 • zveřejnit záměr prodat pozemky, dle GP č. 108-2068/1997, par. č. 250/3 - vodní plocha, tok umělý o výměře 2 m2 a par. č. 250/4 - vodní plocha, tok umělý o výměře 68 m2, vše v k. ú. a obci Borač, na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-33.doc

92. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „III/3507 Havlíčkova Borová“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu zrušit zadávací řízení na danou veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1007/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „III/3507 Havlíčkova Borová“;
ukládá
odboru majetkovému odeslat oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění a doručit písemné oznámení všem uchazečům o veřejnou zakázku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-92

34. Přihlášení projektu Datový sklad kraje Vysočina do soutěže Evropská cena kvality pro veřejný sektor (EPSA)
E. Janoušková, vedoucí odboru interního auditu, M. Šulc, vedoucí oddělení analytického oddělení odboru interního auditu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému projektu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1008/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přihlásit projekt "Datový sklad kraje Vysočina" do soutěže "Evropská cena kvality pro veřejný sektor" dle materiálu RK-23-2007-34 př. 1upr1.
odpovědnost: odbor interního auditu
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-34.doc, RK-23-2007-34, př. 1

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1009/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar obci Studenec, okr. Třebíč dle materiálu RK-23-2007-35, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, snížení § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 25 000 Kč a současné zvýšení § 3636 Územní rozvoj o stejnou částku 25 000 Kč Obci Studenec na věcný dar za vítěze ceny Vesnice Vysočiny roku 2007 dle materiálu RK-23-2007-35, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Studenec, okr. Třebíč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-35.doc, RK-23-2007-35, př. 1, RK-23-2007-35, př. 2, RK-23-2007-35, př. 3

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Tomáši Pejchalovi (reprezentant ČR na International Space Camp 2007)
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání přišel J. Hulák. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1010/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-36.doc,

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje na krytí veřejné zakázky malého rozsahu: "Výroba a dodání informačních cedulí Rekonstrukce silnic"
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1011/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zastupitelstvo kraje, § 2212 Silnice o částku 194 200 Kč a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o stejnou částku 194 200 Kč na výrobu a dodání informačních cedulí umísťovaných u rekonstrukcí silnic.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-37.doc

39. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu
M. Rojková, pracovnice oddělení koncepčního odboru informatiky, předložila radě kraje ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Projednávání se zúčastnil P. Vaněk, referent oddělení správy sítě odboru informatiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1012/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-23-2007-39, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-39.doc, RK-23-2007-39, př. 1, RK-23-2007-39, př. 2

40. Vyhodnocení zakázky Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace (evidenční číslo 93/OI/2007)
M. Rojková, pracovnice oddělení koncepčního odboru informatiky, informovala radu kraje o návrhu zahájit výběrové řízení na výběr koordinátora veřejné zakázky na telco služby. Projednávání se zúčastnil P. Vaněk, referent oddělení správy sítě odboru informatiky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1013/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zrušení zakázky zveřejněné 23. 5. 2007 pod ev. č. 93/OI/2007;
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na telekomunikace" dle materiálu RK-23-2007-40, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky RK-23-2007-40, př. 2.
odpovědnost: OI, OM
termín: 15. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-40.doc, RK-23-2007-40, př. 1, RK-23-2007-40, př. 2

41. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
K předloženému materiálu odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny žádné námitky; rada kraje delegovala své zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1014/23/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Bc. Jiřího Vondráčka a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ivo Rohovského a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Luďka Šedivého, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Dodávku rypadlonakladače pro provoz Třebíč", která se uskuteční dne 8. 8. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-41.doc

42. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
K předloženému materiálu odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny žádné námitky; rada kraje delegovala své zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1015/23/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Jaroslava Huláka a zástupce politického klubu KSČM a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Dodávku nástavby sypače pro inertní materiál pro provoz Jihlava", která se uskuteční dne 15. 8. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-42.doc

43. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
K předloženému materiálu odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny žádné námitky; rada kraje delegovala své zástupce do komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1016/23/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ivo Rohovského a zástupce politického klubu ČSSD a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Mgr. Jaromíra Brychtu a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Dodávku 2 kusů nástaveb na sypače", která se uskuteční dne 9. 8. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-43.doc

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka
K materiálu, který zpracoval odbor dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné návrhy na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1017/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí účelové investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v celkové výši 5 497 735 Kč (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet INTERREG IIIA - MORAVSKÉ BUDĚJOVICE;
 • převést konečný zůstatek ve výši 10 465 431,19 Kč a připsané úroky na zvláštním účtu INTERREG IIIA - MORAVSKÉ BUDĚJOVICE dle RK-23-2007-44, př. 1 do Fondu strategických rezerv;
 • a snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIA - MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - § 2212 Silnice - ve výši převodu konečného zůstatku 10 465 431,19 Kč a připsaných úroků dle RK-23-2007-44, př. 1 při současné úpravě položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-44.doc, RK-23-2007-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114
Rada kraje se seznámila s předloženým materiálem odboru dopravy a silničního hospodářství. V průběhu jednání odešel P. Hájek. K uvedenému návrhu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1018/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí účelové investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v celkové výši 14 729 848 Kč (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet SROP - Přibyslavice;
 • převést konečný zůstatek ve výši 15 039 916,25 Kč a připsané úroky na zvláštním účtu SROP - Přibyslavice dle materiálu RK-23-2007-45, př. 1 do Fondu strategických rezerv;
 • a snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu SROP - Přibyslavice - § 2212 Silnice - ve výši převodu konečného zůstatku 15 039 916,25 Kč a připsaných úroků dle materiálu RK-23-2007-45, př. 1 při současné úpravě položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-45.doc, RK-23-2007-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č. 1 Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s návrhem přijmout dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR na zvláštní účet Projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1019/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky v celkové výši 25 223 563 Kč (položka 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 25 186 657 Kč a položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 36 906 Kč) na zvláštní účet SROP-Jihlava-Příseka.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-46.doc

47. Záměr na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2008
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému Záměru. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1020/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předložený materiál RK-23-2007-47 a
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství rozpracovat v případě veřejné linkové osobní dopravy variantu 3 a v případě veřejné drážní osobní dopravy variantu 3 pro stanovení rozsahu ZDO kraje Vysočina na rok 2008 a předložit Radě kraje Vysočina k projednání.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-47.doc, RK-23-2007-47, př. 1

48. Projektové záměry připravované ke spolufinancování z operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s navrhovanými projekty vhodnými ke spolufinancování z programu Nemovitosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1021/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci, že náklady projektů "III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce" a "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" jsou neuznatelné do doby jejich registrace v informačním systému e-Account;
 • informaci, že v realizaci projektů "III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce" a "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" se dále pokračuje;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina monitorovat přípravu spuštění programu Nemovitosti.
odpovědnost: ODSH, ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-48.doc

49. Informace o projektu regionální značky pro podporu spotřeby regionálních produktů a služeb
I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh podpořit projekt regionálního značení výrobků. Projednávání se zúčastnili V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, T. Čihák, referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešli J. Vondráček, M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektu regionálního značení výrobků a
prohlašuje,
že kraj Vysočina podporuje myšlenku postupného zavádění regionální značky pro podporu spotřeby regionálních produktů a služeb.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-49.doc, RK-23-2007-49, př. 1, RK-23-2007-49, př. 2

50. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4780
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Projednávání se zúčastnili V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, T. Čihák, referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rekonstrukce zemědělského objektu na strojírenskou výrobní halu" (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4780) podané v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1/3/2006 dle materiálu RK-23-2007-50, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-50.doc

51. Podlicenční smlouva s Jihomoravským krajem - Finální ex-ante evaluace ROP
V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít s Jihomoravským krajem Podlicenční smlouvu. Projednávání se zúčastnili I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, T. Čihák, referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1024/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Podlicenční smlouvu s Jihomoravským krajem dle materiálu RK-23-2007-51, př. 1;
 • nabýt od Jihomoravského kraje částku 272 510,- Kč na základě Podlicenční smlouvy dle materiálu RK-23-2007-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-51.doc, RK-23-2007-51, př. 1

52. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV025/140/06
I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí pana Tomka o prodloužení doby realizace projektu „Penzion Pod hradem“ do 7. 10. 2007. Projednávání se zúčastnili V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, T. Čihák, referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1025/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 025/140/06 dle materiálu RK-23-2007-52, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-52.doc, RK-23-2007-52, př. 1, RK-23-2007-52, př. 2

53. Plnění ze Smluv o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006
V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje variantní řešení udělit příjemci podpory smluvní pokutu na základě provádění kontrol jednotlivých projektů. Projednávání se zúčastnili J. Bohmová, O. Popelová, obě pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, T. Čihák, referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1026/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • účtovat na základě čl. XI. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 dle přílohy RK-23-2007-53, př. 1 příjemci podpory dle materiálu RK-23-2007-53, př. 4upr1 smluvní pokutu ve výši uvedené v materiálu
 • RK-23-2007-53, př. 4upr1;
 • účtovat na základě čl. XI. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 dle přílohy RK-23-2007-53, př. 2 příjemci podpory dle materiálu RK-23-2007-53, př. př. 5upr1 smluvní pokutu ve výši uvedené v materiálu RK-23-2007-53, př. 5upr1;
 • účtovat na základě čl. XI. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory krajem Vysočina na spolufinancování projektu podpořeného ze Společného regionálního operačního programu České republiky 2004 - 2006 dle přílohy RK-23-2007-53, př. 3 příjemci podpory dle materiálu RK-23-2007-53, př. 6upr1 smluvní pokutu ve výši uvedené v materiálu
 • RK-23-2007-53, př. 6upr1;
vyzývá
 • příjemce podpory dle materiálu RK-23-2007-53, př. 4upr1 k zaplacení smluvní pokuty dle materiálu RK-23-2007-53, př. 4upr1;
 • příjemce podpory dle materiálu RK-23-2007-53, př. 5upr1 k zaplacení smluvní pokuty dle materiálu RK-23-2007-53, př. př. 5upr1;
 • příjemce podpory dle materiálu RK-23-2007-53, př. 6upr1 k zaplacení smluvní pokuty dle materiálu RK-23-2007-53, př. 6upr1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-53.doc

54. Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj České republiky o poskytnutí dotace týkající se projektu "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" a Podmínky poskytnutí dotace
V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na daný projekt. Projednávání se zúčastnili J. Bohmová, O. Popelová, obě pracovnice oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, T. Čihák, referent oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Podmínky poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci programu Iniciativy ES INTERREG IIIA "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" dle materiálu RK-23-2007-54, př. 1;
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace týkající se projektu "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" dle materiálu RK-23-2007-54, př. 2a
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-23-2007-54, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-54.doc, RK-23-2007-54, př. 1, RK-23-2007-54, př. 2, RK-23-2007-54, př. 3

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení a na r
J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, M. Kratochvílová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešli J. Hulák, P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3773 - Monitoring k zjišťování úrovně radioaktivního záření) rozpočtu kraje na rok 2007 o účelovou neinvestiční dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v celkové výši 48 650 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené I. pololetí roku 2007;
 • rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci radonového průzkumu v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené I. pololetí roku 2007 dle materiálu RK-23-2007-55, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-55.doc, RK-23-2007-55, př. 1, RK-23-2007-55, př. 2

56. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC).
J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí, informoval radu kraje o předložené zprávě o činnosti. Projednávání se zúčastnili J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, M. Kratochvílová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. V průběhu jednání přišli J. Hulák, P. Hájek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1029/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při integrovaném povolování a při posuzování vlivů na životní prostředí;
ruší
usnesení 119/09/2002/RK a usnesení 192/08/2003/RK;
ukládá
v souladu s § 59 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), Krajskému úřadu kraje Vysočina Odboru životního prostředí:
 • plnit úkoly kraje v samostatné působnosti jako dotčeného územního samosprávného celku podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci;
 • informovat radu kraje prostřednictvím příslušného resortního radního v případě posuzování regionálně významného záměru nebo rozporných stanovisek;
 • předkládat radě kraje zprávu o činnosti v uvedených věcech za uplynulé pololetí vždy do 15. července a 15. ledna.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-56.doc, RK-23-2007-56, př. 1, RK-23-2007-56, př. 2, RK-23-2007-56, př. 3

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2007
J. Klečanský, vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Šmejkal, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí, M. Kratochvílová, pracovnice oddělení ochrany přírodních zdrojů odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2007 v celkové částce 1 671 017,07 Kč a její poukázání poškozeným subjektům na základě seznamu poukázaných státních účelových neinvestičních dotací a dle materiálu RK-23-2007-57, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-57.doc, RK-23-2007-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 na kapitole Kultura- poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci z MK ČR ve výši 142 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Kultura, § 3314-Činnosti knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku 15 tis. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, IČ 70950164, a 3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku 127 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090735;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 o částku 15 tis. Kč s určením na nákup zvukových knih a filmů;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 127 tis. Kč s určením na realizaci akcí zařazených do ISPROFIN, tj. na pořízení vitrín a prachotěsných skříní, restaurování praporce a Dalbergovy sbírky ptáků.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický; ředitelka Krajské knihovny Vysočiny; ředitel Muzea Vysočina Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-58.doc

59. Návrh změny rezervního fondu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele s čerpání rezervního fondu organizace pro rok 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím finančních prostředků rezervního fondu pro rok 2007 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 357 tis. Kč dle materiálu RK-23-2007-59, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-59.doc, RK-23-2007-59, př. 1

60. Poskytnutí dotace pořadatelům krajských postupových přehlídek "Dětský scénický tanec 2007" a "Zpěváčci 2007" a národní přehlídky "Celostátní přehlídka dětských folklórních souborů"
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o návrhu poskytnout finanční příspěvek pořadatelům zmíněných krajských postupových přehlídek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1033/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 20.000 Kč PERNULA-sdružení pro tvořivou práci, vzdělávání a celkový rozvoj osobnosti, Dukovanská 973, 674 01 TŘEBÍČ, IČ 70416222, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Dětský scénický tanec 2007";
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 15.220 Kč Horáckému folklórnímu sdružení Jihlava, Vrchlického 19, 586 01 JIHLAVA, IČ 60545721, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "ZPĚVÁČCI 2007";
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 60.000 Kč DKO s. r. o., Tolstého 2, 586 01 JIHLAVA, IČ 46991883, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "Celostátní přehlídka dětských folklórních souborů".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-60.doc

61. Výzva k vydání příborů - archeologického nálezu učiněného při zemních pracích ve Žďáru nad Sázavou dne 26. 8. 2006
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/23/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OKPP
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-61.doc

62. Přijetí účelové dotace - grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh přijmout účelovou dotaci z MPSV za účelem financování grantových projektů GS „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 756 023,41 Kč na zvláštní účet kraje Rozvoj lidských zdrojů za účelem financování grantových projektů grantového schématu "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání".
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-62.doc, RK-23-2007-62, př. 1

63. Jmenování ředitele Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, stanovení platu
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, seznámili radu kraje se závěry konkurzní komise a předložili návrh na jmenování ředitele dané základní umělecké školy. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1036/23/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
Mgr. Danu Foralovou do funkce ředitelky Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, s účinností od 1. 8. 2007;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, plat Mgr. Daně Foralové, ředitelce Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, s účinností od 1. 8. 2007 dle materiálu RK-23-2007-63, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-63.doc,

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání odešel V: Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT v celkové výši 106 348,- Kč na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2007 určenou Základní škole Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 42 972,- Kč a Základní škole O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ve výši 63 376,- Kč a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2007 určenou Základní škole Kamenice nad Lipou, Vackova 125, IČ 75001225 ve výši 42 972,- Kč a Základní škole O. Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ 47366419 ve výši 63 376,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-64.doc

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1038/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve výši 136 702 Kč určenou pro Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, IČ 67441351 na projekt Pomozme žákům se specifickými vývojovými poruchami učení;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501, IČ 67441351 o částku 136 702 Kč dle materiálu RK-23-2007-65.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-65.doc

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR ve výši 35 831 tis. Kč určenou pro dofinancování soukromých škol a školských zařízení na 3. čtvrtletí 2007;
 • rozpis účelově určené dotace na 3. čtvrtletí 2007 pro soukromé školy dle materiálu RK-23-2007-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-66.doc, RK-23-2007-66, př. 1

67. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, seznámili radu kraje s navrhovanou změnou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2007 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1040/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2007 dle materiálu RK-23-2007-67, př. 1;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2007 dle materiálu RK-23-2007-67, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1, 2 tohoto materiálu
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-67.doc, RK-23-2007-67, př. 1, RK-23-2007-67, př. 2

68. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Střední školou technickou Jihlava
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením nájemní smlouvy s níže uvedenou firmou. V průběhu jednání přišel V: Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy mezi nájemcem Střední školou technickou Jihlava a pronajímatelem IMPROMAT CZ spol. s r. o., U Hellady 697/4, Praha 4 na předmět nájmu, kterým je kopírovací stroj AFICIO MP 2510 SP dle materiálu RK-23-2007-68.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Jihlava
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-68.doc, RK-23-2007-68, př. 1

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2007
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ve výši 1 799 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2007 dle materiálu RK-23-2007-69;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 dle materiálu RK-23-2007-69, př. 1a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 382 556 tis. Kč dle materiálu RK-23-2007-69, př. 1a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 322 158 tis. Kč dle materiálu RK-23-2007-69, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-69.doc, RK-23-2007-69, př. 1, RK-23-2007-69, př. 2, RK-23-2007-69, př. 3

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - investiční akce a investiční movitý majetek Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1043/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci ve výši 1 031 tis. Kč DDM Žďár nad Sázavou, IČ 43380093 za účelem realizace investičních akcí dle materiálu RK-23-2007-70;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 031 tis. Kč a zvýšení položky 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 031 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci DDM Žďár nad Sázavou, IČ 43380093;
 • změnu investičního plánu na rok 2007 DDM Žďár nad Sázavou, IČ 43380093 dle materiálu RK-23-2007-70;
 • změnu závazných ukazatelů, a to příspěvku na provoz snížením o částku 1 031 tis. Kč a investiční dotace zvýšením o částku 1 031 tis. Kč u DDM Žďár nad Sázavou, IČ 43380093, za účelem realizace investičních akcí dle materiálu RK-23-2007-70;
ukládá
DDM Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, IČ 43380093 vrátit zpět na účet kraje dosud vyplacené finanční prostředky příspěvku na provoz ve výši 601 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor majetkový a ředitel Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-70.doc

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, podali radě kraje informace k žádostem uvedených organizátorů o dotaci na pořádání sportovního mistrovství. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1044/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, organizacím:
 • Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, sídlem Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava, IČ 00530948, ve výši 41 300,- Kč na podporu pořádání "Mezinárodního mistrovství ČR v akrobatické gymnastice", blíže specifikovaného v žádosti PSM 12/07 (materiál RK-23-2007-71, př. 1) a
 • Soutěže podkovy o. p. s., sídlem Dusilov 384, 396 01 Humpolec, IČ 25152670, ve výši 50 000,- Kč na podporu pořádání "Mistrovství ČR ve všestrannosti 2007 - Senioři a Junioři pro rok 2007 a mezinárodní jezdecké závody ve všestrannosti CCI**, CIC*", blíže specifikovaného v žádosti PSM 13/07 (materiál RK-23-2007-71, př. 2).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-71.doc, RK-23-2007-71, př. 1, RK-23-2007-71, př. 2

72. Hry III. zimní Olympiády pro děti a mládež ČR - účast kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh zúčastnit se na hrách 3. zimní olympiády dětí a mládeže. Miloš Vystrčil navrhl, aby se OŠMS zabýval i možností zavedení výkonnostních limitů v některých disciplinách, jako podmínky účasti na olympiádě. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1045/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
účast výpravy kraje Vysočina na Hrách III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech 27. 1. - 1. 2. 2008 ve Zlínském kraji a
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti kraje Vysočina na této akci a předložit návrh podrobného organizačního zajištění této akce.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-72.doc, RK-23-2007-72, př. 1

73. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, vzdání se funkce ředitele
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, upřesnili radě kraje návrh na ukončení pracovního poměru ředitele výše uvedené školy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeňka Košíka ke dni 31. 7. 2007 dle materiálu RK-23-2007-73, př. 1;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-73.doc

74. Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2 - dotace č. 6 a 7
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1047/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj (prostřednictvím centrálního účtu Ministerstva financí) ve výši 3 305 005,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006" na zvláštním účtu Sociální integrace (§ 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) o tutéž částku a
bere na vědomí
převod finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace ve výši
3 672 230,45 Kč na zvláštní účet příjemců podpory dle materiálu RK-23-2007-74, př. 1, tab. 2 v souladu s Čl. XII. Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akce.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 1. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-74.doc, RK-23-2007-74, př. 1

93. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu  zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, E. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje přidělit účelové prostředky na uvedený rozvojový program. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1048/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů  (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3117 První stupeň základních škol) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT v celkové výši 519 000,- Kč na rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2007 školám uvedeným v materiálu RK-23-2007-93, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2007 školám uvedeným v materiálu RK-23-2007-93, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-93, RK-23-2007-93, př. 1

91. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze IV. Cebia rallye Pelhřimov 2007
M. Vystrčil upřesnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1049/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě sportovních pohárů v pořizovací ceně 10 000 Kč Rallye Klubu Pelhřimov v AČR, Skrýšovská 1968, 393 01 Pelhřimov, IČ: 75103516 dle materiálu RK-23-2007-91, př. 3;
 • provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení této rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku Kč 10 000 Kč a současné zýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5194 Věcné dary o stejnou částku 10 000 Kč na zakoupení a poskytnutí věcného daru v podobě sportovních pohárů pro vítěze IV: CEBIA RALLYE PELHŘIMOV 2007 Rallye Klubu Pelhřimov v AČR, Skrýšovská 1968, 393 01 Pelhřimov, IČ: 75103516 dle materiálu RK-23-2007-91, př. 1 a materiálu RK-23-2007-91, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-91.doc, RK-23-2007-91, př. 1, RK-23-2007-91, př. 2, RK-23-2007-91, př. 3

82. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
K návrhu, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1050/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
 • Dioden laser - inventární číslo 990-000-003-741, rok výroby 1993;
 • Sterilizátor horkovzdušný HS 62A - inventární číslo 990-000-003-742, rok výroby 1993.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-82.doc

83. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
K návrhu, který zpracoval odbor sociálních věcí a zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné námitky a rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1051/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina:
 • Analyzátor koagulační Sysmex CA 1500 - inventární číslo 6762, výrobní číslo 1499, rok výroby 2002;
 • EEG-elektroencefalograf Galileo - inventární číslo 6073, rok výroby 1993, výrobní číslo 00150.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-83.doc

78. Specializace v oboru praktické lékařství pro dospělé
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovaly radu kraje o návrhu uvolnit finanční prostředky z rozpočtu kraje na přípravu praktických lékařů pro dospělé probíhající v nemocnicích kraje. Projednávání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1052/23/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s podporou vzdělávání začínajících praktických lékařů a
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru ekonomickému předložit na jednání rady kraje konkrétní návrh realizace podpory.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava a Nemocnice Pelhřimov
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-78.doc

79. Veřejný portál zdravotnických služeb kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu a požádala o doplnění zástupců zřizovatele do redakční rady portálu. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1053/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o postupu prací na Veřejném portálu zdravotnických služeb kraje Vysočina;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví seznámit radu kraje se strukturou a mapou Veřejného portálu zdravotnických služeb kraje Vysočina a
jmenuje
členy redakční rady dle materiálu RK-23-2007-79, př. 1upr1.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-79.doc, RK-23-2007-79, př. 1

80. Výsledky hospodaření nemocnic k 31. 5. 2007 a přehled plnění finančního plánu na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o výsledcích plnění finančního plánu nemocnic za období leden - květen 2007. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1054/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
průběžnou informaci o výsledcích plnění finančního plánu nemocnic za období leden - květen 2007 dle materiálu RK-23-2007-80, př. 1.
odpovědnost: nemocnice zřizované krajem Vysočina, OSVZ
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-80.doc, RK-23-2007-80, př. 1

81. Žádost o schválení pořízení strojní investice v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení vypsání výběrového řízení na pořízení EEG přístroje v uvedené příspěvkové organizaci. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1055/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
vypsání výběrového řízení v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci na pořízení EEG přístroje pro neurologické oddělení v roce 2007 s podmínkou úhrady v roce 2008;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zabezpečit zařazení tohoto přístroje do investičního plánu v roce 2008.
odpovědnost: ředitel nemocnice Jihlava, p. o., OSVZ
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-81.doc

84. Informace o projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1056/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-84.doc, RK-23-2007-84, př. 1, RK-23-2007-84, př. 2

85. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1057/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 1 000 tis. Kč za účelem realizace plánu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 tis. Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 000 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 000 tis. Kč k realizaci plánu rozvoje a modernizace IT v roce 2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-85.doc

86. Návrh na změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na změnu investičního plánu dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1058/23/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-23-2007-86, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., OSVZ
termín: 24. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-86.doc, RK-23-2007-86, př. 1

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - projektové záměry kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu předložených projektových záměrů jednotlivých nemocnic. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1059/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přípravu projektů: "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě", "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov", "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč", "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod", “Centrální pavilon JIP v Nemocnici Jihlava”;
ukládá
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zajistit přípravu projektových žádostí a studii proveditelnosti projektů:
 • "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě";
 • "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov";
 • "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč";
 • "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod";
 • “Centrální pavilon JIP v Nemocnici Jihlava”
k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 tis. Kč na zajištění zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti projektů "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě", "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov", "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč" a "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod" prostřednictvím zvláštních účtů;
 • převod finančních prostředků ve výši max. do 2 000 tis. Kč z kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice na zvláštní účty jednotlivých projektů na zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti projektů "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě", "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov", "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč" a "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod".
odpovědnost: OSVZ, OE, ORR, OM
termín: do 31. 12. 2007 pro Nemocnice NMnM, PE, TR, HB, do 31. 12. 2009 pro Nemocnici JI
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-87.doc

88. Nabídka objektu pro vybudování chráněného bydlení v Náměšti nad Oslavou
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k nabídce města Náměšť nad Oslavou týkající se budovy bývalého MěÚ v Náměšti nad Oslavou pro vybudování chráněného bydlení pro klienty Ústavu sociální péče Jinošov. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1060/23/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
nabídku města Náměšť nad Oslavou dle materiálu RK-23-2007-88, př. 1 a
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí provést posouzení, zda je nabízený objekt použitelný pro potřeby chráněného bydlení uživatelů s mentálním postižením, případně vhodnost jeho využití pro účely stacionáře. Náklady na rekonstrukci objektu a zřízení chráněného bydlení, případně stacionáře, budou výhledově hrazeny z Integrovaného operačního programu.
odpovědnost: OSVZ, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-88.doc, RK-23-2007-88, př. 1

89. Městský úřad Pacov - Fond Vysočiny - Grantový program Generely bezbariérových tras - projekt Dokumentace pro odbourávání barier ve městě Pacov - žádost o udělení výjimky
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s variantním řešením porušením smlouvy. Projednávání se zúčastnila S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1061/23/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
neprominout Městu Pacov porušení smlouvy, k němuž došlo proplacením faktury dodavateli projektové dokumentace Generelu bezbariérových tras, projektu Dokumentace pro odbourávání barier ve městě Pacov až po termínu ukončení realizace projektu a
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví provést výplaty podpory z Fondu Vysočiny dle Grantového programu na podporu projektů Generely bezbariérových tras č. 151 ze dne 11. 7. 2006 (Žádost o poskytnutí podpory č. FV 003/151/06) pouze ve výši výdajů prokazatelně uhrazených do ukončení realizace projektu dle uzavřené smlouvy.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-89.doc, RK-23-2007-89, př. 1, RK-23-2007-89, př. 2

90. Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnili J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1062/23/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Pavla Hájka zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Ivo Rohovského zástupce politické strany KSČM a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka hemodialyzačních přístrojů a spotřebního zdravotnického materiálu pro hemodialyzaci a hemodiafiltraci", pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 25. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-23-2007-90.doc

94. Rozprava členů rady
V rámci diskuse se rada kraje zabývala materiálem odboru sociálních věcí a zdravotnictví, týkající se převodu výkonu agendy poskytování všech sociálních dávek a agendy sociálně-právní ochrany dětí z obecních a krajských úřadů do působnosti úřadů práce. Projednávání se zúčastnili V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 23/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 8. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 23/2007 dne 24. 7. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 8. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz