Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2005 - 19.04.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informační materiál ke školení v oblasti BOZP a PO
03Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Okříšky
04Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava vnějšího pláště - Program záchrany architektonického dědictví pro rok 2006
05Výkup pozemku v k. ú. a obci Přibyslav
06Soutěž Stavba Vysočiny
07Vypořádání pozemků v k. ú. Pořežín a Velká Losenice
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Stavební záměr a výběr zhotovitele stavby "SÚS Pelhřimov - garáže Pacov" formou veřejné zakázky na stavební práce
10Souhlas s rekonstrukcí schodiště, prodej části pozemku v k. ú. Klokočov
11Návrh rozpočtového opatření - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Dětský domov Humpolec havárie
12Výběr zhotovitele stavby "II/360 obchvat obce Oslavičky, okres Třebíč" formou veřejné zakázky na stavební práce
13Stavební záměry na investiční akce: "Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina v Pelhřimově" a "Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina v Třebíči"
14Výběr zhotovitele stavby "Oprava krytu silnice II/152 Jemnice - Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko" formou veřejné zakázky na stavební práce
15Výběr zhotovitele stavby "Oprava krytu silnice II/407 od hranice okresu Jihlava k odbočce Vápovice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko" formou veřejné zakázky na stavební práce
16Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Myslůvka, obec Černíč - změna usnesení 260/04/2004/ZK
17Poskytnutí dotace na obnovu evangelické fary v Jihlavě
18Finanční podpora městům s památkami světového kulturního dědictví UNESCO
19Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina
20FOND VYSOČINY - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory (FV 001/45/03)
21Dohoda o spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism
22Zakázka: "Zajištění budování partnerství v rámci projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina""
23FOND VYSOČINY - Návrh vyhlášení grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2005" na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu
24FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2005" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
25FOND VYSOČINY - Návrh na vyhlášení grantového programu Certifikace - osvědčení 2005
26Program rozvoje kraje - aktualizace programové části
27FOND VYSOČINY - Grantový program - VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE 2005
28Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - březen 2005
29Poskytnutí dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční opatření na vodohospodářské infrastruktuře v souvislosti s mimořádnou manipulací na vodním díle Mostiště
30Žádost obce Pavlov o finanční příspěvek na opravu veřejného vodovodu
31Fond Vysočiny - uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
32Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
32upr1Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
33Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
34Návrh na vyřazení, prodej, převod nepotřebného majetku
35Prodej školního dvora SOUz Kamenice nad Lipou
36Návrh na povolení úlevy z povinnosti odvést odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z neoprávněně použitých finančních prostředků
37Změna závazných ukazatelů na rok 2005
38Ústřední kolo Biologické olympiády - zaslání prostředků
39Směrnice o technicko organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů
40Dohoda o narovnání
41Škody po záplavách - SÚS Havlíčkův Brod, SÚS Třebíč
42Investiční záměry na krajských silnicích v programovacím období 2004-2006 a 2007-2013
43Investiční záměr do Programu Iniciativy Společenství Interreg III A
44Zakázka kraje "Pronájem černobílého digitálního kopírovacího stroje"
45Vyhlášení veřejné sbírky
46Návrh smlouvy o vzájemné spolupráci s regionem Champagne-Ardenne
47Postup do vyššího platového stupně
48Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 - poskytnutí finančních prostředků na vybavení IT pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
49Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2004
50Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 u kapitoly Zdravotnictví - odměňování ředitelů zdravotnických zařízení
51Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví Zdravotnictví na rok 2005 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
52FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET
53NAŘÍZENÍ kraje Vysočina, kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina
54NAŘÍZENÍ kraje Vysočina, kterým se vydává Integrovaný program snižování emisí znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin kraje Vysočina
55Změna rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace Státního fondu životního prostředí ČR
56FOND VYSOČINY - Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2005
57Návrh na poskytnutí dotace
58Partnerství kraje Vysočina v projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina"
59Návrh na poskytnutí dotace vlastníku hradu Pernštejn z rozpočtu kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz