Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2005 - 12.07.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. a obci Rozsochatec
03Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Muzeum Vysočiny Třebíč, oprava vnějšího pláště"
04Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu silnice "III/03821 - Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna usnesení 0617/17/2005/RK
05Návrh na provedení rozpočtového opatření
06Výstavba čekárny v k. ú. a obci Horní Dubenky
07Souhlas se stavbou chodníku v k. ú. a obci Sázavka
08Výkup pozemků v k. ú. a obci Březské
09Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce stavby "II/360 obchvat obce Oslavička"
10Prodej nemovitostí v k. ú. Lesonice
11Souhlas s rekonstrukcí chodníků v k. ú. a obci Krahulov
12Návrh na provedení rozpočtového opatření - sociální oblast
13Zahájení jednání o převodech pozemků v k. ú. a obci Pacov
14Převod pozemku v k. ú. a obci Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina
15Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
16Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "III/36066 Petrůvky - Ostašov"
17Návrh na provedení rozpočtového opatření - školství
18Zakázka kraje "II/602 Helenín - ev.č. 602-040,041,042" - výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DSP a DZS"
19Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby "Oprava krytu silnice II/152 Jemnice - Lhotice v příhraničním koridoru Dolní Rakousko" - CZ 2002/000-583-02.01-0010
20Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
21FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2005
21upr1FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2005
22Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 - povýšení příspěvku na výkon státní správy
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2004
24Návrh na poskytnutí dotace na obnovu a opravu pomníků, památníků, pamětních desek a válečných hrobů vztahujících se k válečným událostem druhé světové války
25Program "Kulturní dědictví Vysočiny" do Výzvy č. 1 Finančního mechanismu EHP/Norska
25upr1Program "Kulturní dědictví Vysočiny" do Výzvy č. 1 Finančního mechanismu EHP/Norska
26Projekt Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace kraje Vysočina, do programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
26upr1Projekt Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace kraje Vysočina, do programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
27Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na dodavatele "Stravovací služby bufetu Krajského úřadu kraje Vysočina"
28Nájemní smlouva pro provoz bufetu v sídle kraje
29Návrh na úpravu rozpočtu Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
30Stanovení platu
31Stanovení platu
32Žádost o finanční podporu pro účastníka MS v triatlonu a kvadriatlonu
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora talentované mládeže FC Vysočina
34Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
35Převedení zřizovatelských kompetencí k DDM Žďár n. Sázavou, Dolní 3
36Návrh na řešení neodhlášených 12ti motorových vozidel, vleček a přívěsů zrušeného Školního statku Třebíč
37Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
38Hodnotící a výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ
39Úpravy sítě středních škol a jejich školských zařízení
40Návrh priorit připravovaného Programu spolupráce na léta 2006 - 2007 mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
41Prezentace kraje Vysočina - úhrada nákladů spojených s účastí významné politické představitelky ČR
42Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
43Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
44Návrh na vyhlášení "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina"
45 Grantové schéma kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 2. výzva
46Grantové schéma kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 2. výzva
47Grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 2. výzva
48Žádost Města Třešť o provedení údržby zeleně v průjezdním úseku
49Systém pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina - finance, výzva, zadávací dokumentace, seznam firem
50FOND VYSOČINY - žádost obce Krahulčí o prodloužení termínu realizace projektu
51FOND VYSOČINY - žádost obce Mrákotín o prodloužení termínu realizace projektu
52FOND VYSOČINY - žádost města Golčův Jeníkov o prodloužení lhůty plnění grantového projektu 206404
53FOND VYSOČINY - Grantový program GIS-IV
54Návrh na provedení rozpočtového opatření - Financování projektu NaturNet-Redime
55Spolufinancování individuálních projektů podpořených v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu z rozpočtu kraje Vysočina
56Vyřazení majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
57Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
58Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
59Organizační řád Nemocnice Nové Město na Moravě - dodatek č. 1
60Nákup osobních automobilů v roce 2005 pro zařízení v oblasti sociálních služeb, příspěvkové organizace, zřizované krajem Vysočina
61Žádost obce Maleč o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
62Žádost obce Bítovčice o finanční příspěvek na škody způsobené sesuvem zeminy na fotbalovém hřišti Sportovního areálu T. J. Bítovčice
63Žádost obce Kozlov o finanční pomoc po povodni ze dne 10. června 2004
64Zadání zakázky kraje Vysočina na "Zpracování studie proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na dálnici D1"
65Plán činnosti Sociální komise Rady kraje Vysočina na rok 2005
66Stanovisko k situaci v PPP Žďár nad Sázavou
66upr1Stanovisko k situaci v PPP Žďár nad Sázavou
67Návrh na poskytnutí finančního daru
68Souhlas se stavbou chodníku, inženýrských sítí a rozšíření silnice v k. ú. a obci Hodov
70Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na výběr dodavatele "Dodávka osobních automobilů"
71Zařízení pro výkon pěstounské péče
72Poskytnutí dotace kraje na podporu pečovatelské služby a ostatních kategorií
73Nákup aktivních a pasivních antidekubitních matrací na základě uskutečněné e-aukce pro zařízení v oblasti sociálních služeb, příspěvkové organizace, zřizované krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz