Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2007 - 12.06.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
03Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
04Majetkoprávní příprava pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
05Odmítnutí nabídky prodeje části pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
06Převody pozemků zastavěných silnicí v k. ú. Meziboří a obci Strážek do vlastnictví kraje Vysočina
07Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
08Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
09Změna usnesení 0428/07/2007/ZK
10Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
11Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
12Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, Hrotovice
13Prodej části pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou
14Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Třebíč a jejich vložení do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
15Žádost o odkoupení nemovitostí v areálu KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace v k. ú. Jihlava
16Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
17Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby"
17upr1Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby"
18Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
19Prodej budovy a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
20Prodej bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě
21Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
22Mimosoudní vyrovnání v restitučním sporu - k. ú. Pávov
23Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
24Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
25Žádost obce Krokočín o zmírnění tvrdosti ze zásad pro poskytování dotací obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
26Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
27Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
28Žádost Obce Veselý Žďár ve věci dotace nebo půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár"
29Smlouva o poskytování služeb - Výdej a správa kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců krajského úřadu a představitelů kraje
30Dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání konference ISSS/LORIS/V4DIS 2007
31Dopravní obslužnost průmyslové oblasti Střítež
32Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
33Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury
34Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
35Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
36Dodatek č. 4 ke komisionářské smlouvě s koncertní agenturou ARS/KONCERT spol. s r. o.
37Revokace usnesení, návrh na provedení rozpočtového opatření
38Vyhlášení Průběžné Výzvy č. 1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Pelhřimov na spolufinancování akce "Dostavba kuželny v Pelhřimově"
41Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora talentované mládeže ve fotbale
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Tělovýchovné jednotě Nové Město na Moravě na spolufinancování akce "Rekonstrukce atletického stadionu v Novém Městě na Moravě"
43Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
44Stanovení platu
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora romských žáků středních škol
46Změny ve školském rejstříku
47Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
48Převedení vzdělávacích činností
49Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
50Vyjádření k návrhu Rozhodnutí a Podmínek - Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP - Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II
51Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744
52Změna realizace akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736
53Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
54Renominace člena Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
55Informace o změnách rozpočtu projektu INTERREG IIIA CZ - AT v kraji Vysočina
56Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2007 na projekt kraje Vysočina "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
57Regionální rozvojová agentura Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost
58Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
59Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 z 3. kola
60Žádost Mikroregionu Horácko o finanční podporu na úpravu přístupových cest k lodním zastávkám v souvislosti se zavedením lodní dopravy na Dalešické přehradě
61Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
62Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
63Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
64Lékařská služba první pomoci
65Pilotní projekt koordinace dobrovolné pečovatelské služby v malých obcích
66FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2007"
67Zdravotní plán kraje Vysočina
68Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2006 včetně vypořádání výsledků hospodaření
69Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s vybudováním kardiologického pracoviště v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
70Poskytnutí dotace Městysu Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov
71Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace občanskému sdružení Rotary club Třebíč
72Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na pořádání Evropského festivalu filozofie
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz