Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2007, které se konalo dne 12. 6. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 12. 6. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil; omluvil nepřítomnost J. Huláka a pozdější příchod M. Matějkové. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2007
 2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
 3. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
 4. Majetkoprávní příprava pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
 5. Odmítnutí nabídky prodeje části pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
 6. Převody pozemků zastavěných silnicí v k. ú. Meziboří a obci Strážek do vlastnictví kraje Vysočina
 7. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
 8. Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 9. Změna usnesení 0428/07/2007/ZK
 10. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
 11. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
 12. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, Hrotovice
 13. Prodej části pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou
 14. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Třebíč a jejich vložení do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 15. Žádost o odkoupení nemovitostí v areálu KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace v k. ú. Jihlava
 16. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 17. Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby"
 18. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 19. Prodej budovy a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 20. Prodej bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě
 21. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 22. Mimosoudní vyrovnání v restitučním sporu - k. ú. Pávov
 23. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
 24. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
 25. Žádost obce Krokočín o zmírnění tvrdosti ze zásad pro poskytování dotací obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
 26. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
 27. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 28. Žádost Obce Veselý Žďár ve věci dotace nebo půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár"
 29. Smlouva o poskytování služeb - Výdej a správa kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců krajského úřadu a představitelů kraje
 30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání konference ISSS/LORIS/V4DIS 2007
 31. Dopravní obslužnost průmyslové oblasti Střítež
 32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
 33. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury
 34. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
 35. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 36. Dodatek č. 4 ke komisionářské smlouvě s koncertní agenturou ARS/KONCERT spol. s r. o.
 37. Revokace usnesení, návrh na provedení rozpočtového opatření
 38. Vyhlášení Průběžné Výzvy č. 1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Pelhřimov na spolufinancování akce "Dostavba kuželny v Pelhřimově"
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora talentované mládeže ve fotbale
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Tělovýchovné jednotě Nové Město na Moravě na spolufinancování akce "Rekonstrukce atletického stadionu v Novém Městě na Moravě"
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 44. Stanovení platu
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora romských žáků středních škol
 46. Změny ve školském rejstříku
 47. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
 48. Převedení vzdělávacích činností
 49. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
 50. Vyjádření k návrhu Rozhodnutí a Podmínek - Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP - Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II
 51. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744
 52. Změna realizace akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736
 53. Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
 54. Renominace člena Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
 55. Informace o změnách rozpočtu projektu INTERREG IIIA CZ - AT v kraji Vysočina
 56. Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2007 na projekt kraje Vysočina "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
 57. Regionální rozvojová agentura Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost
 58. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
 59. Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 z 3. kola
 60. Žádost Mikroregionu Horácko o finanční podporu na úpravu přístupových cest k lodním zastávkám v souvislosti se zavedením lodní dopravy na Dalešické přehradě
 61. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
 62. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
 63. Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 64. Lékařská služba první pomoci
 65. Pilotní projekt koordinace dobrovolné pečovatelské služby v malých obcích
 66. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2007"
 67. Zdravotní plán kraje Vysočina
 68. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2006 včetně vypořádání výsledků hospodaření
 69. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s vybudováním kardiologického pracoviště v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 70. Poskytnutí dotace Městysu Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace občanskému sdružení Rotary club Třebíč
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na pořádání Evropského festivalu filozofie
 73. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2007
 74. Rozprava členů rady
Usnesení 0798/20/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt pozemky v k. ú. a obci Bohušice do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0799/20/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-02.doc

03. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0800/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/405 Příseka - Brtnice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-20-2007-03, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-03.doc, RK-20-2007-03, př. 1

04. Majetkoprávní příprava pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující komentář k přípravě uvedené stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0801/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvu o budocí darovací smlouvě na pozemky pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky" v katastrálním území Salavice za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu nebo bezúplatným převodem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-04.doc, RK-20-2007-04, př. 1

06. Převody pozemků zastavěných silnicí v k. ú. Meziboří a obci Strážek do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu zahájit jednání o převodu pozemku v k. ú. Meziboří a obci Strážek do vlastnictví kraje a doporučit ke schválení zastupitelstvu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0802/20/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-06.doc

07. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení zveřejnění záměru darování uvedených úseků silniční sítě do vlastnictví města Havlíčkův Brod. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0803/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování do vlastnictví města Havlíčkův Brod:
 • úseku stávající silnice II/150 od okružní křižovatky u nákupního centra Hypernova - uzlový bod 2321A18301 po křižovatku se silnicí I/38 - uzlový bod 2321A005 (ulice Žižkova, část ul. Dolní a část ul. Humpolecká);
 • úseku stávající silnice III/03810 od místa budoucího napojení na křižovatku s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod po okružní křižovatku se silnicí II/150 - uzlový bod 2321A040 (ulice Mírová, Bělohradská, část ul. Nádražní);
 • úseku stávající silnice III/03811 od místa budoucího napojení na křižovatku s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod po křižovatku s ulicí Průmyslová;
 • úseku stávající silnice III/03813 od místa budoucího přerušení stavbou jihovýchodního kvadrantu obchvatu města Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí III/03810;
doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě:
 • mezi ŘSD ČR a krajem Vysočina podle které ŘSD ČR převede a kraj Vysočina převezeme do svého vlastnictví úsek stávající silnice I/38 od křižovatky se silnicí I/34 - uzlový bod 2321A005 - do místa budoucí křižovatky s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod (ulice Lidická) v lokalitě s názvem Novotného Dvůr;
 • mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod, podle které kraj Vysočina převede a město Havlíčkův Brod převezme do svého vlastnictví úsek stávající silnice III/03811 od křižovatky se silnice III/03810 po křižovatku s ulicí Průmyslová, která je zároveň vyústěním stavby "III/03821 Havlíčkův Brod Havířská - Lidická II. stavba" na silnici III/03810 a stávající silnici III/03821.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-07.doc

05. Odmítnutí nabídky prodeje části pozemku v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí
Na jednání se dostavila M. Matějková. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0804/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
odmítnout nabídku Marie Přibylové na prodej části pozemku par. č. st. 16 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-05.doc

08. Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0805/20/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-08.doc

09. Změna usnesení 0428/07/2007/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 0428/07/2007/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0806/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0428/07/2006/ZK tak, že text:
 • Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelu, ke kterému jsou užívány k datu jejich převodu, nebude je využívat ke komerčním účelům ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva;
 • Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti uvedené v čl. I této smlouvy po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby;
 • Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odst. 1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 40 000,- Kč;
 • Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení shora uvedených závazků;
 • Za porušení závazku nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku, nejméně však cenu zjištěnou podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu. Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti uvedená v čl. I této smlouvy, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě;
 • Bude-li zjištění sankce dle odst. 3 a 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
 • Úhradu provede nabyvatel do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván,
bude nahrazen následujícím textem:
 • Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze za účelem poskytování základního vzdělání a vzdělávacích programů, nebude je využívat ke komerčním účelům, ani je nebude k takovým účelům pronajímat, to vše po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva;
 • Nabyvatel se dále zavazuje nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy po dobu nejméně 10 let od nabytí vlastnického práva nezcizit ve prospěch jiné osoby;
 • Za porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v odst. 1 je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku 40 000,- Kč;
 • Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením sankce závazky nezanikají a převodce je oprávněn uplatnit sankci opakovaně při každém porušení shora uvedených závazků i kumulativně při porušení několika závazků najednou;
 • Za porušení závazku uvedeného v odst. 2 tohoto článku, tj. nezcizit předmětné nemovitosti po stanovenou dobu, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny převáděných nemovitostí v místě a čase obvyklé, v době porušení závazku. Bude-li tato částka nižší než dvojnásobek ceny nemovitostí zjištěné podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu, zavazuje se nabyvatel uhradit do státního rozpočtu prostřednictví převodce částku odpovídající dvojnásobku ceny zjištěné podle cenového předpisu platného v době bezúplatného převodu. Zaplacením této sankce sjednaný závazek dle odst. 2 tohoto článku zaniká. Tím není dotčeno právo převodce požadovat úhradu sjednané sankce i v případě, dojde-li k porušení závazků sjednaných v odst. 1 tohoto článku;
 • Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě do 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
 • Bude-li zjištění sankce dle odst. 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
 • Převodce je oprávněn kdykoli během lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou splněny všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost;
 • Nabyvatel je povinen vždy k 31. 12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-09.doc

10. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje č. 0571/09/2006/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0807/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0571/09/2006/ZK tak, že v materiálu ZK-09-2006-30, př. 1 se nahradí část týkající se LV č. 313 - vlastník JIPOCAR, spol. s r. o. materiálem RK-20-2007-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-10.doc, RK-20-2007-10, př. 1

11. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0808/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-20-2007-11, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-11.doc, RK-20-2007-11, př. 1

12. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, Hrotovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat transformační stanice v k. ú. Ocmanice, Hrotovice do vlastnictví společnosti E.ON. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0809/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně 2 ks transformačních stanic typu BTS 400 KVA se stroji 100 KVA nacházejících se na pozemku par. č. 360 v k. ú. Ocmanice v areálu cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a na pozemku par. č. 668/6 v k. ú. Hrotovice v areálu cestmistrovství v Hrotovicích z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 57 220,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-12.doc

13. Prodej části pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodeji části pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0810/20/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-13.doc

14. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Třebíč a jejich vložení do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k předloženému návrhu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0811/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatků zřizovacích listin vyjmout budovu č. p. 1319 stojící na pozemku st. par. č. 1433/1 a pozemek st. par. č. 1433/1 v k. ú. a obci Třebíč ze správy Střední školy stavební Třebíč a vložit ji do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace;
ukládá
odboru regionálního rozvoje prověřit možnosti spolufinancování vzniklých nákladů z fondů Evropské unie.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-14.doc

15. Žádost o odkoupení nemovitostí v areálu KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace v k. ú. Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o odkoupení nemovitostí v areálu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0812/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit záměr prodeje budovy č. p. 953 - jiná stavba stojící na pozemku par. č. 1121/17, pozemku par. č. 1121/17 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2 a části pozemku par. č. 1121/9 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1000 m2 v k. ú. a obci Jihlava na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
ukládá
odboru majetkovému o usnesení rady kraje informovat žadatele.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-15.doc

16. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0813/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-20-2007-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-16.doc, RK-20-2007-16, př. 1

17. Nadlimitní veřejná zakázka na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnější komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0814/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby" formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s "Výzvou k jednání" v jednacím řízení bez uveřejnění dle materiálu RK-20-2007-17upr1, př. 1upr1;
jmenuje
hodnotící komisi nadlimitní veřejné zakázky na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby", která bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek, dle materiálu RK-20-2007-17upr1, př. 2upr1;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby "Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - dokumentace stavby", formou jednacího řízení bez uveřejnění, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s "Výzvou k jednání" materiál RK-20-2007-17upr1, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-17.doc, RK-20-2007-17, př. 1, RK-20-2007-17, př. 2

18. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0815/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2007-18, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-18.doc, RK-20-2007-18, př. 1

19. Prodej budovy a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Rada kraje návrh projednala a doporučila odboru majetkovému znovu oslovit město Havlíčkův Brod s žádostí o vyjádření názoru k prodeji uvedených pozemků. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil a závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0816/20/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vydáním územního rozhodnutí a využitím pozemků st. par. č. 5062 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2, st. par. č. 5063 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, st. par. č. 5064 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, st. par. č. 5065 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, par. č. 907/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 353 m2, par. č. 907/13 trvalý travní porost o výměře 334 m2, par. č. 907/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 785 m2, par. č. 907/15 ostatní plocha jiná plocha o výměře 737 m2 a par. č. 907/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 505 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod pro výstavbu Obchodního centra NIMIRU Havlíčkův Brod společností NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 128, Havlíčkův Brod, IČ:25 27 63 87 za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na uvedené nemovitosti se společností NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 128, Havlíčkův Brod, IČ:25 27 63 87;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se společností NIMIRU, spol. s r. o., se sídlem Nádražní 128, Havlíčkův Brod, IČ:25 27 63 87 smlouvu o smlouvě budoucí kupní, dle materiálu RK-20-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-19.doc, RK-20-2007-19, př. 1

20. Prodej bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodeje bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0817/20/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-20.doc, RK-20-2007-20, př. 1

21. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0818/20/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-20-2007-21.
odpovědnost: ředitel ZZS kraje Vysočina, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-21.doc, RK-20-2007-24, př. 1

22. Mimosoudní vyrovnání v restitučním sporu - k. ú. Pávov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh ve dvou variantách. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje předložené návrhy projednala a pověřila odbor školství, mládeže a sportu vypracováním analýzy dané problematiky včetně návrhů variantních řešení. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 2.
Usnesení 0819/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavírat dohodu o mimosoudním vyrovnání mezi krajem Vysočina, na straně jedné a Ing. Milanem Hlaváčkem, bytem Zlín a Irenou Skálovou, bytem Uherské Hradiště na straně druhé a pokračovat v soudním řízení vedeném Okresním soudem v Jihlavě pod čj. 12 C 1025/1996.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-22.doc

23. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0820/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem skleník na pozemku par. č. 19 v k. ú. Podklášteří, obec Třebíč a nářaďový domek vybudovaný na pozemku par. č. 882 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-23.doc

24. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje úpravu v příloze 1. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 2.
Usnesení 0821/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění vyhradit si kompetence k rozhodnutí o předložení nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • předložit nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze na převod majetku dle materiálu RK-20-2007-24, př. 1upr1 dle § 41 zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, v platném znění.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-24.doc, RK-20-2007-24, př. 1

25. Žádost obce Krokočín o zmírnění tvrdosti ze zásad pro poskytování dotací obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s žádostí obce Krokočín o poskytnutí dotace na úhradu nákladů za provedení přezkoumání hospodaření. V průběhu jednání přišel I. Rohovský a odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0822/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Krokočín na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření dle materiálu RK-20-2007-25, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-25.doc, RK-20-2007-25, př. 1

26. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2008 až 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2008 2010. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál odložit na příští jednání rady kraje. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-26.doc, RK-20-2007-26, př. 1, RK-20-2007-26, př. 2, RK-20-2007-26, př. 3

27. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0823/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu
 • RK-20-2007-27, př. 1;
 • schválit vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu RK-20-2007-27, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu RK-20-2007-27, př. 2;
 • schválit vzor Oznámení o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, uvedený v materiálu RK-20-2007-27, př. 4.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-27.doc, RK-20-2007-27, př. 3, RK-20-2007-27, př. 4

28. Žádost Obce Veselý Žďár ve věci dotace nebo půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár"
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje s žádostí obce Veselý Žďár o poskytnutí dotace. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. V průběhu jednání odešel M. Houška. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0824/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zamítnout žádost Obce Veselý Žďár o změnu termínu při rozhodování o poskytnutí dotace na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár";
 • zamítnout žádost Obce Veselý Žďár o poskytnutí půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár".
odpovědnost: lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-28.doc, RK-20-2007-28, př. 1

70. Poskytnutí dotace Městysu Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
I. Rohovský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov. Jednání se zúčastnili P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0825/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství - zvláštní účet vod Městysu Dolní Cerekev na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov v celkové výši 9 717 947 Kč (z rozpočtu kraje roku 2007 částku 8 000 000 Kč a z rozpočtu kraje roku 2008 zbývající částku 1 717 947 Kč) dle materiálu RK-20-2007-70, př. 2.
odpovědnost: lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-70.doc, RK-20-2007-70, př. 1, RK-20-2007-70, př. 2

29. Smlouva o poskytování služeb - Výdej a správa kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců krajského úřadu a představitelů kraje
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, okomentoval radě kraje předložený návrh na uzavření Mandátní smlouvy a Smlouvy o poskytování služeb I.CA. V průběhu jednání odešla M. Černá a přišel M. Houška. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0826/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Mandátní smlouvu podle materiálu RK-20-2007-29, př. 1 a Smlouvu o poskytování služeb I.CA podle materiálu RK-20-2007-29, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-29.doc, RK-20-2007-29, př. 1, RK-20-2007-29, př. 2

30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pořádání konference ISSS/LORIS/V4DIS 2007
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0827/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě dle materiálu RK-20-2007-30, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-30.doc, RK-20-2007-30, př. 1, RK-20-2007-30, př. 2

31. Dopravní obslužnost průmyslové oblasti Střítež
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnil R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0828/20/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zajištění dopravní obslužnosti v průmyslové oblasti Střítež dle materiálu RK-20-2007-31.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-31.doc, RK-20-2007-31, př. 1, RK-20-2007-31, př. 2, RK-20-2007-31, př. 3, RK-20-2007-31, př. 4

32. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku v uvedené příspěvkové organizaci. Jednání se zúčastnil R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0829/20/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-20-2007-32.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-32.doc

33. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu a požádal o změnu návrhu usnesení. V průběhu jednání přišla M. Černá. Jednání se zúčastnil R. Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0830/20/2007/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit zastupitelstvu kraje Dodatek k této Smlouvě navržený SFDI na realizaci akce II/150 Pavlíkov Vilémovice po obdržení dokladů osvědčujících poskytnutí dotace z fondů Evropské unie;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
zmocňuje
Ladislava Staňka a Ludmilu Sedlákovou k podepisování předkládaných soupisek faktur "Požadavky na úhradu jmenovitých akcí z rozpočtu SFDI".
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-33.doc, RK-20-2007-33, př. 1, RK-20-2007-33, př. 2, RK-20-2007-33, př. 3, RK-20-2007-33, př. 4

34. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnili Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, K. Nedvědová, pracovník oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0831/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 11. 2006 - 31. 5. 2007 dle materiálu RK-20-2007-34, př. 1;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Jiřího Blažka za činnost ve všech řídicích výborech Fondu Vysočiny, do kterých je za politický klub KDU-ČSL jmenován, za období 1. 11. 2006 - 31. 5. 2007, dle materiálu RK-20-2007-34, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-34.doc, RK-20-2007-34, př. 1, RK-20-2007-34, př. 2

35. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy výborů a komisí kraje Vysočina. Jednání se zúčastnili Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, K. Nedvědová, pracovník oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0832/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 11. 2006 - 31. 5. 2007 dle materiálu RK-20-2007-35, př. 1 a odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 11. 2006 - 31. 5. 2007 dle materiálu RK-20-2007-35, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-35.doc, RK-20-2007-35, př. 1, RK-20-2007-35, př. 2

36. Dodatek č. 4 ke komisionářské smlouvě s koncertní agenturou ARS/KONCERT spol. s r. o.
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Komisionářské smlouvě. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Jednání se zúčastnili Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, K. Nedvědová, pracovník oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0833/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Komisionářské smlouvě ze dne 21. 7. 2003 dle materiálu RK-20-2007-36, př. 1;
doporučuje
hejtmanovi kraje tento Dodatek č. 4 k podpisu.
odpovědnost: OSH
termín: 4. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-36.doc, RK-20-2007-36, př. 1

37. Revokace usnesení, návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na zrušení usnesení 0790/19/2007/RK a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Jednání se zúčastnili Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, K. Nedvědová, pracovník oddělení kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0834/20/2007/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0790/19/2007/RK ze dne 5. 6. 2007;
bere na vědomí
výtěžek veřejné sbírky ve výši 13 835 Kč ve prospěch denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, který zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod;
doporučuje
 • zastupitelstvu rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 13 835 Kč Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ: 15060223 pro denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, na chod či vybavení centra speciálními pomůckami;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže, položka 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 13 835 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., ve stejné výši 13 835 Kč na poskytnutí dotace na chod či vybavení centra speciálními pomůckami dennímu stacionáři pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postiženým Petrklíč v Ledči nad Sázavou, který zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČ: 15060223.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-37.doc, RK-20-2007-37, př. 1

38. Vyhlášení Průběžné Výzvy č. 1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje, M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0835/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 1 k Manuálu pro implementaci Programu "Kulturní dědictví Vysočiny", verze 14. 2. 2006, dle materiálu RK-20-2007-38, př. 1;
 • schválit Dodatek č. 1 k Postupům pro Žadatele k přípravě Žádosti o Podporu do Programu "Kulturní dědictví Vysočiny", verze 14. 2. 2006, dle materiálu RK-20-2007-38, př. 2;
 • vyhlásit Průběžnou výzvu č. 1 do programu "Kulturní dědictví Vysočiny" v termínu od 11. 7. 2007 do 5. 9. 2007 dle materiál RK-20-2007-38, př. 5;
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-38.doc, RK-20-2007-38, př. 3a, RK-20-2007-38, př. 3b, RK-20-2007-38, př. 3d, RK-20-2007-38, př. 3e, RK-20-2007-38, př. 4c, RK-20-2007-38, př. 4d

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace o navrhovaném rozpočtovém opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0836/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2007 v celkové výši 481 118,- Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-20-2007-39, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2007 v celkové výši 5 518 882,- Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-20-2007-39, př. 4;
pověřuje
odbor školství, mládeže a sportu sjednáním podmínek přidělení dotace.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-39.doc, RK-20-2007-39, př. 1, RK-20-2007-39, př. 2, RK-20-2007-39, př. 3, RK-20-2007-39, př. 4

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Pelhřimov na spolufinancování akce "Dostavba kuželny v Pelhřimově"
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0837/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout investiční dotaci městu Pelhřimov na "Dostavbu kuželny v Pelhřimově" maximálně ve výši 12 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení projektu a prokázání zaplacení všech faktur investorem;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 12 000 tis. Kč za účelem poskytnutí investiční dotace městu Pelhřimov na "Dostavbu kuželny v Pelhřimově" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12 000 tis. Kč;
pověřuje
odbor sekretariátu hejtmana projednat s městem Pelhřimov možnosti prezentace kraje.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-40.doc, RK-20-2007-40, př. 1, RK-20-2007-40, př. 2, RK-20-2007-40, př. 3, RK-20-2007-40, př. 4

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora talentované mládeže ve fotbale
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0838/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci FC Vysočina Jihlava, a.s., Jiráskova 69, Jihlava, IČ 26217350 ve výši 2 500 tis. Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale dle materiálu RK-20-2007-41, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 500 tis. Kč s určením pro FC Vysočina Jihlava, a. s., Jiráskova 69, Jihlava, IČ 26217350, za účelem podpory projektu Krajského centra talentované mládeže ve fotbale při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o tuto částku 2 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-41.doc, RK-20-2007-41, př. 1, RK-20-2007-41, př. 2, RK-20-2007-41, př. 3, RK-20-2007-41, př. 4

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Tělovýchovné jednotě Nové Město na Moravě na spolufinancování akce "Rekonstrukce atletického stadionu v Novém Městě na Moravě"
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli na odložení daného materiálu k dopracování a opětovnému předložení k projednání radou kraje.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-42.doc, RK-20-2007-42, př. 1, RK-20-2007-42, př. 2, RK-20-2007-42, př. 3, RK-20-2007-42, př. 4, RK-20-2007-42, př. 5

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace o navrhovaném rozpočtovém opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0839/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 5 840,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-20-2007-43, př. 10;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 57 406,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-20-2007-43, př. 10.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-43.doc, RK-20-2007-43, př. 1, RK-20-2007-43, př. 2, RK-20-2007-43, př. 3, RK-20-2007-43, př. 4, RK-20-2007-43, př. 5, RK-20-2007-43, př. 6, RK-20-2007-43, př. 7, RK-20-2007-43, př. 8, RK-20-2007-43, př. 9, RK-20-2007-43, př. 10

44. Stanovení platu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení platu řediteli Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě a řediteli Středního odborného učiliště technického, Chotěboř. Jednání se zúčastnili P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0840/20/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat:
 • PaedDr. Milanu Pavlíkovi, řediteli Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, s účinností od 1. 7. 2007 dle materiálu RK-20-2007-44, př. 1;
 • Ing. Bohumíru Jelínkovi, řediteli Středního odborného učiliště technického, Chotěboř, Žižkova 1501, s účinností od 1. 7. 2007 dle materiálu RK-20-2007-44, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-44.doc, RK-20-2007-44, př. 1, RK-20-2007-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora romských žáků středních škol
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh ke schválení uvedeného rozpočtového opatření a zdůvodnil radě kraje úpravu v příloze 1. Jednání se zúčastnili P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0841/20/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci z MŠMT ČR na Podporu romských žáků středních škol v celkové výši 32 800 Kč dle materiálu RK-20-2007-45, př. 1upr1;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o účelovou dotaci na Podporu romských žáků středních škol u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2007-45, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-45.doc, RK-20-2007-45, př. 1

46. Změny ve školském rejstříku
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se změnami ve školském rejstříku. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, S. Kašpárková, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli projednat daný materiál se členy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0842/20/2007/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku, které jsou označené v materiálu RK-20-2007-46, př. 1 kódy 1A, B, C, 2A, B, 3A, 4A, B, 5A, B, 6A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-46.doc, RK-20-2007-46, př. 1, RK-20-2007-46, př. 2

47. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, S. Kašpárková, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0843/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod dle materiálu RK-20-2007-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-47.doc, RK-20-2007-47, př. 1

48. Převedení vzdělávacích činností
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, okomentoval radě kraje předložený návrh. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, S. Kašpárková, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0844/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-48.doc, RK-20-2007-48, př. 1, RK-20-2007-48, př. 2, RK-20-2007-48, př. 3, RK-20-2007-48, př. 4, RK-20-2007-48, př. 5

49. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh výše uvedených Zásad. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, S. Kašpárková, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse předkladatel požádal o stažení materiálu k dopracování a opětovnému předložení na příštím jednání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele plně akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-49.doc, RK-20-2007-49, př. 1

50. Vyjádření k návrhu Rozhodnutí a Podmínek - Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP - Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného Projektu. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0845/20/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s návrhem Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu CZ.04.1.05/3.3.00.7/4673 dle materiálu RK-20-2007-50, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-50.doc, RK-20-2007-50, př. 1, RK-20-2007-50, př. 2

51. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0846/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozvoj služeb v nakládání s odpady" (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744) podané v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/DP/SROP/1.1.3/2006 dle materiálu RK-20-2007-51, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-51.doc

52. Změna realizace akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0847/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit změny akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736 uvedené v RK-20-2007-52, př. 1;
 • zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736 ve výši 578 880,- Kč učiněné usnesením č. 0439/07/2006 ze dne 26. 9. 2007;
 • rozhodnout poskytnout podporu ve výši uvedené v RK-20-2007-52, př. 2 na realizaci akce uvedené v RK-20-2007-52, př. 2, příjemci podpory uvedenému v RK-20-2007-52, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-52.doc

53. Schválení nabytí peněz ve formě dotace po realizaci projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP" v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje informace k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0848/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz ve formě dotace ve výši 74 789,30 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu a Podmínkami pro projekt technické pomoci "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP";
 • o nabytí peněz ve formě dotace ve výši 285 242,- Kč z Ministerstva financí ČR za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu a Podmínkami pro projekt technické pomoci "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP";
 • převést finanční prostředky ve výši 360 031,30 Kč ze zvláštního účtu Technická pomoc - SROP do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP";
 • o snížení výdajů rozpočtu zvláštního účtu Technická pomoc SROP § 3636 - Územní rozvoj ve výši 360 031,30 Kč při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-53.doc, RK-20-2007-53, př. 1

54. Renominace člena Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na jmenování zástupce kraje Vysočina v pracovní skupině pro MA21. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, D. Kratochvílová, pracovník oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0849/20/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
Danu Kratochvílovou, zaměstnance kraje Vysočina zařazeného do Oddělení regionálního rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, zástupcem kraje Vysočina v pracovní skupině pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-54.doc, RK-20-2007-55, př. 1

55. Informace o změnách rozpočtu projektu INTERREG IIIA CZ - AT v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o změně projektové žádosti uvedeného projektu. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0850/20/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu projektové žádosti projektu "INTERREG IIIA CZ - AT v kraji Vysočina" dle materiálu RK-20-2007-55, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 6. 2007 zašle Přehled změn rozpočtu projektu INTERREG IIIA CZ - AT v kraji Vysočina Centru pro regionální rozvoj, pobočka pro NUTS II Jihovýchod v Brně.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-55.doc

56. Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2007 na projekt kraje Vysočina "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0851/20/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj poskytnutou v rámci programového financování ISPROFIN ve výši 1 789 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu, ORJ 9000 - odbor regionálního rozvoje, § 3636 - územní rozvoj, na financování projektu realizovaného v rámci Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3 - "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina".
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje, Ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-56.doc

57. Regionální rozvojová agentura Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z s. p. o. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0852/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 000 000,- Kč Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z. s. p. o., IČ 70857555 a to jako členský příspěvek, za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu RK-20-2007-57, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů (ORJ 9000) o částku 1 000 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ve stejné výši 1 000 000,- Kč na poskytnutí dotace Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z. s. p. o., IČ 70857555 na financování její činnosti;
 • uložit zástupcům kraje Vysočina v orgánech Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o. (dále jen “RRAV”) seznámit RRAV s tím, že kraj Vysočina dále nebude v souvislosti se svým členstvím v RRAV poskytovat RRAV jakoukoliv další finanční podporu.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 2.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-57.doc, RK-20-2007-57, př. 1

58. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje informace k návrhu na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory na uvedenou akci. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0853/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5010 učiněné usnesením č. 0579/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 příjemci uvedenému v materiálu RK-20-2007-58, př. 1 ve výši 7 151 514,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-58.doc

59. Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 z 3. kola
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, J. Böhmová, pracovník oddělení regionálního rozvoje, O. Popelová, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0854/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout zvýšit podporu poskytnutou usnesením č. 0579/09/2006/ZK příjemci HOTEL JEHLA s.r.o., se sídlem Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25333054, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 ve výši 1 850 198,- Kč o částku 5 181 802,- Kč, tedy na 7 032 000,- Kč dle materiálu RK-20-2007-59, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "HOTEL JEHLA - rekonstrukce hotelových pokojů" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-20-2007-59, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 30. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-59.doc

60. Žádost Mikroregionu Horácko o finanční podporu na úpravu přístupových cest k lodním zastávkám v souvislosti se zavedením lodní dopravy na Dalešické přehradě
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci svazku obcí Horácko ekologický mikroregion. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0855/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci svazku obcí Horácko - ekologický mikroregion, IČ: 68731990, se sídlem Budišov 110, 675 03, na vybudování dvou přístupových cest k lodním zastávkám na Dalešické přehradě ve výši do max. 3 000 tis Kč za podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2007-60, př. 5upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj, o částku 3 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o stejnou částku 3 000 tis. Kč pro svazek obcí Horácko - ekologický mikroregion, IČ: 68731990, se sídlem Budišov 110, 675 03 na vybudování dvou přístupových cest k lodním zastávkám na Dalešické přehradě.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-60.doc, RK-20-2007-60, př. 1, RK-20-2007-60, př. 2, RK-20-2007-60, př. 3, RK-20-2007-60, př. 4, RK-20-2007-60, př. 5

61. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o přípravě projektu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0856/20/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava, kde nositelem projektu bude kraj Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o přípravě projektu Vědeckotechnologický park Jihlava, kde nositelem projektu bude kraj Vysočina;
ukládá
v případě schválení usnesení Zastupitelstvem kraje Vysočina Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina pracovat na dokumentaci pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-61.doc

62. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout neinvestiční dotaci Krajské hospodářství komoře kraje Vysočina. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0857/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina, Křížová 2, Jihlava 586 01,IČ: 70843252 na projekt "Informační místa pro podnikatele" ve výši 250 tis. Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2007-62, př. 2upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, položka 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o částku 125 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n., o stejnou částku 125 tis. Kč z rozpočtu kraje v roce 2007 pro Krajskou hospodářskou komoru kraje Vysočina, IČ: 70843252 na projekt "Informační místa pro podnikatele" dle materiálu RK-20-2007-62, př. 2upr1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 2.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-62.doc, RK-20-2007-62, př. 1, RK-20-2007-62, př. 2, RK-20-2007-62, př. 3, RK-20-2007-62, př. 4, RK-20-2007-62, př. 5, RK-20-2007-62, př. 6, RK-20-2007-62, př. 7, RK-20-2007-62, př. 8

63. Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh ke schválení Dodatku č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0858/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2007-63, př. 2;
 • uložit odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 26. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-63.doc, RK-20-2007-63, př. 1, RK-20-2007-63, př. 2

64. Lékařská služba první pomoci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnější komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišli M. Matějková, V. Kodet. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0859/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • posílit výkon zdravotnické záchranné služby v Ledči nad Sázavou, Žďáru nad Sázavou a Chotěboři na úrovni RLP;
 • zabezpečit výkon LSPP přes střediska zdravotnické záchranné služby ve Velkém Meziříčí a Náměšti nad Oslavou;
 • schválit s účinností od 1. 1. 2008 zajištění LSPP v kraji Vysočina prostřednictvím jednoho střediska LSPP pro dospělé, jednoho střediska LSPP pro děti a dorost a jednoho střediska LSPP stomatologické v každém z okresů kraje Vysočina. Zajištěním LSPP pověřit nemocnice zřizované krajem.
odpovědnost: OSVZ
termín: 1. 1. 2008
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-64.doc, RK-20-2007-64, př. 1, RK-20-2007-64, př. 2, RK-20-2007-64, př. 3, RK-20-2007-64, př. 4, RK-20-2007-64, př. 4a, RK-20-2007-64, př. 6, RK-20-2007-64, př. 7

65. Pilotní projekt koordinace dobrovolné pečovatelské služby v malých obcích
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, okomentovala radě kraje předložený návrh. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na základě připomínek a závěrů, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal radu kraje o stažení materiálu k dopracování a předložení na dalším jednání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-65.doc

66. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2007"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje této aktivity a umožnit těm, kteří mají s touto prací zkušenosti, rozšířit ji mezi další poskytovatele sociálních služeb na území kraje. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0860/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "Dobrovolnictví 2007" dle materiálu RK-20-2007-66, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-66.doc, RK-20-2007-66, př. 1, RK-20-2007-66, př. 2

67. Zdravotní plán kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje doplňující komentář k předloženém Zdravotním plánu kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0861/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí verzi 1. 1 Zdravotního plánu kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2007-67, př. 2upr1 a informaci o skutečnosti, že plátce zdravotní péče Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zatím není připravena vydat stanovisko ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina tak, aby byl podkladem pro budoucí společný postup kraje a plátce;
 • schválit prodloužení termínu pro uzavření prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 11. 2007;
ukládá
 • odboru sociálních věcí a zdravotnictví připravit po konzultaci s odbornými společnostmi návrh na jmenování odborných konzultantů za účelem spolupráce při řešení dalšího postupu u navržených problematických oborů;
 • náměstkovi hejtmana kraje pro oblast zdravotnictví:
  • zajistit závazné stanovisko zdravotních pojišťoven z titulu plátce zdravotní péče;
  • projednat návrh zdravotního plánu s Ministerstvem zdravotnictví ČR.
odpovědnost: náměstek pro zdravotní péči, OSVZ
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-67.doc

68. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2006 včetně vypořádání výsledků hospodaření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje se zprávou o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2006 včetně vypořádání výsledků hospodaření. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0862/20/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za odvětví sociální služby za rok 2006 dle materiálu RK-20-2007-68, př. 1;
 • příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 do rezervního fondu a fondu odměn příspěvkových organizací dle materiálu RK-20-2007-68, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální služby provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2006 dle materiálu RK-20-2007-68, př. 1, a písemného sdělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví a ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví sociální služby
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-68.doc, RK-20-2007-68, př. 1

69. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s vybudováním kardiologického pracoviště v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, okomentovala radě kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Jednání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní a sociální správy, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0863/20/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 20 000 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení nezbytného pro nasmlouvání nového kardiologického pracoviště nemocnice a související stavební úpravy;
 • schválit v rámci výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 20 000 tis. Kč na nákup přístrojového vybavení a související stavební úpravy nového kardiologického pracoviště Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace se současným snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva ve stejném objemu 20 000 tis. Kč;
schvaluje
za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření:
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 20 000 tis. Kč v souvislosti s nákupem přístrojového vybavení nezbytného pro nasmlouvání nového kardiologického pracoviště nemocnice a související stavební úpravy;
 • změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-20-2007-69, př. 2;
ukládá
Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci povinnost vyžádat si delegování zástupců zřizovatele do hodnotících komisí na veřejné zakázky zadávané v souvislosti se zřízením nového kardiologického pracoviště, včetně povinnosti schvalování zadávací dokumentace věcně příslušným odborem.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OSVZ, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-69.doc, RK-20-2007-69, př. 2

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace občanskému sdružení Rotary club Třebíč
Z jednání se omluvil V. Kodet. P. Hájek okomentoval radě kraje předložený návrh na provedení rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0864/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 30 000 Kč občanskému sdružení Rotary Club Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč, IČ: 60418141, na krytí nákladů souvisejících s uspořádáním Benefičního koncertu "Děti dětem";
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n., o částku 30 tis. Kč a současné zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o stejnou částku 30 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s uspořádáním Benefičního koncertu "Děti dětem" pro sdružení Rotary Club Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč, IČ: 60418141 dle materiálu RK-20-2007-71, př. 1 a materiálu RK-20-2007-71, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 2.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-71.doc, RK-20-2007-71, př. 1, RK-20-2007-71, př. 2

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na pořádání Evropského festivalu filozofie
M. Vystrčil informoval radu kraje o předloženém rozpočtovém opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0865/20/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Jupiter clubu, s. r. o., Náměstí 17, Velké Meziříčí IČ: 46967036 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Evropského festivalu filozofie;
schvaluje
provedení rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů, položka 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 20 000 Kč pro Jupiter club, s. r. o. Náměstí 17, Velké Meziříčí IČ: 46967036 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Evropského festivalu filozofie.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2007-72.doc, RK-20-2007-72, př. 1

73. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2007
Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2007. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 16/2007 až 20/2007 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 4/2007, které se bude konat dne 26. 6. 2007.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2007
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořízení slavnostiního praporu dobrovolných hasičů
5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2007
6. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření
9. Žádost obce Krokočín o zmírnění tvrdosti ze zásad pro poskytování dotací obcím na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření
10. Vzájemné darování pozemků a stavby zastávkového pruhu v k. ú. Bolíkovice a obci Babice
11. Koupě pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
12. Darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
13. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
14. Darování nemovitostí v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
15. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí
16. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0413/07/2006/ZK
17. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
18. Darování pozemků v k. ú. a obci Štoky
19. Darování pozemku v k. ú. Otradice a obci Náměšť nad Oslavou
20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
21. Převody pozemků zastavěných silnicí v k. ú. Meziboří a obci Strážek do vlastnictví kraje Vysočina
22. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, Hrotovice
23. Prodej části pozemku v k. ú. Lhůta a obci Libice nad Doubravou
24. Koupě pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
25. Koupě pozemku v k. ú. a obci Bohušice
26. Darování pozemků v k. ú. a obci Litohoř
27. Koupě pozemku v k. ú. a obci Třebíč
28. Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
29. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Horní Dubenky
30. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
31. Změna usnesení 0055/01/2005/ZK ve znění usnesení 0119/02/2006/ZK ve znění usnesení 0428/07/2006/ZK
32. Změna usnesení zastupitelstva kraje 0196/03/2006/ZK
33. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Třebíč a jejich vložení do správy Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
34. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Petrovice u Humpolce, obec Humpolec
35. Koupě pozemků a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
36. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 4. etapa"
37. Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
38. Nabytí pozemků pro stavbu "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická-Havířská, II. stavba", změna ceny
39. Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže", změna usnesení
40. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
41. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
42. Majetkoprávní příprava pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
43. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
44. Prodej bytových a nebytových jednotek v Havlíčkově Brodě
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - II/357 Bystřice nad Pernštejnem - odstranění havárie opěrné zdi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací
46. Prodej budovy a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
47. Mimosoudní vyrovnání v restitučním sporu - k. ú. Pávov
48. Nabídkové řízení majetku kraje Vysočina
49. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury
50. Dodatek ke Smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury
51. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
52. Žádost Obce Veselý Žďár ve věci dotace nebo půjčky na akci "Výstavba a technická obnova kanalizace Veselý Žďár"
53. Poskytnutí dotace Městysu Dolní Cerekev ze zvláštního účtu kraje Vysočina na dofinancování nákladů sanačních prací na skládce průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
54. Návrh na přidělení dotace obci Vlkov v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
55. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
56. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina a návrh na rozpočtové opatření
57. Regionální rozvojová agentura Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost
58. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
59. Grantové schéma 4.2.2 - dofinancování projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/4999 z 3. kola
60. Žádost Mikroregionu Horácko o finanční podporu na úpravu přístupových cest k lodním zastávkám v souvislosti se zavedením lodní dopravy na Dalešické přehradě
61. Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
62. Změna realizace akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.59.3/4736
63. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Městskému a kulturnímu středisku Náměšť nad Oslavou
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2007
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropského projektu
68. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - 2. kolo 2007
Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích Krajskému sdružení ČSTV Vysočina
70. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
71. Změny ve školském rejstříku
72. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
73. Převedení vzdělávacích činností
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Pelhřimov na spolufinancování akce "Dostavba kuželny v Pelhřimově"
75. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora talentované mládeže ve fotbale
76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
77. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské přehlídky "Třebíčské loutkářské jaro 2007"
79. Vyhlášení Průběžné Výzvy č. 1 v programu "Kulturní dědictví Vysočiny", financovaného z Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského království (dále jen FM EHP/Norska)
80. Návrh na změnu Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
81. Zdravotní plán kraje Vysočina
82. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s vybudováním kardiologického pracoviště interního oddělení v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
83. Lékařská služba první pomoci
84. FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2007
85. FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY V."
86. FOND VYSOČINY - Grantový program "DOBROVOLNICTVÍ 2007"
87. Odvolání a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z. s. p. o., za politický klub ČSSD
88. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
89. Rozprava členů zastupitelstva

74. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 20/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 19. 6. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Miloš Vystrčil
hejtman kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2007 dne 12. 6. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 15. 6. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz