Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 37/2006 - 19.12.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 4. vyhlášení výzvy
03Změna žádosti o Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP - Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina II
04Rozpočtová opatření u grantových schémat kraje Vysočina
05Rozpočtové opatření pro akce v rámci 2. výzvy grantového schématu na podporu drobných podnikatelů
06Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Rozvoj mikroregionů 2006
07Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
08Analýza absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006
09Návrh postupu přípravy projektu kraje Vysočina na výstavbu sídla Krajské knihovny Vysočiny
10Smlouva o nájmu nebytových prostor - Veletrhy Brno a. s.
11Návrh způsobu aktualizace "Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území kraje Vysočina"
12Darování pozemků v k. ú. a obci Oslavice
13Prodej části pozemku v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou
14Stavba chodníku a darování pozemku v k. ú. a obci Bohdalov
15Souhlas se stavbou komunikačního napojení, chodníků a darování pozemku v k. ú. a obci Třešť
16Uzavření smlouvy o věcném břemeni, darování pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
17Prodej pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
18Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Střítež u Jihlavy
19Interreg III A - návrh na rozpočtové opatření
20II/344 Dolní Krupá - obchvat, informace o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
21Darování pozemků v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří
22Prodej pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
23Prodej movitých věcí, umístěných v bývalých Kasárnách Otakara Jaroše v Jihlavě
24Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
25Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Okrouhlička
26Stavba chodníku a rozšíření silnice v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
27Darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
28Úprava rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
29Rekonstrukce mostů Urbanov, informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo
30Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
31Souhlas s vydáním stavebního povolení - "I/38 Moravské Budějovice - obchvat"
32Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
33Rekonstrukce mostu ev.č. 152-018 v Jaroměřicích - informace o stavbě a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
34Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
35Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
36Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci vodního díla "Kanalizace a KČOV Rudíkov" Obci Rudíkov
37Prodloužení termínu pro předložení závěrečného zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace na realizaci vodního díla "Kanalizace a ČOV Věžnice" Obci Věžnice
38Vypořádání účelové investiční dotace se státním rozpočtem za rok 2006 - dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
39Návrh na provedení rozpočtového opatření
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování rozšířeného výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
41Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR a ze státních fondů v závěru roku 2006
42Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2006
43Umístění pamětní desky v budově Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční příspěvek Technické univerzitě v Liberci
47Návrh na provedení rozpočtového opatření - Pedagogické centrum Vysočina - vyúčtování příspěvku na provoz
48Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
49Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
50Stanovení platů a mezd ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
51Zkrácení pracovního úvazku ředitele Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16
52Žádost o úlevu z opatření uložených na základě administrativní kontroly interim žádosti o platbu projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0016
53Návrh na provedení rozpočtového opatření - Týden vzdělávání dospělých
54Změna názvu příspěvkové organizace s názvem Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063
55Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
56Poskytnutí finančního daru
57Návrh hodnotící komise soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
58Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
59Prodej výpočetní techniky
60Smlouva o výpůjčce - Jihlava
61Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranží Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace kraje Vysočina pro financování údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2007
62Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace ze státního rozpočtu poskytnutá v rámci Programu péče o krajinu pro SÚS Pelhřimov
63Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny
64Fond Vysočiny - projekt FV 010/133/06
65Návrh na povolení úlevy z odvodu za porušení rozpočtové kázně
66Návrh změny investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2006 a posílení zdrojů investičního fondu z fondu rezervního u této organizace
67Návrh úpravy finančního plánu výnosů a nákladů na rok 2006 u Krajské knihovny Vysočiny
68Návrh na rozpočtové opatření - poskytnutí finančního daru za zhotovení dvou reliéfů v lomech u Lipnice nad Sázavou
69Souhlas s dlouhodobou výpůjčkou sbírkových předmětů z Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
70Návrh na odepsání pohledávek v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci
71Stanovení platu řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
72Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
73Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
74Návrh na odepsání pohledávek v Diagnostickém ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizaci
75Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace v souvislosti s odvodem z investičního fondu a změna limitu prostředků na platy
76Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu a změna rozpočtu v kapitole Sociální věci
77Splátky půjčky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
78Stanovení odměny pro ředitele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
79Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
80Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
81Záměr pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci včetně podmínek výběru nájemce
82VN-H-2-2006-1 Odvolání člena představenstva Havlíčkobrodské nemocnice, a.s.
83Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006-2010
84Plán činnosti Zdravotní komise Rady kraje Vysočina na rok 2007
85"Síť informačních center zaměřených na agro-environmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina".
86Vnitřní předpis č. 13/06 - Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a datových karet pro přenos dat
87Smlouva o výpůjčce - Třebíč
88Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u Domova důchodců Třebíč -Manž. Curieových, příspěvkové organizace a u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
89Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 676/2006 Podpora výzkumu a vývoje
90Smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
91Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "SÚS Havlíčkův Brod - provozní budova cestního dozorství v Ledči nad Sázavou"
92Jmenování náhradníka za člena Řídícího výboru Grantového programu Fondu Vysočiny "Brána k novému poznání"
93Převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz