Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2008 - 25.03.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2008
05Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
06Zřízení výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí a návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na zpracování dokumentace pro územní řízení ke stavbě mostu
08Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
09Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
10Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v kraji Vysočina
11Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - prosinec 2007
12Darování pozemku v k. ú. a obci Řásná
13Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Mastník
14Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
15Darování pozemku v k. ú. a obci Koberovice
16Koupě pozemků v k. ú. Brťoví a obci Prosetín
17Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
18Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Dobrá a obci Přibyslav
19Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
20Vzájemné darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
21Nabytí pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
22Darování pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova, obec Vilémov
23Výkup pozemku v k. ú. a obci Jezdovice
24Výkup pozemku v k. ú. a obci Hojovice
25Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřice nad Rokytnou
26Majetkoprávní příprava stavby "III/3993 Naloučany - most ev.č. 3993-1"
27Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
27upr1Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
28Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa"
29Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí a návrh na změnu usnesení 0241/04/2007/ZK
30Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", změna ceny nabývaných nemovitostí a návrh na změnu usnesení 0247/04/2007/ZK
31Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
32Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
33Nabytí pozemku v k. ú. Mitrov a obci Strážek
34Darování pozemku se stavbou rybníka v k.ú. Proseč u Pošné, obec Pošná
35Prodej nebytové jednotky - garáže v domě čp. 3185, 3186 na Kyjovské ul. v HavlíčkověBrodě
36Prodej bytu a garáže v domě čp. 3185 a 3186 na Kyjovské ulici v Havlíčkově Brodě
37Změna správy budovy čp. 231 včetně pozemků st. par. č. 45, par. č. 61/1, par. č. 61/2 a par. č. 61/3 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
38Doplnění usnesení 0317/05/2007/ZK - prodej nemovitostí v k.ú. a obci Pelhřimov
39Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, geometrické zaměření úseků silnic II. a III. třídy
41Žádost obce Puklice o poskytnutí finančních prostředků na opravu silnice III/4051 v obci Puklice
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
43Žádost o poskytnutí podpory projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
44Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
45Uvolnění prostředků pro dofinancování značení kulturních a turistických cílů v kraji Vysočina
46Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2008
47Pořádání odborných akcí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU
48Postup při revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina
49Úprava financování v rámci grantových schémat SROP
50Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám týkajících se akcí reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2981, CZ.04.1.05/3.2.61.3/4572, CZ.04.1.05/3.2.61.3/4574 a CZ.04.1.05/3.2.61.3/4555
51Akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2980 - dodatky ke smlouvám
52Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od smlouvy na poskytnutí podpory
53Program ZDRAVÍ 21 pro kraj Vysočina
54Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
55Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
56Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
58Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností a školských služeb
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
60Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
61Změny ve školském rejstříku
62Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
63Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007
64Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace městu Havlíčkův Brod na spolufinancování akce "vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích, včetně oplocení a umělého osvětlení"
66Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2008 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
67Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
68Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
69Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
70Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek mezi akcemi "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely"
71Návrh na změnu Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace
72FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007
73FOND VYSOČINY - grantový program "Bydlete na venkově 2008"
74Fond Vysočiny - Grantový program "PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ VE ŠKOLÁCH 2008"
75FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008"
76Fond Vysočiny - grantový program "ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2008"
77Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2008
78Fond Vysočiny - Grantový program "Rekultivace starých skládek 2008"
79Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
80Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz
81Dotace poskytovatelům sociálních služeb - nestátním neziskovým organizacím a obcím
82Žádost o posunutí termínu splatnosti bezúročné půjčky na realizaci projektu "Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina"
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz