Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2008

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2008 konaného dne 25. 3. 2008 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 25. 3. 2008;
- zástupci krajského úřadu;
- veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2008
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: V. Jonáš, L. Brož, M. Šmíd, V. Novotný.
Dále omluvil pozdější příchod M. Matějkové.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na zařazení do programu jednání:
80. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření změna závazného ukazatele příspěvek na provoz;
81. Dotace poskytovatelům sociálních služeb - nestátním neziskovým organizacím a obcím;
82. Žádost o posunutí termínu splatnosti bezúročné půjčky na realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2008
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2008
 5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 6. Zřízení výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí a návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na zpracování dokumentace pro územní řízení ke stavbě mostu
 8. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 9. Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
 10. Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v kraji Vysočina
 11. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - prosinec 2007
 12. Darování pozemku v k. ú. a obci Řásná
 13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Mastník
 14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
 15. Darování pozemku v k. ú. a obci Koberovice
 16. Koupě pozemků v k. ú. Brťoví a obci Prosetín
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
 18. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Dobrá a obci Přibyslav
 19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
 20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
 21. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 22. Darování pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova, obec Vilémov
 23. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jezdovice
 24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Hojovice
 25. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřice nad Rokytnou
 26. Majetkoprávní příprava stavby "III/3993 Naloučany - most ev.č. 3993-1"
 27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 28. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa"
 29. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí a návrh na změnu usnesení 0241/04/2007/ZK
 30. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", změna ceny nabývaných nemovitostí a návrh na změnu usnesení 0247/04/2007/ZK
 31. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 32. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
 33. Nabytí pozemku v k. ú. Mitrov a obci Strážek
 34. Darování pozemku se stavbou rybníka v k.ú. Proseč u Pošné, obec Pošná
 35. Prodej nebytové jednotky - garáže v domě čp. 3185, 3186 na Kyjovské ul. v Havlíčkově Brodě
 36. Prodej bytu a garáže v domě čp. 3185 a 3186 na Kyjovské ulici v Havlíčkově Brodě
 37. Změna správy budovy čp. 231 včetně pozemků st. par. č. 45, par. č. 61/1, par. č. 61/2 a par. č. 61/3 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 38. Doplnění usnesení 0317/05/2007/ZK - prodej nemovitostí v k.ú. a obci Pelhřimov
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, geometrické zaměření úseků silnic II. a III. třídy
 41. Žádost obce Puklice o poskytnutí finančních prostředků na opravu silnice III/4051 v obci Puklice
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
 43. Žádost o poskytnutí podpory projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
 44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 45. Uvolnění prostředků pro dofinancování značení kulturních a turistických cílů v kraji Vysočina
 46. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2008
 47. Pořádání odborných akcí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU
 48. Postup při revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina
 49. Úprava financování v rámci grantových schémat SROP
 50. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám týkajících se akcí reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2981, CZ.04.1.05/3.2.61.3/4572, CZ.04.1.05/3.2.61.3/4574 a CZ.04.1.05/3.2.61.3/4555
 51. Akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2980 - dodatky ke smlouvám
 52. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od smlouvy na poskytnutí podpory
 53. Program ZDRAVÍ 21 pro kraj Vysočina
 54. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
 55. Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností a školských služeb
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 60. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
 61. Změny ve školském rejstříku
 62. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 63. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007
 64. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace městu Havlíčkův Brod na spolufinancování akce "vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích, včetně oplocení a umělého osvětlení"
 66. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2008 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 67. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 68. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
 69. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 70. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek mezi akcemi "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely"
 71. Návrh na změnu Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace
 72. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007
 73. FOND VYSOČINY - grantový program "Bydlete na venkově 2008"
 74. Fond Vysočiny - Grantový program "PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ VE ŠKOLÁCH 2008"
 75. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008"
 76. Fond Vysočiny - grantový program "ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2008"
 77. Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2008
 78. Fond Vysočiny - Grantový program "Rekultivace starých skládek 2008"
 79. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
 80. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření změna závazného ukazatele příspěvek na provoz
 81. Dotace poskytovatelům sociálních služeb - nestátním neziskovým organizacím a obcím
 82. Žádost o posunutí termínu splatnosti bezúročné půjčky na realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina“
 83. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0053/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jaroslava Bambasová, Ing. Jiří Jež.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0054/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Jaroslavu Bambasovou, Ing. Jiřího Ježe ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje podal informace o:
 • dalším pracovním jednání na téma reforma územního uspořádání policie za účasti vedení Policie ČR správy Jihomoravského kraje a hejtmanů krajů;
 • využití Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
 • probíhajících jednáních k likvidaci skládky odpadů v k. ú. Pozďátky;
 • jednání k přípravám a zabezpečení cvičení ZÓNA 2008 v Jaderné elektrárně Dukovany a jejím okolí, kterého se zúčastnili Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky;
 • delegaci Zakarpatské oblasti Ukrajiny, která navštívila kraj Vysočina ve dnech 28. a 29. února 2008;
 • zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dne 17. 3. 2008 v Brně;
 • hlavních bodech programu zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo dne 7. 3. 2008 v Praze.
Své úvodní slovo zakončil poděkováním záchranářům (lékařům, hasičům, policistům, pracovníkům správy a údržby silnic a dálnic, pracovníkům odtahových firem) za profesionální přístup při řešení mimořádné situace na dálnici D1 dne 20. 3. 2008.
Z. Dobrý opětovně vyjádřil nesouhlas s postupem rady kraje při projednávání a následném rozhodnutí poskytnout dotaci Krajskému svazu ledního hokeje Vysočina (usnesení 0145/04/2008/RK).
Rovněž L. Joukl se v krátkosti vyjádřil k této záležitosti s návrhem zvážit revokaci přijatého usnesení a znovu se materiálem zabývat.
M. Vystrčil k připomínkám předřečníků uvedl, že pokud Krajský svaz ledního hokeje Vysočina nepředloží podrobnější koncept jeho fungování, nebude s ním smlouva podepsána. Dále navrhl Z. Dobrému a L. Jouklovi možnost zúčastnit se jednání, na kterém bude posouzena a ověřena účelovost finančních prostředků před jejich poskytnutím svazu ledního hokeje.
V souvislosti s hromadnou dopravní nehodou na dálnici D1 J. Běhounek požádal radu kraje, aby zvážila možnost ocenění Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina za zvládnutí této mimořádné události.
M. Vystrčil souhlasil s požadavkem J. Běhounka a přislíbil, že se rada kraje bude na svém zasedání zabývat formou ocenění všech složek Integrovaného záchranného systému kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0055/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová k předloženému písemnému materiálu poskytla nebo upřesnila informace:
 • zaměření úředníků na úspěšné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, zejména v operačních programech ROP, OPŽP, OPVK; v těchto operačních programech máme za sebou úspěšně první krok tj. podání a přijetí žádostí;
 • v souvislosti se vzrůstajícím objemem práce na evropských agendách a výkupech nevypořádaných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy rada kraje schválila navýšení počtu funkčních míst v organizační struktuře;
 • zahájení provozu "Portálu strategického řízení úřadu", jehož cílem je shromažďování veškerých relevantních informací na jednom místě a podpora maximální otevřenosti předávání informací o strategických krocích úřadu zaměstnancům úřadu a členům krajské samosprávy;
 • žádost ministrovi vnitra o změnu vládního usnesení, týkajícího se využití majetku státu v souvislosti s využíváním prostor pro kanceláře krajského úřadu v budově na ul. Tolstého v Jihlavě;
 • výsledek provedené řádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek kraje Vysočina za účetní období roku 2007;
 • XI. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, který se bude konat ve dnech 7. a 8. dubna 2008 v Hradci Králové;
 • úspěšné výsledky kraje Vysočina v soutěži “Zlatý erb”;
 • probíhajícím připomínkovém řízení některých zákonů, zejména zákona o obcích a zákona o krajích.
Závěrem svého příspěvku S. Zikmundová sdělila přítomným zastupitelům, že z důvodu pracovní příležitosti mimo kraj odchází koncem dubna z funkce ředitelky Krajského úřadu kraje Vysočina a všem zastupitelům kraje vřele poděkovala za velmi dobrou spolupráci a podporu během svého osmiletého funkčního období.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0056/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-03.doc, ZK-02-2008-03, př. 1, ZK-02-2008-03, př. 2, ZK-02-2008-03, př. 3

04. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2008
M. Vystrčil předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0057/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2008 dle materiálu ZK-02-2008-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-04.doc, ZK-02-2008-04, př. 1

05. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Krajského soudu v Brně o zvolení přísedícího Krajského soudu v Brně a představil přítomného kandidáta.
D. Oulehla požádal M. Vystrčila, aby tlumočil předsedovi Krajského soudu v Brně připomínku, týkající se nutnosti uvádět v dotazníku osobních údajů kandidáta jeho politickou příslušnost.
M. Vystrčil požadavek akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0058/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
pana Ing. Petra Kociána do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-05.doc, ZK-02-2008-05, př. 1, ZK-02-2008-05, př. 2

06. Zřízení výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí a návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí
M. Vystrčil předložil radě kraje ke schválení výše uvedený Výbor a návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0059/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
zřizuje
Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina;
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina - dle materiálu ZK-02-2008-06, př. 1;
jmenuje
předsedu, místopředsedu a další členy Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina s účinností od 25. 3. 2008 z tomto složení:
 • Předseda výboru: Ivo Rohovský (ZR);
 • Místopředseda výboru: Ladislav Jirků (JI);
 • Další členové výboru: Marie Černá (TR), Pavel Heřman (TR), Jaroslav Hulák (ZR), Horymír Kubíček (PE), Zdeněk Ryšavý (TR), Jan Slámečka (ZR), Jaroslav Svoboda (ZR), Jiří Šmrha (JI), Simeona Zikmundová (ZR).
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-06.doc, ZK-02-2008-06, př. 1

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na zpracování dokumentace pro územní řízení ke stavbě mostu
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0060/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 118 715 Kč na zpracování dokumentace pro územní řízení pro stavbu mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-02-2008-07, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 118 715 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 118 715 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na zpracování dokumentace pro územní řízení pro stavbu mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-02-2008-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-07.doc, ZK-02-2008-07, př. 1, ZK-02-2008-07, př. 2

08. Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0061/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu ZK-02-2008-08, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-08.doc, ZK-02-2008-08, př. 1, ZK-02-2008-08, př. 2

09. Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0062/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 79/2008 Sb., s účinností ode dne vyhlášení nařízení vlády č. 79/2008 Sb.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-09.doc, ZK-02-2008-09, př. 1

10. Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v kraji Vysočina
M. Vystrčil podrobně seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem, dále informoval o doplněných přílohách 7 a 8 a zdůvodnil úpravu návrhu usnesení.
V rámci projednávaného bodu vystoupili a sdělili svá stanoviska občané kraje Vysočina: Čestmír Vitner, za občanské sdružení Bezjaderná vysočina; Eva Stormová, zastupitelka Obce Hojkov a v zastoupení obcí Dušejov, Dvorce, Batelov, Hojkov, Hubenov, Milíčov, Mirošov - Jedlov a Opatov; Josef Sklenář, za Stranu zelených na Vysočině.
K danému tématu vyjádřili své názory L. Joukl, D. Oulehla, P. Šlechtický, L. Nechvátal, Z. Ryšavý, J. Karas, Z. Jirsa, J. Brychta, K. Tvrdý.
Kraj Vysočina obdržel podání občanů kraje Vysočina s vyjádřením nesouhlasného stanoviska s projednáním předloženého materiálu a se žádostí o odložení jeho projednání. Vzhledem k tomu, že se jedná o podání obcí (resp. jejich občanů na základě proběhnuvších referend) a Strany zelených na Vysočině zastupitelstvu kraje, je nezbytné tato podání v souladu s § 12 odst. 2 zákona o krajích neprodleně (nejdéle však do 90 ti dnů) projednat.
V souvislosti s požadavky občanů kraje na projednání jejich podnětů, resp. na odložení projednání bodu 10 zasedání zastupitelstva, M. Vystrčil přednesl návrh usnesení ve znění: “Zastupitelstvo kraje souhlasí s projednáváním bodu 10 dnešního zasedání bez odložení” a vyzval zastupitele, aby o tomto návrhu usnesení hlasovali.
Usnesení 0063/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s projednáváním bodu 10 dnešního zasedání bez odložení.
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Závěrem rozsáhlé diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0064/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje,
 1. že přítomnost zařízení jaderné energetiky na území Vysočiny a existence energetického uzlu Jaderná elektrárna Dukovany  Hydroelektrárna Dalešice jsou pro kraj Vysočina a zejména pro obce v okolí tohoto uzlu významné a přínosné, a to především z hlediska zaměstnanosti, hospodářské situace regionu i kvality a dalšího rozvoje lidských zdrojů;
 2. že případné ukončení provozu Jaderné elektrárny Dukovany by způsobilo v jejím širším okolí zásadní otřes s jednoznačně nepříznivými důsledky zejména v rovině sociální, ekonomické a v rovině vzdělanostní struktury obyvatelstva;
vyjadřuje podporu
 1. zachování provozu technologického zařízení Jaderné elektrárny Dukovany v mezích technických limitů jeho bezpečné funkce;
 2. včasnému provedení obnovy výrobních kapacit Jaderné elektrárny Dukovany výstavbou a instalací nových tak, aby byly v dostatečném předstihu před odstavením stávajících bloků vytvořeny podmínky pro kontinuální náhradu jejich výkonu bez poklesu produkce;
 3. záměru rozvoje výrobních kapacit s cílem zvýšit dle přírodních podmínek, kapacit zdrojů a technických možností produkci elektrické energie v uzlu Jaderná elektrárna Dukovany  Hydroelektrárna Dalešice;
považuje za potřebné,
 1. aby provozovatel energetického uzlu (společnost ČEZ, a. s.) a jeho akcionáři postupovali v úzké spolupráci a v partnerském vztahu s krajem Vysočina a aby zabezpečili plnou kompenzaci každé újmy způsobené investiční činností;
 2. aby pokračovala a rozvíjela se  spolupráce provozovatele energetického uzlu Jaderná elektrárna Dukovany  Hydroelektrárna Dalešice i jeho akcionářů s místními a územními samosprávami a dalšími subjekty v širším okolí Jaderné elektrárny Dukovany, zejména s obcemi, na jejichž území byla tato elektroenergetická zařízení vybudována, a s obcemi, jejichž území je dotčeno zónou havarijního plánování, příp. s obcemi, které vytvářejí pro pracovníky obsluhující energetický uzel zázemí;
 3. aby byla systémově vyřešena otázka podpory ze strany investora, provozovatele jaderného energetického zařízení i jeho akcionářů vůči okolnímu území;
 4. aby provozovatel Jaderné elektrárny Dukovany a jeho akcionáři v přiměřeném rozsahu podporovali kraj Vysočina formou partnerství a spolupráce s orgány kraje, a to zejména v oblasti rozvoje kraje a v oblasti činnosti jeho orgánů (rozvoj podnikání, turismu, podpora zvlášť významných akcí pořádaných za podpory kraje na jeho území - veřejné akce kulturní, společenské, sportovní či vzdělávací povahy);
 5. aby provozovatel Jaderné elektrárny Dukovany v přiměřeném rozsahu poskytoval podporu institucím a vzdělávacím zařízením veřejné a případně i soukromé povahy (zejména vysokým školám) působícím v kraji Vysočina v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, a to zejména  v oblasti lidských zdrojů;
 6. aby pokračovala a rozvíjela se soustavná spolupráce provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany s veřejností orientovaná na osvětu (zprostředkovávání objektivních informací) zejména se zaměřením na problematiku energetické situace České republiky, na problematiku jaderné energetiky, jejích přínosů, negativ a rizik a především na problematiku bezpečnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany;
 7. aby provozovatel Jaderné elektrárny Dukovany a jeho akcionáři zvážili a případně přehodnotili záměr budovat na Vysočině a na s ní souvisejících katastrálních územích větrné elektrárny a jejich parky případně jiné zdroje elektrické energie s velmi problematickým národohospodářským efektem, a to ve všech lokalitách, kde by mohly přinášet svojí existencí a provozem nová rizika a negativně ovlivňovat základní hodnoty a charakter Vysočiny (především krajinný ráz, přírodní prostředí);
požaduje,
 1. aby provozovatel energetického uzlu (společnost ČEZ, a. s.) a jeho akcionáři v případě jakékoliv rozsáhlé investiční akce v Jaderné elektrárně Dukovany garantovali citlivý a šetrný přístup všech dodavatelů k obyvatelům regionu, k životnímu prostředí i k technické infrastruktuře území;
 2. aby byla provozu zejména jaderných zdrojů energie věnována nadále nejvyšší možná pozornost zajišťující bezpečnost zařízení pro občany a životní prostředí kraje Vysočina a celé České republiky;
 3. aby v žádném případě toto usnesení nebylo chápáno jako podpůrné stanovisko k záměru výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na území  kraje Vysočina;
ukládá
 1. Radě kraje Vysočina podpořit vytvoření podmínek pro budoucí realizaci obnovy a rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany ve strategických a plánovacích dokumentech kraje Vysočina, zejména v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina;
doporučuje
 1. všem orgánům kraje Vysočina prosazovat vytváření podmínek pro budoucí realizaci obnovy a rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany ve všech strategických a plánovacích dokumentech na všech úrovních přijímaných mimo kraj Vysočina a jeho orgány;
ukládá
 • hejtmanovi kraje Vysočina projednat očekávání dle částí usnesení č. 3 až 12 a požadavky dle části usnesení č. 13, až15 s vedením provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany (společností ČEZ, a. s.) a s jeho hlavními akcionáři, a to s cílem vydat společné prohlášení kraje Vysočina, provozovatele jaderné elektrárny a jeho akcionářů ve smyslu částí usnesení č. 1 až 17;
 • hejtmanovi kraje Vysočina projednat problematiku budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany s hejtmanem a případně i širší reprezentací samosprávy Jihomoravského kraje s cílem dosáhnout dle možností vyjádření společné podpory Jihomoravského kraje a kraje Vysočina pro zachování provozu technologického zařízení, včasné provedení obnovy výrobních kapacit a pro záměr rozvoje výrobních kapacit Jaderné elektrárny Dukovany, to vše zároveň s cílem dosáhnout koordinovaného postupu obou krajů v této záležitosti.
odpovědnost: hejtman, rada kraje, OSH, OÚPSŘ, ORR
termín: 30. 09. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-10.doc, ZK-02-2008-10, př. 1, ZK-02-2008-10, př. 2, ZK-02-2008-10, př. 3, ZK-02-2008-10, př. 4, ZK-02-2008-10, př. 5, ZK-02-2008-10, př. 6

11. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - prosinec 2007
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s pravidelnou měsíční zprávou o čerpání rozpočtu kraje v období leden prosinec 2007. Na zasedání se dostavila M. Matějková. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0065/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - prosinec 2007" dle materiálů ZK-02-2008-11, př. 1 a ZK-02-2008-11, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 25. březen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-11.doc, ZK-02-2008-11, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 12 37, 39, 40 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Darování pozemku v k. ú. a obci Řásná
Usnesení 0066/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1398/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1059 m2, dle GP č. 211-4824/2007, v k. ú. a obci Řásná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;
schvaluje
dodatek č. 202 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-12.doc, ZK-02-2008-12, př. 1

13. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Mastník
Usnesení 0067/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 892 - ostatní plocha, silnice o výměře 16233 m2 v k. ú. a obci Mastník z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Mastník;
 • nabýt darem pozemky par. č. 918/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1511 m2 a par. č. 918/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 473 m2 v k. ú. a obci Mastník z vlastnictví obce Mastník do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 205 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-13.doc, ZK-02-2008-13, př. 1

14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou
Usnesení 0068/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem díly "b" o výměře 2 m2 a "d" o výměře 142 m2 oddělené z pozemku par. č. 1792 - ostatní plocha, ostatní komunikace a díly "c" o výměře 167 m2 a "m" o výměře 269 m2 z pozemku par. č. 2284/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vícenice u Náměště nad Oslavou;
 • nabýt darem díl "a" o výměře 11 m2 oddělený z pozemku par. č. 510/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Vícenice u Náměště nad Oslavou z vlastnictví obce Vícenice u Náměště nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 206 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-14.doc, ZK-02-2008-14, př. 1

15. Darování pozemku v k. ú. a obci Koberovice
Usnesení 0069/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 773/8 o výměře 157 m2, par. č. 773/9 o výměře 162 m2 a par. č. 773/10 o výměře 67 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 106-396/2007 z pozemku PK par. č. 773 díl 1, vše v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice;
schvaluje
dodatek č. 207 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-15.doc, ZK-02-2008-15, př. 1

16. Koupě pozemků v k. ú. Brťoví a obci Prosetín
Usnesení 0070/02/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-16.doc

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 0071/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 212/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2 a par. č. 212/92 ostatní plocha, silnice o výměře 123 m2 v k. ú. a obci Želiv nově zaměřené geometrickým plánem č. 484-402-2006 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
dodatek č. 209 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-17.doc, ZK-02-2008-17, př. 1

18. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Dobrá a obci Přibyslav
Usnesení 0072/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně převést pozemek par. č. 204/4 lesní pozemek o výměře 37 m2 v k. ú. Dobrá a obci Přibyslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 210 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-18.doc, ZK-02-2008-18, př. 1

19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Veselí
Usnesení 0073/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 1564/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 142 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí oddělený geometrickým plánem č. 479-100/2004 z pozemku par. č. 1564/1 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nové Veselí;
 • nabýt darem pozemky par. č. 1591/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m2 a par. č. 1591/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 55 m2 v k. ú. a obci Nové Veselí oddělené geometrickým plánem č. 479-100/2004 z pozemku par. č. 1591/5 v k. ú. a obci Nové Veselí z vlastnictví městyse Nové Veselí do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 211 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-19, př. 1;
 • dodatek č. 212 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-19.doc, ZK-02-2008-19, př. 1, ZK-02-2008-19, př. 2

20. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0074/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2008-20, př. 1, z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu , ZK-02-2008-20, př. 2, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
 • dodatek č. 213 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-20, př. 3;
 • dodatek č. 214 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-20, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-20.doc, ZK-02-2008-20, př. 1, ZK-02-2008-20, př. 2, ZK-02-2008-20, př. 3, ZK-02-2008-20, př. 4

21. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0075/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 3580/4 - travní plocha o výměře 141 m2, oddělený GP č.2040-1/2008 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 2473 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví společnosti PLAZMATECH SYSTEMS s.r.o., Lidická 692/5, Brno, Veveří, IČ: 25997521 do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 215 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny dle materiálu ZK-02-2008-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-21.doc, ZK-02-2008-21, př. 1

22. Darování pozemku v k. ú. Klášter u Vilémova, obec Vilémov
Usnesení 0076/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 605/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 252 m2 oddělený GP č. 105-119/2007 z pozemku vedeného v ZE- původ PK par. č. 605 v k. ú. Klášter u Vilémova, obec Vilémov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov;
schvaluje
dodatek č. 216 Zřizovací listiny Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-22.doc, ZK-02-2008-22, př. 1

23. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jezdovice
Usnesení 0077/02/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-23.doc

24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Hojovice
Usnesení 0078/02/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-24.doc

25. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0079/02/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-25.doc

26. Majetkoprávní příprava stavby "III/3993 Naloučany - most ev.č. 3993-1"
Usnesení 0080/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na budoucí výkup pozemků pro stavbu "III/3993 Naloučany - most ev. č. 3993-1" v rozsahu dle materiálu ZK-02-2008-26, př. 1 za ceny zjištěné podle platného cenového předpisu v době převodu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-26.doc, ZK-02-2008-26, př. 1

27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0081/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2008-27upr1, př. 1upr1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-27.doc, ZK-02-2008-27, př. 1

28. Nabytí pozemků pro akci "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa"
Usnesení 0082/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky pro akci "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa" v rozsahu a podmínek dle materiálu ZK-02-2008-28, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-28.doc, ZK-02-2008-28, př. 1

29. Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí a návrh na změnu usnesení 0241/04/2007/ZK
Usnesení 0083/02/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-29.doc, ZK-02-2008-29, př. 1

30. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", změna ceny nabývaných nemovitostí a návrh na změnu usnesení 0247/04/2007/ZK
Usnesení 0084/02/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-30.doc, ZK-02-2008-30, př. 1

31. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0085/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vydává
na základě požadavku Pozemkového fondu ČR stanovisko: "Zastupitelstvo kraje Vysočina potvrzuje, že pozemek par. č. 2041 o výměře 6294 m2, v obci a k. ú. Nová Ves u Chotěboře požadovaný k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1, zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, je pro tento subjekt nezbytný a že převod nemovitosti pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje".
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-31.doc

32. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Chlístov u Rokytnice nad Rokytnou
Usnesení 0086/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi společností CIPRES FILTR BRNO s. r. o., Rebešovická 13, Brno, IČ: 469 76 531 a krajem Vysočina, v níž se tato společnost jako investor stavby "Odstranění bodové závady silnice III/4056 v obci Chlístov" zaváže po realizaci stavby a její kolaudaci bezúplatně tuto stavbu převést do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-32.doc

33. Nabytí pozemku v k. ú. Mitrov a obci Strážek
Usnesení 0087/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 222 m2 v k. ú. Mitrov a obci Strážek, dle GP č. 55-300/2006, z vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Mitrov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-33.doc, ZK-02-2008-33, př. 1

34. Darování pozemku se stavbou rybníka v k.ú. Proseč u Pošné, obec Pošná
Usnesení 0088/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
rozhodnout převést darem pozemek par. č. 487/2 - vodní plocha o výměře 5 984 m2, včetně stavby rybníka v k. ú. Proseč u Pošné, obec Pošná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pošná;
schvaluje
dodatek č. 3 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2008-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-34.doc, ZK-02-2008-34, př. 1

35. Prodej nebytové jednotky - garáže v domě čp. 3185, 3186 na Kyjovské ul. V Havlíčkově Brodě
Usnesení 0089/02/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-35.doc

36. Prodej bytu a garáže v domě čp. 3185 a 3186 na Kyjovské ulici v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0090/02/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-36.doc

37. Změna správy budovy čp. 231 včetně pozemků st. par. č. 45, par. č. 61/1, par. č. 61/2 a par. č. 61/3 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0091/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 8 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2008-37, př. 1;
 • dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82 dle materiálu ZK-02-2008-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-37.doc, ZK-02-2008-37, př. 1, ZK-02-2008-37, př. 2

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0092/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice ve školství, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, rozpočtu akce "Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod - stavební úpravy II. etapa" o částku 3 000 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 4. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, geometrické zaměření úseků silnic II. a III. třídy
Usnesení 0093/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Výdaje spojené s majetkem kraje, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n., o částku 5 000 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku určenou na pořízení geometrického zaměření úseků silnic II. a III. třídy pro následné výkupy nevypořádaných pozemků pod těmito silnicemi.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 4. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-40.doc, ZK-02-2008-40, př. 1

38. Doplnění usnesení 0317/05/2007/ZK - prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
M. Houška upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na doplnění usnesení 0317/05/2007/ZK.
Závěrem diskuse, ve které se vyjádřili Z. Dobrý, J. Vlach, M. Plodík, D. Oulehla zastupitelstvo přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0094/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • doplnit usnesení 0317/05/2007/ZK o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000,- Kč (resp.19 980 000,-Kč) tak, že cena bude hrazena formou 3 splátek ve výši 5 000 000,- Kč a jedné splátky ve výši 4 980 000,- Kč, vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku, nejpozději do 31. 12. 2009;
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout uzavřít zástavní smlouvu mezi krajem Vysočina jako zástavním věřitelem a společností AGROSTROJ Pelhřimov, a. s, sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 jako zástavcem;
 • uzavřít zástavní smlouvu mezi krajem Vysočina jako zástavním věřitelem a společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s, sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 jako zástavcem k zajištění kupní ceny ve výši 20 000 000,- Kč, resp.19 980 000,- Kč dle materiálu ZK-02-2008-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-38.doc

41. Žádost obce Puklice o poskytnutí finančních prostředků na opravu silnice III/4051 v obci Puklice
V. Kodet seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Puklice o poskytnutí finanční výpomoci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0095/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Obci Puklice ve výši 199 415 Kč na opravu silnice III/4051 v obci Puklice dle materiálu ZK-02-2008-41;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 199 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 199 500 Kč určenou na poskytnutí dotace Obci Puklice na opravu silnice III/4051 v obci Puklice dle materiálu ZK-02-2008-41.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. března 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-41.doc, ZK-02-2008-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje návrh ke schválení poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0096/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • neposkytnout požadovanou dotaci ve výši 368.830 Kč obci Kostelec pro nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace;
 • poskytnout dotace obcím na dětská dopravní hřiště v rámci kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu v celkové výši 1 546 904 Kč podle "Zásad pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06" a dle materiálu ZK-02-2008-42, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 47 000 Kč za účelem zajištění potřebných zdrojů na poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n., o stejnou částku 47 000 Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-42.doc, ZK-02-2008-42, př. 1, ZK-02-2008-42, př. 2

43. Žádost o poskytnutí podpory projektu Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
V. Kodet sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0097/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 12 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu "Severojižní propojení kraje Vysočina - 2" s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 24. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-43.doc, ZK-02-2008-43, př. 1

44. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
V. Kodet podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0098/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-02-2008-44, př. 1 a materiálu ZK-02-2008-44, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-44.doc, ZK-02-2008-44, př. 2

45. Uvolnění prostředků pro dofinancování značení kulturních a turistických cílů v kraji Vysočina
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0099/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést finanční prostředky ve výši 1 549 289,- Kč z Fondu strategických rezerv Vysočiny na zvláštní účet projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina č. ú.: 4200108006/6800.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-45.doc

46. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2008
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotací uvedeným obcím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0100/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2008-46, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2008-46, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-46.doc, ZK-02-2008-46, př. 1

47. Pořádání odborných akcí v rámci Předsednictví ČR v Radě EU
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na podporu pořádání akcí v kraji Vysočina.
Z. Dobrý, J. Běhounek, L. Joukl se vyjádřili k této záležitosti z hlediska finančního zajištění, efektivity a návratnosti pořádaných akcí.
M. Černá v krátkosti shrnula specifika odborných akcí, zajištění pokrytí podstatné části finančních nákladů (výdajů) kraje Vysočina spojených s organizací těchto akcí prostřednictvím sponzorů (vazba na doprovodný program).
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0101/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
podporuje
konání těchto dvou akcí v kraji Vysočina:
- Neformální zasedání Skupiny na vysoké úrovni pro energetiku v termínu 22. - 24. dubna 2009;
- Setkání generálních ředitelů zodpovědných za lesy EU v termínu 23. - 26. června 2009;
prohlašuje,
 • že kraj Vysočina obě výše popsané akce zajistí jako spolupořadatel ve spolupráci s příslušnými resortními ministerstvy (MPO ČR a MZe ČR), a to na požadované úrovni;
 • že se kraj Vysočina zavazuje nést v případě potřeby přiměřenou část finančních výdajů (nákladů) souvisejících s pořádáním těchto dvou akcí (např. nákladů na doprovodný společenský, kulturní i edukativní program pro účastníky akce, na společnou dopravu účastníků akce z letiště do místa konání a zpět, na společnou dopravu účastníků akce v jejím průběhu, nákladů na informování veřejnosti, na společné setkání s reprezentanty kraje apod.);
 • že se kraj Vysočina zavazuje zajistit pro pořádání těchto dvou akcí přiměřené personální zdroje (organizační personál, hostesky, informační a průvodcovská služba).
odpovědnost: OSH
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 1, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-47.doc

48. Postup při revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o postupu při aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0102/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
postup při aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2008-48.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-48.doc

49. Úprava financování v rámci grantových schémat SROP
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje navrhovanou úpravu celkových rozpočtů grantových schémat kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0103/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu objemu financování grantových schémat realizovaných v rámci SROP:
 • Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, př. 2;
 • Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, př. 3;
 • grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci podopatření opatření 3.2 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, př. 4;
 • grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, př. 5;
 • grantové schéma Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-02-2008-49, př. 6.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-49.doc, ZK-02-2008-49, př. 1, ZK-02-2008-49, př. 2, ZK-02-2008-49, př. 3, ZK-02-2008-49, př. 4, ZK-02-2008-49, př. 5, ZK-02-2008-49, př. 6

50. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám týkajících se akcí reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2981, CZ.04.1.05/3.2.61.3/4572, CZ.04.1.05/3.2.61.3/4574 a CZ.04.1.05/3.2.61.3/4555
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky k uvedeným akcím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0104/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče" vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 dle materiálu ZK-02-2008-50, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozvoj aktivit romských programů Denního centra pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4572, dle materiálu ZK-02-2008-50, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Otevřená škola - vzdělávání znevýhodněných skupin na trhu práce" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4574, dle materiálu ZK-02-2008-50, př. 33;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Integrace sociálně znevýhodněných občanů mikroregionu Podoubraví" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4555, dle materiálu ZK-02-2008-50, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-50.doc, ZK-02-2008-50, př. 1, ZK-02-2008-50, př. 2, ZK-02-2008-50, př. 3, ZK-02-2008-50, př. 4

51. Akce reg. č. CZ.04.1.05/3.2.61.2/2980 - dodatky ke smlouvám
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na uzavření dodatků k uvedeným smlouvám. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0105/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce Učňovská mládež - vytvoření nových vzdělávacích podmínek pro skupinu ohroženou sociálním vyloučením vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 dle materiálu ZK-02-2008-51, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Učňovská mládež - vytvoření nových vzdělávacích podmínek pro skupinu ohroženou sociálním vyloučením v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. smlouvy: 2980 dle materiálu ZK-02-2008-51, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 4 936 500,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 4 936 500,- Kč určenou pro Střední školu gastronomickou Adolpha Kolpinga, IČ 48897094 na realizaci akce Učňovská mládež - vytvoření nových vzdělávacích podmínek pro skupinu ohroženou sociálním vyloučením.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 1, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-51.doc, ZK-02-2008-51, př. 1, ZK-02-2008-51, př. 2, ZK-02-2008-51, př. 5

52. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od smlouvy na poskytnutí podpory
M. Černá upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0106/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2963 dle materiálu ZK-02-2008-52, př. 3;
 • zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2963, učiněné usnesením č. 0061/01/2006/ZK ze dne 14. 2. 2006, příjemci uvedenému v materiálu ZK-02-2008-52, př. 1 ve výši 2 103 941,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-52.doc

53. Program ZDRAVÍ 21 pro kraj Vysočina
M. Černá seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0107/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-53.doc, ZK-02-2008-53, př. 1, ZK-02-2008-53, př. 2, ZK-02-2008-53, př. 3, ZK-02-2008-53, př. 4

54. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku č. 10 uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0108/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-54, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace,
termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-54.doc, ZK-02-2008-54, př. 1

55. Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0109/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce pro rok 2008 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu ZK-02-2008-55, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 140 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2008, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 - Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem poskytnutí půjčky v částce 140 tis. Kč - s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na dofinancování projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku".
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
termín: červenec 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-55.doc, ZK-02-2008-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o výše uvedeném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0110/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 293 100 Kč na 1. čtvrtletí 2008 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
J. Fischerová informovala zastupitelstvo kraje o výše uvedeném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0111/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2008 v celkové výši 5 396 569,00,- Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-02-2008-57, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-57.doc, ZK-02-2008-57, př. 1, ZK-02-2008-57, př. 2, ZK-02-2008-57, př. 3, ZK-02-2008-57, př. 4

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností a školských služeb
J. Fischerová sdělila zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0112/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím na podporu při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže dle materiálu ZK-02-2008-58, př. 3 v celkové výši 2 790 tis. Kč.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-58.doc, ZK-02-2008-58, př. 1, ZK-02-2008-58, př. 2, ZK-02-2008-58, př. 3

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
J. Fischerová seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením a doporučila jej vzít na vědomí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0113/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2008-59, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2008 ve výši 1 371 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-59.doc, ZK-02-2008-59, př. 1

60. Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0114/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Střední škola Pelhřimov, dle materiálu ZK-02-2008-60, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22, dle materiálu ZK-02-2008-60, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-60.doc, ZK-02-2008-60, př. 1, ZK-02-2008-60, př. 2

61. Změny ve školském rejstříku
J. Fischerová upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na úpravy sítě škol a školských zařízení.
P. Kesl tlumočil doporučení výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0115/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, které jsou v materiálu ZK-02-2008-61, př. 1 označeny kódy 1A, 2A,B, 2C,D, 3A,B,C,D, 3E,F, 4A,C, 4B, 5A, 6A, 6B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 4. 2008 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-61.doc, ZK-02-2008-61, př. 1

62. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0116/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nové znění Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-02-2008-62, př. 6;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy ve výši 300 000,-Kč Základní umělecké škole Třešť, IČ 65766679, dle materiálu ZK-02-2008-62, př. 3, tabulka 3 a dle materiálu ZK-09-2008-62, př. 6 - příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-62.doc, ZK-02-2008-62, př. 1, ZK-02-2008-62, př. 2, ZK-02-2008-62, př. 3, ZK-02-2008-62, př. 4, ZK-02-2008-62, př. 5, ZK-02-2008-62, př. 6

63. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007
J. Fischerová podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Výroční zprávy.
P. Kesl tlumočil doporučení výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
B. Kotlán podpořil předložený návrh.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0117/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 dle materiálu ZK-02-2008-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 3. 2008 odeslat na MŠMT a do konce března zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-63.doc, ZK-02-2008-63, př. 1

64. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008
J. Fischerová okomentovala zastupitelstvu kraje předložený návrh.
P. Kesl tlumočil doporučení výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který záměr projednal a doporučil jej schválit.
V rámci diskuse k Dlouhodobému záměru vzdělávání vyjádřili své názory a připomínky J. Huňáček, P. Šlechtický, J. Běhounek, Z. Dobrý, a to v částech dokumentu: 3.1.2 Úkoly v oblasti středoškolské vzdělávání, 3.2.3 Úkoly v oblasti Kvalita procesu vzdělávání; 3.3.2 Úkoly v oblasti Síť středních škol a souvisejících školských zařízení.
Rovněž M. Matějková se podrobněji vyjádřila k předloženému záměru a shrnula průběh jeho aktualizace.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0118/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 dle materiálu ZK-02-2008-64, př. 1;
bere na vědomí
 • úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 dle materiálu ZK-02-2008-64, př. 1;
 • opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 dle materiálu ZK-02-2008-64, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2008 zveřejnit a odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 1, zdrželo se 12.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-64.doc, ZK-02-2008-64, př. 1, ZK-02-2008-64, př. 2, ZK-02-2008-64, př. 3

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace městu Havlíčkův Brod na spolufinancování akce "vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích, včetně oplocení a umělého osvětlení"
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření.
J. Fischerová oznámila, ve smyslu § 8 odst, 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci by jí mohla vzniknout osobní výhoda. Z tohoto důvodu se zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0119/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Havlíčkův Brod, IČ 267449, na vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích maximálně ve výši 9 250 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2008-65, př. 5;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 9 250 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 9 250 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace městu Havlíčkův Brod, IČ 267449 na vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích;
pověřuje
odbor sekretariátu hejtmana projednat s městem Havlíčkův Brod možnosti prezentace kraje.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-65.doc, ZK-02-2008-65, př. 1, ZK-02-2008-65, př. 2, ZK-02-2008-65, př. 3, ZK-02-2008-65, př. 4, ZK-02-2008-65, př. 5

66. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2008 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0120/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina, u kterých je výše částky do 200 000,- Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2008-66, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2008-66, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek, o částku 3 506 375,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Nespecifikovaná rezerva, o stejnou částku určenou na poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2008-66, př. 3.
odpovědnost: OKPP, EO
termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-66.doc, ZK-02-2008-66, př. 1, ZK-02-2008-66, př. 2, ZK-02-2008-66, př. 3, ZK-02-2008-66, př. 4

67. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské akce obcím v rámci kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0121/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 27 351 571 Kč dle materiálu ZK-02-2008-67, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-67.doc, ZK-02-2008-67, př. 1, ZK-02-2008-67, př. 2, ZK-02-2008-67, př. 3

68. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotací obcím v rámci kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0122/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a. j., na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 343 613 Kč dle materiálu ZK-02-2008-68, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-68.doc, ZK-02-2008-68, př. 1, ZK-02-2008-68, př. 2

69. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0123/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2008-69, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-69.doc, ZK-02-2008-69, př. 1

70. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek mezi akcemi "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely"
J. Vondráček seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0124/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v sociálních věcech, § 4357 Domovy, rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 spočívající ve zvýšení rozpočtu akce "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely" o částku 19 000 tis. Kč a snížení rozpočtu akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" o stejnou částku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-70.doc

71. Návrh na změnu Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje návrh ke schválení dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0125/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2008-71, př. 1 a
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Psychocentra -manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace, zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna, příspěvková organizace
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-71.doc, ZK-02-2008-71, př. 1

80. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření změna závazného ukazatele příspěvek na provoz
Z jednání se omluvil B. Kotlán. J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje návrh finančního plánu uvedených příspěvkových organizací v odvětví sociální péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0126/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, 4357 - Domovy  o částku 15 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 15 000 tis. Kč s určením na krytí předpokládaného schodkového finančního hospodaření organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
svěřuje
radě kraje provedení jednorázového rozpočtového opatření u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy týkajícího se rozdělení částky ve výši 21 000 tis. Kč (z toho: schválený rozpočet 6 000 tis. Kč a návrh rozpočtového opatření 15 000 tis. Kč) ke zvýšení příspěvku na provoz u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče;
ukládá
radě kraje informovat zastupitelstvo kraje o vývoji hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociální péče za 1. pololetí 2008.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-80.doc, ZK-02-2008-80, př. 1, ZK-02-2008-80, př. 2

81. Dotace poskytovatelům sociálních služeb - nestátním neziskovým organizacím a obcím
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0127/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Sociální služby pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 10 370 447 Kč dle materiálu ZK-02-2008-81, př. 1 a dle materiálu ZK-02-2008-81, př. 2;
schvaluje
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 5. 2008
Unesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-81.doc, ZK-02-2008-81, př. 1, ZK-02-2008-81, př. 2, ZK-02-2008-81, př. 3, ZK-02-2008-81, př. 4

82. Žádost o posunutí termínu splatnosti bezúročné půjčky na realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina“
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření dodatku k uvedené smlouvě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0128/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování půjček za účelem realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-02-2008-82, př. 3.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-82.doc, ZK-02-2008-82, př. 1, ZK-02-2008-82, př. 2, ZK-02-2008-82, př. 3

72. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje ke schválení závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0129/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2007 dle materiálu ZK-02-2008-72, př. 1.
odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje
termín: 25. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-72.doc, ZK-02-2008-72, př. 1, ZK-02-2008-72, př. 1a, ZK-02-2008-72, př. 2a, ZK-02-2008-72, př. 3a, ZK-02-2008-72, př. 4a, ZK-02-2008-72, př. 5a, ZK-02-2008-72, př. 6a, ZK-02-2008-72, př. 7a, ZK-02-2008-72, př. 8a1_3, ZK-02-2008-72, př. 9a, ZK-02-2008-72, př. 10a, ZK-02-2008-72, př. 11a

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 73 78 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

73. FOND VYSOČINY - grantový program "Bydlete na venkově 2008"
Usnesení 0130/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Bydlete na venkově 2008" dle materiálu ZK-02-2008-73, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Bydlete na venkově 2008" ve složení:
ODS Josef Bakaj (JI); František Plešák (PE);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Marie Ostatnická (HB);
KSČM Milan Plodík (HB); Jiří Vlach (JI);
ČSSD Miroslav Báňa (ZR); Ivana Mojžyšková (HB);
SNK ED Jaroslav Huňáček (JI); Zdeněk Jirsa (JI);
 • Petra Kesla předsedou řídicího výboru grantového programu "Bydlete na venkově 2008";
 • garantem grantového programu "Bydlete na venkově 2008" odbor regionálního rozvoje a zástupcem garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-73.doc, ZK-02-2008-73, př. 1

74. Fond Vysočiny - Grantový program "PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ VE ŠKOLÁCH 2008"
Usnesení 0131/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Prevence dětských úrazů ve školách 2008" dle materiálu ZK-02-2008-74, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Prevence dětských úrazů ve školách 2008" ve složení:
ODS Jan Nekula (TR); Jaroslav Ptáček (ZR);
KDU-ČSL Jan Karas (TR); Jaroslav Hulák (ZR);
KSČM Pavel Šlechtický (JI); Ladislav Brož (PE);
ČSSD Jiří Běhounek (PE); Marie Kružíková (JI);
SNK ED Marie Charvátová (PE); Otto Ondráček (ZR);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu "Prevence dětských úrazů ve školách 2008";
 • garantem grantového programu "Prevence dětských úrazů ve školách 2008" odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Ing. Soňu Měrtlovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Ing. Tomáš Halačku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-74.doc, ZK-02-2008-74, př. 1

75. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008"
Usnesení 0132/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008". dle materiálu ZK-02-2008-75, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008" ve složení:
ODS Tomáš Dufek (PE); František Pleva (HB);
KDU-ČSL Tomáš Havlík (ZR); Jaroslav Poborský (HB);
KSČM Bohumil Kotlán (ZR); Zdeněk Dobrý (HB);
ČSSD Dagmar Zvěřinová (ZR); Petr Krčál (ZR);
SNK ED Marie Černá (TR); Hana Žáková (TR);
 • Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008";
 • garantem grantového programu "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008" odbor regionálního rozvoje a Zdeňku Kasalovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Luďka Hrůzu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-75.doc, ZK-02-2008-75, př. 1

76. Fond Vysočiny - grantový program "ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2008"
Usnesení 0133/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program na podporu zdravého školního stravování "Zdravé stravování ve školách 2008" dle materiálu ZK-02-2008-76, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Zdravé stravování ve školách 2008" ve složení:
ODS Jana Tomášková (HB); Věra Matějíčková (ZR);
KDU-ČSL Jaroslav Hulák (ZR); Jiří Vondráček (HB);
KSČM Jaroslava Bambasová (PE); Ladislav Nováček (PE);
ČSSD Bohumil Kovanda (PE); Dagmar Nejedlá (ZR);
SNK ED Stanislav Wasserbauer (JI); Pavel Říha (JI);
 • Stanislava Wasserbauera předsedou řídicího výboru grantového programu "Zdravé stravování ve školách 2008";
 • garantem grantového programu "Zdravé stravování ve školách 2008" odbor školství, mládeže a sportu a Olgu Johanidesovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Bc. Květu Caklovou s právem poradním";
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 15. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-76.doc, ZK-02-2008-76, př. 1

77. Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2008
Usnesení 0134/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Mezinárodní projekty 2008" dle materiálu ZK-02-2008-77, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Mezinárodní projekty 2008" ve složení:
ODS Miloš Šťastný (TR); Vítězslav Schrek (JI);
KDU-ČSL Jan Štefáček (HB); Petr Kesl (PE);
KSČM Roman Ondrušek (PE); Jan Slámečka (ZR);
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR); Alena Spilková (HB);
SNK ED Miroslav Vala (TR); Dana Svobodová (TR);
 • Jana Štefáčka předsedou řídicího výboru grantového programu "Mezinárodní projekty 2008";
 • garantem grantového programu "Mezinárodní projekty" odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Kláru Sotonovou s právem hlasovacím a Věru Trávníkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 25. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-77.doc, ZK-02-2008-77, př. 1

78. Fond Vysočiny - Grantový program "Rekultivace starých skládek 2008"
Usnesení 0135/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Rekultivace starých skládek 2008" na podporu minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady dle materiálu ZK-02-2008-78, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Rekultivace starých skládek 2008" ve složení:
ODS Pavel Hájek (PE); Jan Nekula (TR);
KDU-ČSL Josef Kodet (JI); Jiří Havlíček (HB);
KSČM Ivo Novotný (TR); Jan Musil (HB);
ČSSD Tomáš Roubek (PE); Miroslav Báňa (ZR);
SNK ED Pavel Gregor (TR); Jan Lapeš (JI);
 • Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu "Rekultivace starých skládek 2008;
 • garantem grantového programu "Rekultivace starých skládek 2008" odbor životního prostředí a Pavlu Bendovou (PE) zástupcem garanta s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. března 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-78.doc, ZK-02-2008-78, př. 1

79. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0136/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu ZK-02-2008-79, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2008-79.doc, ZK-02-2008-79, př. 1

83. Rozprava členů zastupitelstva
V souvislosti se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina, schválenými v bodě 6, D. Oulehla sdělil, že zpracuje návrh na ocenění Hany Žákové, starostky Obce Koněšín, za projekt Horácko - ekologický mikroregion Dalešická přehrada.
J. Hulák pozval přítomné zastupitele na pracovní seminář Zásady územního rozvoje kraje Vysočina dne 16. 4. 2008 v sídle krajského úřadu.
J. Štefáček požádal o zaslání zpracovávaných připomínek kraje k novele zákona o odpadech a to v návaznosti na svou námitku vznesenou na minulém zasedání zastupitelstva kraje.
J. Štefáčkovi bude zasláno písemné vyjádření.
M. Vystrčil poděkoval S. Zikmundové za dlouhodobou, profesionální spolupráci, popřál jí v novém zaměstnání hodně úspěchů a v souladu s návrhem přítomných zastupitelů přednesl návrh usnesení ve znění: „Zastupitelstvo kraje děkuje ředitelce Krajského úřadu kraje Vysočina, JUDr. Simeoně Zikmundové, za dlouhodobou, vstřícnou a vysoce profesionální spolupráci”. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0137/02/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
děkuje
ředitelce Krajského úřadu kraje Vysočina, JUDr. Simeoně Zikmundové, za dlouhodobou, vstřícnou a vysoce profesionální spolupráci.
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

M. Vystrčil poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2008 s tím, že další jednání se bude konat 13. 5. 2008.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Jaroslava Bambasová        ……...……………………………………


Ing. Jiří Jež        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2008.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2008 dne 25. 3. 2008.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová dne 4. 4. 2008 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz