Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2007 - 25.09.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Oudoleň
04Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební páce
05Prodej pozemku v k. ú. a obci Habry
06Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Komorovice
07Změna ceny nabývaného pozemku v k. ú. a obci Bohušice
08Žádost o odprodej části pozemku v k. ú. a obci Jihlava
09Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
10Informace o změně katastrální hranice - k. ú. Bačkovice
11Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
12Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
13Prodej pozemku v k. ú. Nezdín a obci Prosíčka
14Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Pohled
15Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
16Žádost o pokácení dřevin v k. ú. Česká Bělá a v k. ú. Moravské Budějovice
17Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Lesonice
18Pokácení stromu v k. ú. Poděbaby, obec Havlíčkův Brod
19Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
20Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
21Souhlas se zápůjčkou exponátů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavu v Záhorské galerii v Senici
22Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
23Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
24Poskytnutí dotace pořadateli krajské postupové přehlídky "Dětské folklórní soubory"
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - Dolnorakouská zemská výstava 2009- složení odborného a řídícího týmu, úprava závazného ukazatele u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
27Informace o záměru přípravy a realizace výstavy malíře F. B. Zvěřiny v roce 2008
28Setkávání členů Rady kraje Vysočina, představitelů Krajské hospodářské komory kraje Vysočina a reprezentantů významných firem v kraji
29Jmenování člena Rady kraje Vysočina
30Provedení kontroly funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje a u Zdravotnické záchranné služby kraje
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské ha
32Návrh na poskytnutí daru v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
33Informace o výsledku výběrového řízení na realizátora úpravy přechodů pro chodce v kraji Vysočina metodou 3D
34Analytické a statistické služby kraje Vysočina
35FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
36FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
37Dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
38Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2007
39Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden - srpen 2007
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu do kapitoly Regionálního rozvoje
41Výsledek hospodaření u zrušené Vyšší odborné školy Jihlava, Tolstého 16 za 1. pololetí 2007 a jeho další použití
42Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou
43Přijetí účelové dotace na individuální projekty Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání a Adaptabilní školy - další vzdělávání
44Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Obchodní akademie Pelhřimov, Dětského domova Jemnice a Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí
45Návrh na uložení opatření Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou
47Stanovení platu
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u škol zřizovaných krajem Vysočina
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci krajského kola soutěže Sedmikvítek 2007
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
52Veřejná zakázka na služby "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
54Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
55Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
56Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
57Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Protialkoholní záchytná stanice
58Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
59Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
60Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2007
61Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
62Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s certifikací a akreditací zdravotnických zařízení v roce 2007
63Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
64Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova pro seniory Třebíč - Manželů Curieových, příspěvkové organizace
65Návrh na změnu finančních plánů na rok 2007 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina
66Vyřazení nepotřebného majetku v Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizaci
67Návrh systému oceňování a pamětní medaile a medailí kraje Vysočina, jako nejvyššího ocenění kraje
68Vzájemný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
69Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby" - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné služby
70Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz